Αρχική > εκπαίδευση, εκπαιδευτικός > Μια αναλυτική πρόταση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Μια αναλυτική πρόταση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Αποτέλεσμα εικόνας για painting for reading book in pinterest"

Vladimir Volegov

 

Μια εκτενής  πρόταση για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση από τον

Νίκο Ηλιάδη

Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π.  ,  M.Sc. ( Concordia University Montreal Canada ) , Ph.D.  ( University of Maryland USA,  ) Technology and Vocational Education, τ.καθηγητής ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, τ.Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιώς, τ.Ειδ.Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ για τα ΤΕΙ ,τ. εκπρόσωπος των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ( Μ.Ε.Α. )  τ. Διοικητής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ,  τ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης, τ. εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Δ.Σ. του CEDEFOP του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση,  Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέλος της ΕΕΤΕΚ.

Το ακανθώδες πρόβλημα της αξιολόγησης στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αξιολόγηση είναι απαραίτητο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

«Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος» σημαίνει να καθορι­στούν με ακρίβεια:

α) Οι αντικειμενικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τι επι­διώκουμε δηλαδή και ποιος είναι ο βαθμός απόδοσης της εκπαιδευ­τικής διαδικασίας που επιδιώκεται ανά αντικειμενικό στόχο.  Ο αντικειμενικός στόχος  πρέπει να περιγράφει    τι θα πρέπει ακριβώς  να δούμε από πλευράς μαθητή και κάτω από ποιες συνθήκες , προκειμένου να  καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί.  Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι προφανώς συνάρτηση του επιπέδου των στόχων.

β) Το περιεχόμενο που θα διδαχθεί και που θα πρέπει να είναι συμβατό με τους αντικειμενικούς στόχους που έχουν τεθεί. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις της σημερινής εποχής της οικονομίας της γνώσης απαιτούν από σύγχρονα προγράμματα τον συνεχή εκσυγχρονισμό του διδασκομένου περιεχομένου .

γ) Η μέθοδος διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθεί ως η πιο κατάλληλη για κάθε τμήμα του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος και για την επίτευξη του κάθε αντικειμενικού στόχου ξεχωριστά. Ανά­λογα με τη μέθοδο διδασκαλίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα κατάλληλα βιβλία, εποπτικά μέσα , εργαστήρια, συστήματα υπολογιστών κλπ. εκπαιδευτικά βοηθητικά μέσα . Οι σύγχρονες κοινωνίες με κατάλληλες μεθόδους δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού τους όλων των επιπέδων ικανοτήτων.   Η διαδικασία που εφαρμόζεται στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συνήθως τείνει να αναφέρεται  ότι στοχεύει σε ένα ακαθόριστο «μέσο όρο» .

Κατανομή τυχαίου δείγματος ανθρώπινου δυναμικού

picture1.png

δ) Ο τρόπος αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί, για να εκτιμηθεί η απόδο­ση των εκάστοτε εκπαιδευόμενων και ο βαθμός πραγματοποίησης των αντικειμενικών στόχων,  του περιεχομένου του μαθήματος, ακόμη και του ίδιου του συστήματος αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είναι και σημείο που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών συστημάτων, ιδρυμάτων κλπ.

Η σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως φαίνεται και από το σχήμα που ακολουθεί, είναι αντικείμενο συνεχών βελτιώσεων, ιδιαί­τερα στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές.

Σχήμα 1. Απεικόνιση στοιχείων εκπαιδευτικού προγράμματος

picture3.png

Η ύπαρξη με σαφήνεια μιας φιλοσοφίας, στα πλαίσια της οποίας θα ενταχθεί η σχεδίαση  ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, απλοποιεί πολλές δυσκολίες. Προγράμ­ματα που έχουν ως βάση διαφορετικές φιλοσοφίες διαφέρουν επίσης και ως προς τους αντικειμενικούς στόχους και τη μεθοδολογία, και ως προς την υποδειγματική εικόνα του ατόμου που επιδιώκεται να διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προτάσεις για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Συστήματος στη χώρα μας, με την αξιοποίηση και πρακτικών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες . 

Το σύστημα που θα εφαρμοσθεί θα πρέπει να  επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα προκειμένου να γίνει αποδεκτό από τους εκπαιδευτικούς .

Οι παρακάτω προτάσεις αξιοποιούν  κείμενα που περιγράφουν πρακτικές σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα σε κείμενα που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία της ένωσης επιθεωρητών της Ευρώπης και της ένωσης των ερευνητικών κέντρων ( Παιδαγωγικών Ινστιτούτων ) της Ευρώπης . Κύριο ρόλο στη διαμόρφωση των κειμένων αυτών είχε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Βελγίου  ( φλαμανδικό DVO Τμήμα Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης – DED),  και ειδικότερα οι Bart Maes, Els Ver Eecke, Martine Zaman , και οι Roger Standaert Director of DED, και Johan C. van Bruggen, Secretary-General της ένωσης επιθεωρητών της Ευρώπης SICI, εκείνη τη χρονική περίοδο.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) .

Ο Ρόλος  του ΙΕΠ θα ενισχυθεί,  να είναι ισχυρότερος συγκριτικά με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που αντικατέστησε και εκτός των παλιών αρμοδιοτήτων του θα συμπεριλάβει την εποπτεία της εκπαίδευσης καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , καθώς και την αξιολόγηση / επιθεώρηση των σχολείων .

Στην εποπτεία του ΙΕΠ θα ενταχθεί και η ΑΣΠΑΙΤΕ τέως ΣΕΛΕΤΕ , η σχολή που εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και για δεκαετίες δεν λειτουργεί ούτε ως ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ  ( και βεβαίως ούτε ως ΑΕΙ) , ούτε όπως οι σχολές που παράγουν τους  εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , αφού δεν αυτοδιοικείται -βασικό χαρακτηριστικό ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – και διοικείται από διορισμένο κάθε φορά διοικητικό συμβούλιο , και παρά τις δηλώσεις κάθε φορά για την ιδιαίτερη σπουδαιότητα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ξεχωριστοί οργανισμοί ελέγχουν την ποιότητα μη εκπαιδευτικών σχολών της τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης συνδέονται και με το σύστημα  εκπαίδευσης καθηγητών , που στη χώρα μας συγχέεται με την επιμόρφωση . Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών ( όπως η ενδο-επιχειρησιακή εκπαίδευση στο χώρο της εργασίας ) θα έπρεπε να προβλέπει κάτι καινούργιο σαν αποτέλεσμα των ραγδαίων εξελίξεων  της εποχής μας , είτε στην ειδικότητα , είτε στα παιδαγωγικά , και όχι εκπαίδευση σε βασικά παιδαγωγικά που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στα βασικά προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών προ του διορισμού .

Η εκπαίδευση για την παραγωγή καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πανεπιστημιακή εκπαίδευση στα παιδαγωγικά ( τμήμα των οποίων είναι και οι διαδικασίες  αξιολόγησης  για να εξασφαλίζεται πλην άλλων και η δυνατότητα για αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς ) , από ειδικούς για το επίπεδο αυτό εκπαίδευσης πανεπιστημιακούς καθηγητές και όχι να καλύπτεται η απαίτηση αυτή με «επιμορφωτικά σεμινάρια » κατόπιν διορισμού, όπως γίνεται στη χώρα μας.

Η παραγωγή καθηγητών στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες όπως αναφέρεται και στη σχετική ιστοσελίδα της ένωσης επιθεωρητών της Ευρώπης https://www.sici-inspectorates.eu/Members/Inspection-Profiles

περιλαμβάνει :
• Εκπαίδευση στην ειδικότητα για παράδειγμα φιλόλογος, φυσικός , μαθηματικός κλπ.
• Εκπαίδευση στα παιδαγωγικά, πρόσθετη μετά την αποφοίτηση ή παράλληλα με την ειδικότητα σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Μαθηματικός απόφοιτος του Imperial College ( που διαθέτει καθηγητές νομπελίστες )
δεν μπορεί να διδάξει στα σχολεία αν δεν περάσει την κατάλληλη διαδικασία στα παιδαγωγικά. Στην αντίθετη περίπτωση κατευθύνεται στην όποια αγορά εργασίας όπως και οι απόφοιτοι των υπόλοιπων καθιερωμένων στη χώρα μας «καθηγητικών σχολών».

• Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη επιθεωρητών που δεν υπάρχουν στη χώρα μας .
• Εξετάσεις
Το ότι δεν προβλέπονται οι διαδικασίες αυτές στη χώρα μας, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών
και δυνατότητας εφαρμογής αντικειμενικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών, αλλά και την αποδοχή της αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους, αφού οι αντικειμενικές μετρήσεις είναι
βασικό αντικείμενο προγραμμάτων εκπαίδευσης καθηγητών.

Η Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση όλων των σχολείων  γίνεται από το  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) , που θα είναι ο φορέας που θα καθορίζει τις προδιαγραφές στην Εκπαίδευση . Το ΙΕΠ θα είναι ο φορέας που θα έχει την ευθύνη για την επιθεώρηση όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στις αρμοδιότητες του ΙΕΠ  περιλαμβάνονται η προ-νηπιακή ,η νηπιακή  , η υποχρεωτική εκπαίδευση, οι μορφές εκπαίδευσης μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση , η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,  και η Εκπαίδευση Ενηλίκων και χρηματοδοτείται από τις περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές.

Το ΙΕΠ συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με την ποιότητα και την τήρηση των εκπαιδευτικών  προτύπων  στα σχολεία .

Το ΙΕΠ περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό και ένα διοικητικό σκέλος. Το επαγγελματικό σκέλος περιλαμβάνει  ικανό αριθμό συμβούλων / επιθεωρητών  , οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και για την ερμηνεία και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πορίσματα των επιθεωρήσεων. Το διοικητικό σκέλος είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του φάσματος των οικονομικών λειτουργιών εντός του ΙΕΠ.

Το ΙΕΠ διευθύνεται από τον Πρόεδρο / Αρχι-Επιθεωρητή  .

Εκτός από τα κεντρικά γραφεία  των Αθηνών , υπάρχει ένα δίκτυο περιφερειακών γραφείων του  ΙΕΠ  σε βασικές περιφέρειες που έχει  εξαπλωθεί σε ολόκληρη την χώρα , και  εργάζονται με δεσμεύσεις που απαιτούνται  σε κεντρικό επίπεδο.

Οι αξιολογήσεις των σχολείων, γίνονται από ομάδες εκπαιδευμένων  Σχολικών Συμβούλων / Επιθεωρητών .

Οι ομάδες ελέγχου των σχολείων  αποτελούνται από 3-14 μέλη και αποτελούνται από Σχολικούς Συμβούλους / Επιθεωρητές  διαφόρων ειδικοτήτων που δεν ανήκουν στο ΙΕΠ, αλλά  που συνεργάζονται με το  ΙΕΠ.

Οι ομάδες ελέγχου συγκροτούνται από το ΙΕΠ συνεκτιμώντας και σχετικές αιτήσεις ενδιαφερομένων αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων / Επιθεωρητών και ορίζονται και οι συντονιστές τους ,οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να χρησιμοποιούν το «Πλαίσιο Επιθεώρησης» που διαμορφώνεται από το ΙΕΠ  για να διεξάγονται  οι επιθεωρήσεις των σχολείων ( οδηγίες, κείμενα, ερωτηματολόγια για αντικειμενική αξιολόγηση κλπ. υλικό  προς αξιοποίηση ).  Το έργο των Σχολικών Συμβούλων /  Επιθεωρητών παρακολουθείται από τους μόνιμους  Συμβούλους / Επιθεωρητές του ΙΕΠ . Ο επικεφαλής Σχολικός Σύμβουλος / Επιθεωρητής της ομάδας αξιολόγησης σχολείου της κατηγορίας αυτής είναι υπεύθυνος για την ομάδα επιθεώρησης και για την σύνταξη και υποβολή της έκθεσης επιθεώρησης. Οι  Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές για τα Νηπιαγωγεία  διεξάγουν  τον έλεγχο για τα νηπιαγωγεία  χωρίς τη βοήθεια μιας ομάδας  και είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των εκθέσεων .

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές  μέλη των ομάδων επιθεώρησης , είναι εκπαιδευμένοι επιθεωρητές οι οποίοι επιλέγονται με αίτησή τους να λάβουν μέρος στο σύστημα ελέγχου χωρίς να αναλαμβάνουν  τις ευθύνες του συντονιστή ελεγκτή/ επιθεωρητή της ομάδας . Οι Σχολικοί Σύμβουλοι /Επιθεωρητές που αποτελούν τα μέλη ομάδων επιθεώρησης επιθεωρούν ιδιαίτερες πτυχές του έργου ενός σχολείου (όπως για παράδειγμα την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος σπουδών  σε διάφορες ειδικότητες /μαθήματα  και άλλα ειδικά θέματα) και συμβάλλουν με τα ευρήματά τους στην διαμόρφωση της έκθεσης αξιολόγησης που θα συνθέσει η ομάδα αξιολόγησης ενός σχολείου.

Κάθε ομάδα επιθεώρησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν εκπαιδευμένο ελεγκτή  από τους καταχωρημένους στη βάση δεδομένων του ΙΕΠ , χωρίς προσωπική εμπειρία στην παροχή εκπαίδευσης σε σχολείο. Αυτοί θα προέρχονται από τη βιομηχανία και το εμπόριο ή από την ευρύτερη κοινότητα. Οι επιθεωρητές αυτοί αναμένεται να συμβάλουν στην αξιολόγηση ενός σχολείου με μια άποψη «κοινής λογικής». Σε κάθε σχολική ομάδα επιθεώρησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Επιθεωρητής  «Κοινής λογικής» .
Η οργάνωση της Επιθεώρησης με τον τρόπο αυτό σημαίνει ότι οι  Σύμβουλοι / Επιθεωρητές που είναι μέλη του ΙΕΠ , της Υπηρεσίας για τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση , συμμετέχουν μόνο σε μικρό βαθμό στις σχολικές επιθεωρήσεις. Ο  ρόλος τους είναι κυρίως στο να παρέχουν τις επαγγελματικές συμβουλές που είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση και την παρακολούθηση του συστήματος της εκπαίδευσης καθώς και το επιστημονικό υλικό που θα αξιοποιείται στις αξιολογήσεις .
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι / επιθεωρητές των σχολείων δεν είναι μέλη του ΙΕΠ , αλλά επιθεωρούν  τα σχολεία στο πλαίσιο μιας σύμβασης που υπογράφουν με το Ινστιτούτο , και πληρώνονται από έναν  κεντρικό προϋπολογισμό του διοικητικού σκέλους του Ινστιτούτου .

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ του ΙΕΠ
Για να γίνει κάποιος μέλος του σώματος των Συμβούλων / Επιθεωρητών του ΙΕΠ θα πρέπει να απαιτείται ικανή εμπειρία ( δέκα ετών ) για τη σχετική θέση . Σε γενικές γραμμές θα απαιτείται επίσης εμπειρία σε διαχείριση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανισμούς και ανάλογη  εκπαίδευση . Οι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές διαφόρων ειδικοτήτων θα προσλαμβάνονται μέσω ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού με βάση την αξία τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για την πρόσληψη καθηγητών ΑΕΙ  Α’ Βαθμίδας.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές
Για τους Σχολικούς Συμβούλους / Επιθεωρητές που συνθέτουν τις ομάδες επιθεώρησης και υπογράφουν συμβάσεις με το ΙΕΠ για να πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις σχολείων ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλογής τους που ισχύουν και σήμερα όσον αφορά το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των Σχολικών Συμβούλων και τα απαιτούμενα έτη εμπειρίας , Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα της δυνατότητας για αξιολόγηση.

Θα απαιτείται επίσης πιστοποιητικό για επάρκεια αξιολόγησης μετά από μια υποχρεωτική εκπαίδευση 5 ημερών ακολουθούμενη από 1 ημέρα αξιολόγησης , από τους μόνιμους Συμβούλους / Επιθεωρητές του ΙΕΠ.

Για τους Επιθεωρητές «κοινής λογικής» ,εκτός από βασικό πτυχίο ΑΕΙ και ικανή παρουσία στο εργασιακό περιβάλλον, θα απαιτείται και η παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 5 ημερών που θα ακολουθείται από αξιολόγηση για πιστοποίηση.
Το επίκεντρο του προγράμματος κατάρτισης στοχεύει το  να διαπιστωθεί  κατά πόσον οι Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές είναι σε θέση να εφαρμόσουν  τις απαιτήσεις των  Εγχειριδίων που συντάχθηκαν  από τους Συμβούλους του ΙΕΠ για την επιθεώρηση των σχολείων. Η περαιτέρω κατάρτιση των  Σχολικών Συμβούλων / Επιθεωρητών θα περιλαμβάνει το να εργάζονται παράλληλα με τους μόνιμους επιθεωρητές του ΙΕΠ σε μια πραγματική επιθεώρηση σε σχολείο.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ο σκοπός των επιθεωρήσεων θα  είναι να βελτιώσουν  τα πρότυπα της επιτυχίας και της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω τακτικών ανεξάρτητων επιθεωρήσεων, η πληροφόρηση του κοινού και η παροχή συμβουλών που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένη πληροφόρηση.
Κύριο καθήκον του ΙΕΠ θα  είναι η διαχείριση του ανεξάρτητου συστήματος της σχολικής επιθεώρησης με τακτική επιθεώρηση όλων των σχολείων  στη χώρα , που χρηματοδοτούνται από το κράτος .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Πλήρεις επιθεωρήσεις από Σχολικούς Συμβούλους/ Επιθεωρητές που έχουν υπογράψει συμβάσεις
Οι πλήρεις επιθεωρήσεις σχολείων  της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ειδικών  σχολείων πραγματοποιούνται με  Σχολικούς Συμβούλους/ Επιθεωρητές που έχουν υπογράψει σχετικές συμβάσεις.  Το ΙΕΠ θα έχει την ευθύνη και για τη ρύθμιση ενός συστήματος αξιολόγησης για τον έλεγχο των χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο νηπιαγωγείων. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται από καταχωρημένους Σχολικούς Συμβούλους / Επιθεωρητές Νηπιαγωγούς  και θα προγραμματίζονται κατά τρόπο παρόμοιο με τις επιθεωρήσεις των σχολείων.

Η αξιολόγηση του  σχολείου ως συνόλου εμπεριέχει πλήρη έλεγχο. Ο πλήρης έλεγχος απαιτεί οι επιθεωρητές να αξιολογήσουν και να αναφέρουν 4 βασικά στοιχεία:
• την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το σχολείο.
• τις  εκπαιδευτικές  προδιαγραφές που έχουν επιτευχθεί στο σχολείο.
• το κατά πόσον οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται στο σχολείο έτυχαν αποτελεσματικής διαχείρισης ώστε να συντελέσουν στο μέγιστο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα , και 
• τις πνευματικές, ηθικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις των μαθητών στο σχολείο.
Το ΙΕΠ  θα αναπτύξει ένα ενιαίο πλαίσιο και διάφορα εγχειρίδια για την επιθεώρηση των σχολείων ώστε να αξιολογήσει ουσιαστικά κάθε σημαντική πτυχή του έργου και της ζωής του σχολείου κατά αξιόπιστο, έγκυρο και συνεπή τρόπο. Προκειμένου να φθάσουν σε μια απόφαση σχετικά με τα 4 βασικά στοιχεία , οι πλήρεις επιθεωρήσεις από τους συμβεβλημένους Επιθεωρητές περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των ακόλουθων πτυχών :

Θέματα σχετικά με το σχολείο
Εκπαιδευτικά Πρότυπα που πέτυχαν οι μαθητές στο σχολείο και εκπαιδευτικές προδιαγραφές που ικανοποίησαν.
• Πρόοδος που επικεντρώνεται στην πρώτη προτεραιότητα της επιθεώρησης: να καθορίσει τι γνωρίζουν οι μαθητές, τι κατανοούν,  τι μπορούν  να κάνουν. Πώς αυτό συγκρίνεται με τις  εθνικές  προδιαγραφές , και να αξιολογήσουν την πρόοδό τους.
• Στάσεις, συμπεριφορές και  προσωπική ανάπτυξη των μαθητών που αποτελεί την  αντίδραση /έκφραση των μαθητών  σε ό, τι το σχολείο προσφέρει μέσω της διδασκαλίας και άλλων προσφορών.

• τη συμμετοχή και παρακολούθηση των μαθητών

Ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης

• Η διδασκαλία είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην παρακολούθηση από πλευράς μαθητών , την πρόοδο και την θετική ανταπόκριση. Διεξοδική αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας και της επίδρασής της στις εκπαιδευτικές προδιαγραφές που πέτυχαν οι μαθητές,  είναι ως εκ τούτου στο επίκεντρο του ελέγχου. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι / επιθεωρητές αξιολογούν και  υποβάλλουν  έκθεση σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας και όχι σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας μεμονωμένων  καθηγητών .
Αυτό βαθμολογείται σε μια κλίμακα 7 σημείων.  Με τη βαθμολογία αυτή ενημερώνονται εμπιστευτικά μεμονωμένοι  εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής των εκπαιδευτικών . Γενικότερα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές αξιολογούν και υποβάλουν  έκθεση σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας στο σχολείο, και τη συμβολή της στην επίτευξη των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και την πρόοδο των μαθητών.

• Η αξιολόγηση περιλαμβάνει το πώς το σχολείο παρέχει και αξιολογεί ένα πλήρες φάσμα  μαθησιακών εμπειριών, προκειμένου να προωθήσει την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, την πρόοδο και την προσωπική ανάπτυξη όλων των μαθητών. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές πρέπει να αξιολογήσουν  και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με το σχεδιασμό και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη συμβολή του στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών που επιτυγχάνεται από όλους τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, την παρακολούθηση , το φύλο, την εθνική προέλευση και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει αναφορές στην προσωπική και την κοινωνική εκπαίδευση, καλύπτει την εκπαίδευση και την καθοδήγηση, επιπλέον εξωσχολικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών , και των διαδικασιών για την ενίσχυση και την αξιοποίηση της παρακολούθησης εκ μέρους των μαθητών.

• Η πνευματική, ηθική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών ασχολείται με τέσσερεις πτυχές της προσωπικής ανάπτυξης, στους οποίους τα σχολεία έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν.

• Η υποστήριξη, η καθοδήγηση και η καλή διαβίωση των μαθητών επικεντρώνεται στην παροχή που κάνει το σχολείο ώστε να επιτρέψει σε όλους τους μαθητές να επωφεληθούν πλήρως από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρονται, να αισθάνονται ασφαλείς και να έχουν υψηλού επιπέδου  αλλά ρεαλιστικές προσδοκίες από τον εαυτό τους.

• Η συνεργασία με τους γονείς και την κοινότητα διερευνά τους συνδέσμους που μπορεί να ενισχύσουν την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μαθητών, να εμπλουτίσουν τις ευκαιρίες του προγράμματος σπουδών και να βοηθήσει τους μαθητές να προοδεύσουν.

Η Διοίκηση και η αποτελεσματικότητα του σχολείου
• Η ηγεσία και η διαχείριση ασχολείται με το πόσο καλά η κυβερνητική διοίκηση, οι διευθυντές και το προσωπικό με αρμοδιότητες διαχείρισης συμβάλλουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών προτύπων που πέτυχαν οι μαθητές. Το πλαίσιο της επιθεώρησης απαιτεί από τους Σχολικούς Συμβούλους / επιθεωρητές να αξιολογηθεί επίσης ο βαθμός στον οποίο το σχολείο ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του νόμου για να διδαχθούν τα μαθήματα του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος.  Αξιολογούνται επίσης  και  υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο ικανοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις από τους κυβερνητικούς μηχανισμούς σε τομείς όπως η ενημέρωση των γονέων με σχολικά φυλλάδια, η πολιτική υποδοχής που εφαρμόζεται και οι πρακτικές σε θέματα υγείας & ασφάλειας.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές πρέπει να αξιολογήσουν και να υποβάλλουν  έκθεση σχετικά με το πόσο καλά παρακολουθεί το σχολείο και αξιολογεί το έργο και την ανάπτυξή του . Ωστόσο, αυτό δεν είναι μια ισχυρή συνιστώσα της επιθεώρησης. Η αυτό-αξιολόγηση δεν χρησιμοποιείται ως μέρος της διαδικασίας επιθεώρησης, αλλά λαμβάνεται υπόψη με τα δεδομένα της.

• Η στελέχωση, ο εξοπλισμός και οι διαθέσιμες πηγές για μάθηση αξιολογούνται σχετικά με την επάρκεια των πόρων του σχολείου και των  επιπτώσεών τους στην επίτευξη των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται.

• Η αποτελεσματικότητα του σχολείου απαιτεί την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας με την οποία το σχολείο διαχειρίζεται τους πόρους του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένων επιχορηγήσεων και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το βαθμό στον οποίο το σχολείο εκφράζει σε εκπαιδευτική αξία τα χρήματα που του παρέχονται. Με αυτή την έννοια αξιολογείται ο προϋπολογισμός-οικονομική διαχείριση. Η  αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του δημοσιονομικού ελέγχου και της διοίκησης του σχολείου, ωστόσο, δεν είναι μια σημαντική εστίαση των ελέγχων.

Περιοχές του εκπαιδευτικού προγράμματος που προσφέρεται και μαθήματα
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι /Επιθεωρητές δεν έχουν μόνο την υποχρέωση να αξιολογήσουν και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις διάφορες πτυχές του σχολείου, αλλά και για το κάθε ένα από τα  μαθήματα του εθνικού προγράμματος σπουδών. Δίνεται ισχυρή έμφαση σε αυτή την αξιολόγηση .

Για την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, ο έλεγχος περιλαμβάνει την υλοποίηση και την πρόοδο σε σχέση με τους ακόλουθους τομείς  μάθησης των μαθητών: γλωσσικός και λογοτεχνικός τομέας , μαθηματικά, επιστημονικός  και τεχνολογικός τομέας , δημιουργικότητας και αισθητικής, φυσική, ανθρωπιστικός και κοινωνικός  τομέας, τομείς ηθικός  και πνευματικός.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντικό, ωστόσο, να αξιολογηθούν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών . Με την εξαίρεση της γλώσσας, των μαθηματικών και τις  επιστήμες οι  Σχολικοί Σύμβουλοι /Επιθεωρητές είναι ελεύθεροι να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης σε ομάδες για τα διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα .
Στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μια ξεχωριστή έκθεση, πρέπει να αναγράφεται για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο . Σε περιπτώσεις όπου τα  εκπαιδευτικά αντικείμενα ομαδοποιούνται, πρέπει να συμπεριληφθεί μια σαφής αξιολόγηση για το κάθε θέμα.

Επιθεωρήσεις από τους Συμβούλους / Επιθεωρητές του ΙΕΠ
Οι Σύμβουλοι /Επιθεωρητές του ΙΕΠ είναι υπεύθυνοι  για τον έλεγχο της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των  τοπικών  εκπαιδευτικών  αρχών , τον έλεγχο των σχολείων,   και των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων . Διενεργούν επίσης ελέγχους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πλαίσια. Τα πλαίσια αυτά είναι πολύ διαφορετικά από τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται από τους  Σχολικούς Συμβούλους/ Επιθεωρητές που πραγματοποιούν  επιθεωρήσεις με βάση την υπογραφή συμβάσεων .

• Οι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ επιθεωρούν μη Δημόσια  Σχολεία προκειμένου αυτά να καταχωρηθούν ως ισότιμα των άλλων δημόσιων σχολείων.
• Το ΙΕΠ και τα παραρτήματά του στις μεγάλες περιφέρειες της χώρας είναι υπεύθυνο για την επιθεώρηση και για τη στήριξη των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών , για βελτίωση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και  της εκπαίδευσης που προσφέρουν . Ο στόχος των ελέγχων αυτών είναι να επανεξετασθεί ο τρόπος που  οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές  επιτελούν  τις λειτουργίες τους και ιδίως για να καθορισθεί η εισφορά  που έχει η υποστήριξη στις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές , συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για μεμονωμένους μαθητές, στη βελτίωση του σχολείου. Θα πρέπει να αναπτυχθεί και να δημοσιευθεί από το ΙΕΠ ένα πλαίσιο που θα χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση των τοπικών εκπαιδευτικών  αρχών

• Το ΙΕΠ με την ομάδα για την Μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση επιθεωρεί τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές που παρέχουν περαιτέρω εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων , εκπαίδευση για το χώρο της εργασίας  σε νέους .

Πτυχές της αξιολόγησης

Το ΙΕΠ  θα έχει επίσης άλλα καθήκοντα αξιολόγησης όπως οι αξιολογήσεις σχετικά με διάφορες πτυχές της προσφερόμενης εκπαίδευσης . Οι έλεγχοι αυτοί χρησιμοποιούν κάποιες πληροφορίες από ελέγχους που πραγματοποιούνται με βάση τις συμβάσεις των Σχολικών Συμβούλων/ Επιθεωρητών , αλλά βασίζονται κυρίως σε επισκέψεις ελέγχου των Συμβούλων /Επιθεωρητών του ΙΕΠ , (που θα είναι συχνά επισκέψεις μιας (1) ημέρας). Η επιθεώρηση των σχολείων από τους Συμβούλους  /Επιθεωρητές  του ΙΕΠ θα γίνεται για τους σκοπούς της έρευνας, όπως για παράδειγμα για την αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία. Αυτό γίνεται συνήθως με την ανάλυση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών για μεγάλη ποσότητα σχολείων που θα είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων του ΙΕΠ . Με αυτόν τον τρόπο η επιλογή της εθνικής εκπαιδευτικής στρατηγικής μπορεί να γίνει από κάποια πολύ καλά  αλλά και ορισμένα  ελαττωματικά σχολεία, για παράδειγμα, όσον αφορά τις πτυχές των μαθηματικών. Ένα τέτοιο δείγμα σχολείων θα  χρησιμοποιείται από τους Συμβούλους/ Επιθεωρητές του ΙΕΠ για να προβούν  σε συγκεκριμένες τεκμηριωμένες εκτιμήσεις.
Η ομάδα για την μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση του ΙΕΠ επιθεωρεί και το σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ,  και το σύστημα αξιολόγησης του Εθνικού συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ από το ΙΕΠ
Συμβεβλημένοι Σχολικοί Σύμβουλοι /  Επιθεωρητές παρακολούθησης με συμβάσεις .
Το κύριο καθήκον του ΙΕΠ είναι να καθιερώσει και να διατηρεί το σύστημα για την τακτική επιθεώρηση από ανεξάρτητους ελεγκτές όλων των χρηματοδοτούμενων από την πολιτεία δημόσιων σχολείων. Για να γίνει αυτό οι Σύμβουλοι/Επιθεωρητές έχουν  τις ακόλουθες αρμοδιότητες σε σχέση με τα μέλη των ομάδων σχολικής επιθεώρησης:
• Έγκριση της κατάρτισης των εγκεκριμένων και εγγεγραμμένων στις σχετικές λίστες επιθεωρητών, των μελών των ομάδων επιθεώρησης , και των επιθεωρητών κοινής λογικής .

• Η δημιουργία και η διατήρηση ενός μητρώου «ικανών και κατάλληλων προσώπων» που μπορούν  να διενεργήσουν  επιθεωρήσεις. Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ μπορεί να επιβάλει γενικούς ή ειδικούς όρους σχετικά με την καταχώριση ενός επιθεωρητή.  Οι δραστηριότητες παρακολούθησης των Σχολικών Συμβούλων /Επιθεωρητών καταγράφονται και αποστέλλονται εμπιστευτικά προς τους καταχωρημένους επιθεωρητές. Στην  επιστολή αναφέρονται πλεονεκτήματα, καθώς και τομείς για βελτίωση όσον αφορά:
§ τον σχεδιασμό της επιθεώρησης.
§ τη διαχείριση της επιθεώρησης.
§ τις επαγγελματικές γνώσεις και την κρίση που θα γίνει και θα εκφρασθεί.
§ την προφορική και γραπτή επικοινωνία.
• Παροχή οδηγιών Στους Εγγεγραμμένους Σχολικούς Συμβούλους / Επιθεωρητές για την επιθεώρηση και την υποβολή εκθέσεων. Η  καθοδήγηση αυτή επικεντρώνεται στη χρήση του πλαισίου ελέγχου,  αλλά και δίνει συμβουλές για ένα πολύ ευρύ φάσμα τεχνικών και ποιοτικών θεμάτων που προκύπτουν από την επιθεώρηση.

• Να διατηρούν υπό συνεχή αναθεώρηση τις προδιαγραφές των ελέγχων και των εκθέσεων που γράφονται και υποβάλλονται , και του βαθμού στον οποίο οι απαιτήσεις τους τηρούνται από τους Σχολικούς Συμβούλους /Επιθεωρητές.

Η κατασκευή της βάσης δεδομένων
Η ομάδα Έρευνας & Ανάλυσης του ΙΕΠ κατασκευάζει μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας στοιχεία  από επιθεωρήσεις Σχολικών Συμβούλων/ Επιθεωρητών . Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να παρέχουν μια εθνική θέση για τις προδιαγραφές και την  ποιότητα και για την παραγωγή ενός πλαισίου πριν από την επιθεώρηση , εκθέσεις δεικτών για το σχολείο για τους επιθεωρητές , και πρόσφατες  Εκθέσεις Αξιολόγησης και απόδοσης  για τα σχολεία και για τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι /Επιθεωρητές που υπογράφουν συμφωνίες για επιθεωρήσεις χρησιμοποιούν στοιχεία από τις εθνικές εξετάσεις για να διαμορφώσουν κρίσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές. Η ισχυρή βάση δεδομένων του ΙΕΠ  χρησιμοποιείται επίσης για την ανάλυση των κειμένων και των στοιχείων  από τις επιθεωρήσεις, ιδίως για την διαμόρφωση της ετήσιας έκθεσης  του Προέδρου του ΙΕΠ προς το κοινοβούλιο.

Διάδοση των καλών πρακτικών
Το ΙΕΠ δεν αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό. Ωστόσο, έχει  ως στόχο να προωθήσει  τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων και της ποιότητας με τη διάδοση των ορθών πρακτικών, μέσω δημοσιεύσεων.

Διατηρεί γραφεία προτυποποίησης και πιστοποίησης βιβλίων/ εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιούνται στα σχολεία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός ή ομάδα εκπαιδευτικών μπορούν να συγγράψουν βιβλία με στόχο να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικά βιβλία στην εκπαιδευτική διαδικασία , υπό τον όρο ότι είναι σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα και τις Εθνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από το γραφείο προτυποποίησης . Τα βιβλία που συγγράφονται αφού εγκριθούν από το γραφείο πιστοποίησης , μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικά βιβλία στα σχολεία . Οι μαθητές επιλέγουν βοηθητικά βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό από τα πιστοποιημένα, και τα προμηθεύονται δωρεάν με βάση κατάλληλα «κουπόνια» που τους διανέμονται.  Με τον τρόπο αυτό επιλύεται και το θέμα του πολλαπλού βιβλίου και δίνονται δυνατότητες στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη συγγραφή βιβλίων και κατασκευή άλλων βοηθητικών εκπαιδευτικών μέσων.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Οι Συμφωνημένες με συμβάσεις  επιθεωρήσεις παρέχουν αξιολόγηση και όχι συμβουλές. Μια πιο προσεκτική ματιά στην καθημερινή πρακτική της εργασίας των Σχολικών Συμβούλων /Επιθεωρητών εκπαίδευσης καταδεικνύει, ωστόσο, ότι κατά τη διάρκεια της  αξιολόγησης του σχολείου και βεβαίως στη συζήτηση για το σχέδιο έκθεσης με τη διοίκηση του σχολείου, το συμβουλευτικό έργο « γίνεται σχεδόν υποχρεωτικά». Κατά τη διάρκεια των προφορικών συζητήσεων άτυπες συμβουλές θα μπορούσαν να δοθούν  στους εκπαιδευτικούς. Στη τελική γραπτή έκθεση αξιολόγησης , θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει τα «βασικά ζητήματα για δράση» ως ένα είδος συμβουλών .

Οι Λειτουργίες του ΙΕΠ 
Το ΙΕΠ δέχεται συμβουλές και συνεργάζεται με διάφορους φορείς, οργανώσεις και ομάδες για να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές προδιαγραφές  :
• Ο Υπουργός έχει την υποχρέωση να παρέχει συμβουλές σχετικά με μια σειρά συγκεκριμένων θεμάτων με βάση τα στοιχεία ελέγχου. Ο υπουργός καθορίζει τους τομείς στους οποίους επιθυμεί να λάβει συμβουλές .

• Το ΙΕΠ  συμβουλεύει επίσης τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ποιότητα της αρχικής και μετέπειτα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Προσφέρει επίσης συμβουλές που βασίζονται στις επιθεωρήσεις , σχετικά με την αρχική Εκπαίδευση Καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  , που παρέχεται από συγκεκριμένα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών .

•Το ΙΕΠ συμβουλεύει σχετικά με την ανάπτυξη των εθνικών εξετάσεων, για παράδειγμα, με βάση τα δεδομένα ελέγχου και των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν , συμβουλεύει σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης και τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

*Το ΙΕΠ λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα φορέων, οργανισμών και ομάδων που έχουν ένα μερίδιο στην εκπαίδευση με διάφορους τρόπους ( οι καθηγητές , οι διοικητές περιφερειών , οι γονείς, οι Διευθυντές σχολείων, η επιτροπή Πρυτάνεων για την επιθεώρηση των ιδρυμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών ).

Το ΙΕΠ διατηρεί στενούς δεσμούς με αντίστοιχους οργανισμούς σε άλλες χώρες.

Η Διαμόρφωση των εκθέσεων/ αξιολογήσεων
Οι εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων /Επιθεωρητών  που υπέγραψαν σύμβαση  για κάποια επιθεώρηση καθώς και η έκθεση του Προέδρου του ΙΕΠ για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους στα σχολεία και τα ιδρύματα που παρέχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών, προνηπιακή,  με δημόσια χρηματοδότηση και τα ιδρύματα των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών που  παρέχουν περαιτέρω εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, αποτελούν τμήμα της βάσης δεδομένων του ΙΕΠ.

Εκθέσεις με στατιστικά στοιχεία για τα σχολεία και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές .

Το ΙΕΠ παρέχει στα σχολεία και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές σχετική στατιστική ανάλυση προερχόμενη από τις επιθεωρήσεις /αξιολογήσεις και από άλλα στοιχεία συμπληρωματικά των επιθεωρήσεων. Κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφοδιάζεται με μια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του και την αξιολόγησή του , η οποία προσφέρει σε κάθε σχολείο τα στοιχεία που προέρχονται από την αξιολόγησή του και από την επιθεώρηση που του έγινε.  Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με τις Εθνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές και με στοιχεία σχολείων που έχουν παρόμοιο μαθητικό πληθυσμό. Κάθε τοπική εκπαιδευτική αρχή, εφοδιάζεται επίσης με μια έκθεση ανάλογη με αυτή που εφοδιάζεται κάθε σχολείο.
Εκθέσεις σχετικά με αξιολογήσεις σε διάφορα θέματα
Το ΙΕΠ εκδίδει μια σειρά από δημοσιεύσεις, ως αποτέλεσμα της έρευνας  σε θέματα εκπαιδευτικής σημασίας που ενημερώνουν τον εθνικό διάλογο για θέματα εκπαίδευσης.

Ετήσια έκθεση για την κατάσταση της Παιδείας
Επειδή η αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος είναι κάτι το πολύ σημαντικό, ο Πρόεδρος του ΙΕΠ  έχει θεσμική αρμοδιότητα να συντάσσει ετήσια έκθεση ενώπιον του Κοινοβουλίου, την κυβέρνηση και το κοινό σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης. Εκτός από τους ελέγχους με βάση τις συμβάσεις που υπογράφονται , η ετήσια έκθεση βασίζεται στις επιθεωρήσεις στις οποίες ηγούνται Σύμβουλοι /Επιθεωρητές του ΙΕΠ και σε αξιολογήσεις από έρευνες που ανατέθηκαν στο ΙΕΠ. Η  φύση των στοιχείων επηρεάζουν  τις Κυβερνήσεις μέσω της δημόσιας και πολιτικής συζήτησης, για παράδειγμα, για την επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών για τη βελτίωση της μόρφωσης και της διδασκαλίας σε συγκεκριμένους τομείς. Η ετήσια έκθεση του Προέδρου του ΙΕΠ δημοσιεύεται στο διαδίκτυο .
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΠ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ / Αρχι-επιθεωρητής είναι μόνιμος όπως και οι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ και ορίζεται με ανοικτή προκήρυξη για υποβολή υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ   είναι ένας από τους φορείς που συμβουλεύουν τον υπουργό για την προετοιμασία της πολιτικής. Η παροχή συμβουλών του Προέδρου γίνεται μέσω δημοσιεύσεων και εκθέσεων για θέματα που έχουν ανατεθεί  μέσω ειδικών αιτημάτων.
Το ΙΕΠ δεν συμμετέχει άμεσα στη διαμόρφωση της πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων αλλά παρέχει συμβουλές. Το υπουργείο επίσης αναθέτει αξιολογήσεις συγκεκριμένων θεμάτων, που αξιολογούν την πολιτική με την παροχή αποδεικτικών στοιχείων των προδιαγραφών  και της ποιότητας στα σχολεία.

Ποιος είναι υπεύθυνος;
Το έργο του ΙΕΠ διαμορφώνεται από τη νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει μια σειρά από πράξεις που διαμορφώνουν το έργο του.
Η διεύθυνση του ΙΕΠ  καθορίζει τους στόχους και τους σκοπούς του. Αυτά παρουσιάζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο μαζί με τα κριτήρια για την επιτυχία. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει παρατηρήσεις σχετικά με τους στόχους του   ΙΕΠ, αλλά αυτό δεν υπαγορεύει το πρόγραμμα εργασίας του ή τις συμβουλές που δίνονται στον Υπουργό.  Οι στόχοι και το σχέδιο Ανάπτυξης του ΙΕΠ πρέπει να έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών πριν από την χρηματοδότηση του ΙΕΠ  για να πραγματοποιήσει τους στόχους του.
Οι ομάδες των Μάνατζερς μέσα στο ΙΕΠ  καθορίζουν στη συνέχεια τα προγράμματα των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που  ικανοποιούνται με τους διαθέσιμους πόρους.
Οι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ σχεδιάζουν τις λεπτομέρειες των σχεδίων επιθεώρησης που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι που προσδιορίζονται και διαχειρίζονται συγκεκριμένα έργα.

Η ΘΕΣΗ  ΤΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Το ΙΕΠ είναι μια μη-υπουργική κυβερνητική υπηρεσία. Συμβουλεύει τον υπουργό, αλλά δεν λογοδοτεί απευθείας σε αυτόν. Αν το ΙΕΠ  πρέπει να εκπροσωπηθεί στο Κοινοβούλιο, αυτό γίνεται από τον Υπουργό . Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ μπορεί να κληθεί να εμφανισθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Εξεταστικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Το ΙΕΠ παρέχει επίσης συμβουλές για το Υπουργείο Παιδείας  το οποίο μερικές φορές μπορεί να ζητήσει από το ΙΕΠ συγκεκριμένες εργασίες. Η Επιθεώρηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του και για συγκεκριμένες ελλείψεις στο σύστημα.
Επιπλέον,  το ΙΕΠ παρέχει συμβουλές με βάση τις επιθεωρήσεις σε διάφορους φορείς , όπως π.χ.:
•  Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα απαραίτητα προσόντα των εκπαιδευτικών και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοσθεί.

• Τους φορείς για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και  τον φορέα για τα Εθνικά Επαγγελματικά προσόντα .
* Τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Το πρώτο βήμα στη διαδικασία πλήρους ελέγχου είναι η επιλογή από το ΙΕΠ των σχολείων που θα επιθεωρηθούν/ αξιολογηθούν μια συγκεκριμένη περίοδο..
Το ΙΕΠ επιλέγει  μεταξύ διαφόρων υποψηφίων ομάδων Σχολικών Συμβούλων /Επιθεωρητών και συνάπτει συμβάσεις για συγκεκριμένες  επιθεωρήσεις.  Έτσι, για όλους τους θεσμικούς ελέγχους που διενεργούνται από τους καταχωρημένους  Σχολικούς Συμβούλους / Επιθεωρητές, το ΙΕΠ λειτουργεί ένα σύστημα ανοικτού ανταγωνισμού. Αφού έχει αποφασιστεί ο κατάλογος των σχολείων που πρέπει να ελεγχθούν μια συγκεκριμένη περίοδο , οι ενδιαφερόμενοι  αξιολογητές  καλούνται να υποβάλουν προσφορά για τις επιθεωρήσεις. Οι προσφορές αξιολογούνται αυστηρά σχετικά με την αξία που θα έχουν και συγκριτικά με τα χρήματα που θα πληρωθούν,  λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της προτεινόμενης ομάδας,  για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Όταν η σύμβαση  έχει υπογραφεί  το ΙΕΠ   ενημερώνει το σχολείο και ο συντονιστής  της ομάδας έρχεται σε επαφή με το σχολείο για να κανονίσει μια ημερομηνία επιθεώρησης . Σε αυτό το σημείο ξεκινά η πραγματική διαδικασία επιθεώρησης .
Οι ομάδες διαφέρουν ως προς την προσέγγισή τους, και έτσι η περιγραφή της διαδικασίας δεν θα ισχύει η ίδια  ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις.  Ωστόσο, δίνει μια καλή  εικόνα για τις μεθόδους που συνήθως χρησιμοποιούνται . Η ομάδα  έχει έναν συντονιστή  και συνήθως διαιρείται σε μέλη που αποτελούν τον πυρήνα και τα μέλη της ομάδας. Τα βασικά μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις που διοργανώνονται από τον  συντονιστή , κατά τη διάρκεια και μετά την επιθεώρηση. Για κάθε μέγεθος και τύπο σχολείου , προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών επιθεώρησης  και καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνθεση της ομάδας αξιολόγησης .

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Τα σχολεία ενημερώνονται μια  εκπαιδευτική περίοδο πριν από την επιθεώρηση. Η περίοδος μεταξύ της ανακοίνωσης της επιθεώρησης του σχολείου και της ίδιας της επιθεώρησης μπορεί να είναι περί τους τρεις μήνες.
Σε κάθε επιθεώρηση,  το ΙΕΠ παρέχει στον  συντονιστή αντίγραφα ενός πλαισίου  Προ-επιθεώρησης και την έκθεση  των ποιοτικών δεικτών του σχολείου.  Η έκθεση αυτή περιέχει πληροφορίες για το σχολείο, τους μαθητές, την κοινότητα, το πρόγραμμα σπουδών, τους πιθανούς πρόσθετους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, κλπ. Ο  συντονιστής πρέπει να υποβάλλει στην κατάλληλη εκπαιδευτική αρχή και τον διευθυντή του σχολείου  έναν κατάλογο με τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται.

Επιπλέον, ο συντονιστής  θα πρέπει να επισκεφθεί το σχολείο και να προετοιμάσει την επιθεώρηση . Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται ενημερώνονται σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παρακολούθησης μαθημάτων και άλλες πτυχές της μεθοδολογίας. Ορισμένα στοιχεία προ-επιθεώρησης συγκεντρώνονται για τη διαμόρφωση του  Προφίλ του Σχολείου μέσω συζήτησης με το διευθυντή, το λοιπό προσωπικό και τους εκπροσώπους των  αρμοδίων αρχών , εάν υπάρχουν.
Ο συντονιστής  πρέπει επίσης να καλέσει την αρμόδια αρχή να διανείμει ερωτηματολόγιο  για τους γονείς , προκειμένου να επιστραφεί  στην ομάδα πριν από τη συνάντηση με τους γονείς. Η συνάντηση αυτή, με τους γονείς των μαθητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, έχει ως στόχο να τους ενημερώσει σχετικά με την επιθεώρηση και να ακούσει τις απόψεις τους για το σχολείο.

Με βάση την πληροφόρηση που συγκεντρώνεται από τα κείμενα σχετικά με το σχολείο, τα ερωτηματολόγια για τους γονείς, τις  πρώτες συζητήσεις με το συμβούλιο του σχολείου , και τους καθηγητές, ο συντονιστής συμπληρώνει την φάση προετοιμασίας για την αξιολόγηση και συνθέτει ένα «σχολικό  προφίλ». Το «σχολικό προφίλ» περιλαμβάνει  όλες τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.  Η τελική δραστηριότητα προετοιμασίας είναι η πληροφόρηση της ομάδας επιθεώρησης από τον συντονιστή .  Επιπλέον της συζήτησης σχετικά με όλη την πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη, διαμορφώνεται ένα σχέδιο των υπευθυνοτήτων και των στόχων που πρέπει να ικανοποιηθούν από κάθε μέλος της ομάδας.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ο έλεγχος διαρκεί συνήθως μία εβδομάδα (3 έως 10 ημέρες) παρουσίας στο σχολείο τριών (3) έως οκτώ (8)  Συμβούλων / Επιθεωρητών. Εκτός από τον έλεγχο των προσφερόμενων μαθημάτων, διοργανώνονται συνεντεύξεις με βασικά στελέχη για να συζητήσουν θέματα που δεν μπορεί να εκτιμηθούν με την παρατήρηση, ή για να ζητήσουν περαιτέρω στοιχεία. Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του ελέγχου απαιτεί ένα επαρκές και αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς του σχολείου, και  θα πρέπει να αποτελεί  ένα σημαντικό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που θα ληφθούν υπόψη.

Τα μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται αναλύονται κατωτέρω .
Καθώς η εβδομάδα προχωρά, μια συναινετική άποψη αρχίζει να αναδύεται σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του σχολείου, καθώς και σχετικά με τον τόνο που η έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να λάβει. Τα σημεία που απαιτούν περαιτέρω έρευνα και τα αποδεικτικά στοιχεία που εντοπίστηκαν.
Ο συντονιστής  θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι συνολικές αποφάσεις και κρίσεις για το σχολείο έχουν τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας επιθεώρησης. Αυτές οι εταιρικές αποφάσεις μπορούν πιο εύκολα να επιτευχθούν  μέσω της συζήτησης με τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας προς το τέλος της επιθεώρησης. Εάν είναι απαραίτητο ο  συντονιστής έχει την τελευταία λέξη των αποφάσεων και των κρίσεων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην αναφορά του /της . Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο συντονιστής  και η ομάδα θα πρέπει επίσης να καθορίσουν αν για ένα σχολείο απαιτούνται ειδικά μέτρα.
Προς το τέλος της εβδομάδας προφορική ανατροφοδότηση παρέχεται σε άτομα με σημαντικές αρμοδιότητες στο σχολείο.

Η ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Στο τέλος της επιθεώρησης, γίνονται συναντήσεις μεταξύ του συντονιστή  και του διευθυντή του σχολείου και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό του σχολείου το οποίο ο  διευθυντής επιθυμεί να καλέσει, κατά κανόνα την  διευθυντική ομάδα του σχολείου. Κατά τη συνάντηση αυτή, δίνεται  μια προφορική έκθεση των κύριων πορισμάτων. Αυτό παρέχει μια ευκαιρία στο σχολείο για να διορθωθούν τυχόν ανακρίβειες και πιθανόν να θέσει υπό αμφισβήτηση την έμφαση και πολλές ερμηνείες στο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης . Ο συντονιστής  έχει  στη διάθεσή του το πολύ πέντε εβδομάδες για να γράψει το τελικό κείμενο της αξιολόγησης  και περίληψη της έκθεσης.

Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΦΑΣΗ
Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ  πραγματοποιούν στη συνέχεια μια επίσκεψη σε σχολεία που διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες  6 και 8 μήνες μετά την πλήρη επιθεώρηση. Τα σχολεία που απαιτούν ειδικά μέτρα πρέπει να προετοιμάσουν ένα σχέδιο δράσης. Όταν το σχέδιο δράσης έχει συμφωνηθεί οι
Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ  επισκέπτονται το σχολείο μέσα σε 6 μήνες και, αν είναι απαραίτητο, μέχρι να κρίνουν ότι το σχολείο παρέχει στους μαθητές ένα αποδεκτό επίπεδο εκπαίδευσης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ   ΜΕΘΟΔΟΙ
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η βάση δεδομένων με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους Σχολικούς Συμβούλους/ Επιθεωρητές συγκροτείται με μια σειρά από μεθόδους, προκειμένου να  συγκεντρωθούν οι  απαραίτητες πληροφορίες. Στις μεθόδους αυτές συμπεριλαμβάνονται ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, η συλλογή εγγράφων και η χρήση δεδομένων.

Ερωτηματολόγια
• Ένα τυποποιημένο έντυπο συμπληρώνεται από τον διευθυντή του σχολείου προκειμένου  να παρέχει  πληροφορίες για τους Σχολικούς Συμβούλους / Επιθεωρητές.  Αυτό περιέχει ένα ελάχιστο πυρήνα ποσοτικών στοιχείων για το σχολείο μαζί με σύντομα σχόλια του διευθυντή για το σχολείο που θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών του σχολείου, των μαθητών  του, και εκείνων των χαρακτηριστικών  της περιοχής που υπηρετεί ,  τα οποία επηρεάζουν το έργο του.
• Ένα ερωτηματολόγιο αποστέλλεται σε όλους τους γονείς για να συγκεντρωθούν οι απόψεις τους για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται από το σχολείο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
• Οι Σχολικοί Σύμβουλοι  / Επιθεωρητές συναντώνται με τους γονείς πριν από την επιθεώρηση και καλούν τους γονείς να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται από το σχολείο.
• Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης,  παίρνουν συνέντευξη από τον Διευθυντή, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα πρότυπα εκπαίδευσης που τηρούνται και την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται.
• Οι Σχολικοί Σύμβουλοι  / Επιθεωρητές παίρνουν συνέντευξη  επίσης  από τους μαθητές για να κρίνουν τα εκπαιδευτικά πρότυπα που επιτυγχάνονται και των αποτελεσμάτων  από την παρεχόμενη εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Στις επιθεωρήσεις για τις οποίες υπογράφονται συμβάσεις  επιθεωρούνται μαθήματα και η πραγματοποίηση της διδασκαλίας. Παίρνονται αποφάσεις και γίνονται κρίσεις για την ποιότητα της διδασκαλίας, την ανταπόκριση των μαθητών, την παρακολούθηση και την πρόοδό τους. Οι Σχολικοί  Σύμβουλοι  / Επιθεωρητές είναι υποχρεωμένοι να ξοδεύουν το 60% του διαθέσιμου χρόνου επιθεώρησής τους στην τάξη.
• Ένα δείγμα της δουλειάς των μαθητών επίσης επιθεωρείται. Οι μαθητές παρατηρούνται στην τάξη και γύρω από το σχολείο. Για παράδειγμα, συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες, σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες παρατήρησης για την αξιολόγηση της παρακολούθησης των μαθητών.

Τεστ / Εξετάσεις
Οι Σχολικοί  Σύμβουλοι  / Επιθεωρητές χρησιμοποιούν δεδομένα από δημόσιους καταλόγους αποτελεσμάτων  εξετάσεων για να κρίνουν την παρακολούθηση και την πρόοδο των μαθητών.  Χρησιμοποιούν επίσης τα αποτελέσματα από τυχόν τυποποιημένες εξετάσεις οι οποίες παρέχονται από το σχολείο.
Οι μαθητές δίνουν συνέντευξη στους Σχολικούς Συμβούλους  / Επιθεωρητές και αναλύονται οι γραπτές  εργασίες  τους, αλλά δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις.
Συλλογή εγγράφων

Οι Σχολικοί  Σύμβουλοι  / Επιθεωρητές αντλούν πορίσματα από ένα ευρύ φάσμα στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τεστ και αποτελεσμάτων εξετάσεων των μαθητών, τα σχέδια ανάπτυξης του σχολείου , τα χρονοδιαγράμματα, τα αρχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών και τις κυρώσεις, τις σχολικές πολιτικές και τα προγράμματα εργασίας. Οι Σχολικοί  Σύμβουλοι  / Επιθεωρητές πρέπει επίσης να διαβάσουν την ετήσια έκθεση που στέλνει το σχολείο στους γονείς. Χρησιμοποιούν επίσης τα αποτελέσματα από τυχόν τυποποιημένες  εξετάσεις , τα οποία παρέχει το σχολείο.
Θα πρέπει να περιορισθεί η ποσότητα των εγγράφων που θα πρέπει να ζητήσουν οι Σχολικοί  Σύμβουλοι  / Επιθεωρητές , προκειμένου να μειωθεί η πίεση που προκαλεί η επιθεώρηση.

Χρήση των Εθνικών στοιχείων
Στους Σχολικούς Συμβούλους   / Επιθεωρητές το ΙΕΠ παρέχει ένα πλαίσιο προ-επιθεώρησης  και μια έκθεση σχετικά με τους δείκτες του σχολείου , η οποία περιέχει βασικά δεδομένα απόδοσης για το σχολείο από τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουν να αναγνωριστούν οι τάσεις .  Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του σχολείου και συγκριτικά στοιχεία για να βοηθήσει τους αξιολογητές  να τοποθετήσουν τα δεδομένα του σχολείου  σε ένα εθνικό πλαίσιο.
Δημόσιοι  κατάλογοι με τα αποτελέσματα  των εξετάσεων των μαθητών χρησιμοποιούνται επίσης για να ενημερωθούν οι κριτές για την εθνικά  συγκριτική θέση του σχολείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Εργαλεία για Σχολικούς Συμβούλους / Επιθεωρητές που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις.
Το ΙΕΠ έχει σχεδιάσει ένα πλαίσιο για να παρέχει μια συνεκτική προσέγγιση για την επιθεώρηση και για να εξασφαλιστεί το επίπεδο των επισκέψεων ελέγχου. Σκοπός του πλαισίου είναι να εξασφαλίσει τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και ένα υψηλό επίπεδο επιθεωρήσεως των σχολείων. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες της άσκησης ελέγχου και να καθορίζει τις υποχρεώσεις των Σχολικών  Συμβούλων  / Επιθεωρητών . Το πλαίσιο θα είναι απλό  αλλιώς θα είναι μη διαχειρίσιμο τόσο για τους Σχολικούς  Συμβούλους   / Επιθεωρητές όσο  και για τα σχολεία. Το πλαίσιο καθορίζει τα πρότυπα  που οι επιθεωρήσεις πρέπει να πληρούν, περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται, και ορίζει το χρονοδιάγραμμα ελέγχου. Το χρονοδιάγραμμα καθορίζει τα θέματα που πρέπει να ελεγχθούν, αναφέρει τις πηγές των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, παρέχει κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να αξιολογηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία , και ορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης .

Το ίδιο πλαίσιο χρησιμοποιείται για τους ελέγχους στα νηπιαγωγεία, την  πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια και την ειδική εκπαίδευση.
Υπάρχουν  κάποιες περισσότερο λεπτομερείς και ξεχωριστές οδηγίες για τους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης για όλες τις πτυχές του ελέγχου στα διάφορα εγχειρίδια του ΙΕΠ  για την επιθεώρηση των σχολείων. Κάθε εγχειρίδιο περιέχει ένα  πλαίσιο και καθοδήγηση για τη χρήση του πλαισίου. Τα εγχειρίδια επίσης ασχολούνται  με την καθοδήγηση σχετικά με την οργάνωση του ελέγχου, τις ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης και αυτά που πρέπει να υποβληθούν στο ΙΕΠ . Επιπλέον, η καθοδήγηση υποστηρίζει  τους Σχολικούς Συμβούλους   / Επιθεωρητές  ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις και να κάνουν κρίσεις ποιότητας . Καθορίζει την ενίσχυση των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάκριση ανάμεσα στην  καλή  και η κακή ποιότητα σε όλο το φάσμα των θεμάτων ελέγχου, υποδεικνύει τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν κατά την εξέταση  των αποδεικτικών στοιχείων, απαριθμεί τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη μιας απόφασης, και σημειώνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερμηνείας του πλαισίου σε διαφορετικές καταστάσεις.  Αυτές οι οδηγίες καλύπτουν βασικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση :

  • Των σχολείων.
  • Των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
  • Των προτύπων επιτυχίας και της ποιότητας της μάθησης.
  • Την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
  • Την προσωπική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των μαθητών.
  • Σειρά από άλλους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτές τις διαπιστώσεις.

Κατά τη διαδικασία ελέγχου οι Σχολικοί  Σύμβουλοι  / Επιθεωρητές  θα καταλήξουν σε αξιολόγηση με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Προκειμένου να επιτευχθούν  επαγγελματικές κρίσεις και αξιολογήσεις, αυτοί βοηθούνται  από τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι αρκετά παρόμοια με τους δείκτες και αναφέρονται σε πρότυπα για καλή πρακτική. Παρέχουν  μια βάση για ακριβή και συνεπή αξιολόγηση και υπογραμμίζουν τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία του σχολείου. Στα διάφορα εγχειρίδια καθοδήγησης προβλέπεται οι Σχολικοί   Σύμβουλοι  / Επιθεωρητές  να χρησιμοποιούν τα κριτήρια ως πηγή αναφοράς για την αξιολόγηση και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με σχεδόν κάθε σημαντική πτυχή του έργου και της ζωής του σχολείου. Η ποιότητα της διδασκαλία θα πρέπει να κριθεί από το βαθμό στον οποίο:
*  Οι εκπαιδευτικοί  έχουν σαφείς στόχους για τα μαθήματά τους.
• οι μαθητές γνωρίζουν τους στόχους.
• οι εκπαιδευτικοί έχουν μια ασφαλή γνώση του θέματος.
• Τα μαθήματα έχουν κατάλληλο περιεχόμενο.
• Οι δραστηριότητες έχουν επιλεγεί σωστά για να προωθούν τη μάθηση αυτού του περιεχομένου.
• Οι μέθοδοι διδασκαλίας που εμπλέκονται, παρακινούν και δημιουργούν προκλήσεις σε όλους τους μαθητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προχωρήσουν με έναν  κατάλληλο ρυθμό, και να έχουν επίγνωση των επιτευγμάτων και της προόδου τους.
Το πλαίσιο είναι διαθέσιμο στο κοινό, όπως είναι και τα εγχειρίδια Επιθεώρησης.

Εργαλεία για επιθεωρήσεις από Συμβούλους/ Επιθεωρητές του ΙΕΠ
Επιθεωρήσεις από Συμβούλους/ Επιθεωρητές του ΙΕΠ πραγματοποιούνται επίσης με τη χρήση πλαισίων ( Πλαίσιο για την Επιθεώρηση Τοπικών Εκπαιδευτικών Αρχών .
Υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες για τον έλεγχο μη δημόσιων σχολείων , πρακτικής  άσκησης των νέων, την εκπαίδευση των ενηλίκων, την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των τοπικών  εκπαιδευτικών αρχών.

Ομαδική εργασία
• Οι Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές σχολείων με συμβάσεις πάντα εργάζονται σε ομάδες, ανάλογα με το μέγεθος και την οργάνωση του σχολείου.  Περίπου 3-6 Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 5-14 για τη δευτεροβάθμια.
• Στην αξιολόγηση της Αρχικής Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών, οι Σύμβουλοι/ Επιθεωρητές του ΙΕΠ εργάζονται σε μια ομάδα από 3 ή 4 για τους παρόχους καθηγητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 2-11 για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
• Οι τοπικές αρχές εκπαίδευσης επιθεωρούνται  από κλιμάκιο Συμβούλων/ Επιθεωρητών  του ΙΕΠ.

ΟΙ  ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΚΡΙΣΕΙΣ
Οι  Σχολικοί Σύμβουλοι/ Επιθεωρητές  βαθμολογούν πτυχές των προδιαγραφών που εφαρμόζονται και της ποιότητας σε μια κλίμακα 7 σημείων. Το  1 παριστά εξαιρετική , ενώ το 7 αντιπροσωπεύει πολύ κακή βαθμολογία . Ωστόσο, οι Σχολικοί Σύμβουλοι/ Επιθεωρητές   δεν παρέχουν γενικό συνολικό βαθμό για το σχολείο.  Ορισμένα σχολεία μπορεί να κριθούν ότι έχουν σοβαρές αδυναμίες και άλλα ότι είναι αντικείμενο ειδικών μέτρων  ( περίπου 2% στο εξωτερικό ).

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΚΡΙΣΕΩΝ
Τα σχολεία τα οποία λαμβάνουν πολύ ευνοϊκές εκθέσεις μπορούν να αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του Προέδρου του ΙΕΠ.. Θεωρούνται ως κατάλληλα και μπορεί στη συνέχεια να λάβουν  πρόσθετη χρηματοδότηση για τη διάδοση ορθών εκπαιδευτικών πρακτικών.
Τα σχολεία που λαμβάνουν κακές  αξιολογήσεις μπορούν να δηλώνονται  ότι έχουν «σοβαρές αδυναμίες». Αυτά θα τύχουν παρακολούθησης και  επισκέψεων από τους Συμβούλους / Επιθεωρητές του ΙΕΠ.
Τα σχολεία που αποτυγχάνουν δηλώνονται ότι έχουν ανάγκη για «ειδικά μέτρα».   Ακολουθεί επίσημη δράση η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε κλείσιμο των σχολείων αυτών εάν δεν σημειωθεί και δεν ακολουθήσει βελτίωση .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Διαφορετικά είδη εκθέσεων  δημοσιεύονται από τους  Συμβούλους /Επιθεωρητές του ΙΕΠ. Πιο συγκεκριμένα,  δημοσιεύονται  εκθέσεις για επιμέρους σχολεία, για άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για το εκπαιδευτικό σύστημα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΑ
Εκθέσεις από πλήρεις επιθεωρήσεις
Όλοι  οι  Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές συμπεριλαμβάνουν στην έκθεσή τους τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας και για την ποιότητα της διδασκαλίας. Το ποσοστό των μαθημάτων που κρίνονται ότι  προσφέρονται σε άριστη ή πολύ καλή μορφή , και το ποσοστό που κρίνονται  σε ικανοποιητική ή καλύτερη αναφέρεται στην έκθεση. Οι βαθμολογίες για μεμονωμένους καθηγητές γίνονται γνωστές εμπιστευτικά στον Διευθυντή και στον ενδιαφερόμενο καθηγητή.
Όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιέχουν ένα τμήμα για κάθε θέμα του εθνικού προγράμματος σπουδών και κεφάλαια για τους διάφορους τομείς μελέτης που αναφέρονται στο πλαίσιο.  Επιπλέον, ορισμένα περιέχουν κεφάλαια  που είναι ειδικά για την συγκεκριμένη επιθεώρηση.

Οι επιθεωρήσεις αξιολογούν και υποβάλουν έκθεση σχετικά με το πόσο καλά πραγματοποιείται  η διδασκαλία και εφαρμόζεται το πρόγραμμα σπουδών, αξιολογείται και υποστηρίζεται , και από το πόσο καλά το σχολείο προσδιορίζει τους σχετικούς στόχους και παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο προς επίτευξη των στόχων αυτών.

Η ιδέα είναι ότι οι γονείς καθώς και άλλοι που εμπλέκονται στο σχολείο θα χρησιμοποιήσουν την έκθεση ως βάση για να ασκήσουν πίεση στη διοίκηση του σχολείου να γίνουν βελτιώσεις. Ή αλλιώς τα παιδιά θα φύγουν από το  σχολείο και δεν θα υπάρχουν μαθητές που θα φοιτούν και θα είναι εγγεγραμμένα στο σχολείο αυτό.

Τα στοιχεία που περιγράφονται στην έκθεση μπορούν να γίνουν πιο σαφή , φωτίζοντας τη γενική διάρθρωση της έκθεσης:
• Εισαγωγή ( π.χ.  βασικές πληροφορίες για το σχολείο)

• Κύρια ευρήματα και τα βασικά ζητήματα για δράση.  
• Εκπαιδευτικά πρότυπα και ποιότητα (π.χ. πρότυπα επιτυχίας , ποιότητα της μάθησης).

* Αποτελεσματικότητα του σχολείου (π.χ. χρήση των πόρων).
• «προσωπική ανάπτυξη και συμπεριφορά των μαθητών (π.χ. πνευματική, ηθική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών καθώς και η συμπεριφορά τους  και η πειθαρχία τους ) .

• Θέματα του προγράμματος σπουδών και προσφορά και άλλων προγραμμάτων σπουδών (π.χ. Αγγλικά, Μαθηματικά, Επιστήμες , Μουσική, κλπ.).
• Παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτά τα ευρήματα (π.χ. ποιότητα της διδασκαλίας, αξιολόγηση,  ποιότητα και εύρος του προγράμματος σπουδών, εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών, πρόβλεψη για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διαχείριση και διοίκηση του σχολείου  κ.λ.π.).
Όλες οι εκθέσεις ελέγχου επιθεωρήσεων διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή. Αυτό είναι συνήθως το διαχειριστικό όργανο του σχολείου. Ο συντονιστής της αξιολόγησης συγγράφει επίσης κανονικά και μια περίληψη της έκθεσης. Αυτό αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή και το σχολείο. Είναι ευθύνη τους να τη στείλουν στους γονείς κάθε μαθητή. Ατομικά οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση στην πλήρη έκθεση του και τη συνοπτική έκθεση. Οι  Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές  παρέχουν προφορική ανατροφοδότηση σε μεμονωμένους καθηγητές και τους ενημερώνουν  σχετικά με τους βαθμούς που δίνονται εμπιστευτικά στον Διευθυντή του σχολείου.  Αυτές οι βαθμολογίες  δεν δημοσιεύονται.

Οι Δημοσιευμένες εκθέσεις είναι διαθέσιμες μέσω των Γραφείων του ΙΕΠ. Οι εκθέσεις επιθεώρησης είναι δημόσια έγγραφα και το Διοικητικό Συμβούλιο του σχολείου θα πρέπει να προβεί σε ρυθμίσεις για τη διάδοση της περίληψης και της πλήρους έκθεσης σε συγκεκριμένα άτομα και φορείς. Το σχολείο θα πρέπει να αποστείλει πλήρη αντίγραφα της έκθεσης στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις τοπικές βιβλιοθήκες. Ένα πλήρες αντίγραφο της έκθεσης πρέπει να είναι διαθέσιμο στο σχολείο και να παρέχεται, κατόπιν αιτήσεως   με  την καταβολή μιας μικρής αμοιβής. Το ευρύτερο κοινό έχει πρόσβαση σε ελέγχους που γίνονται μέσω  του Ιντερνετ.

Εκθέσεις από Επιθεωρήσεις καθοδηγούμενες από Συμβούλους / Επιθεωρητές του ΙΕΠ
Οι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου τους στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τα μη Δημόσια σχολεία , και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές που προσφέρουν περαιτέρω εκπαίδευση   για τη νεολαία και την  εκπαίδευση ενηλίκων. Για παράδειγμα, το ΙΕΠ  για καθένα από τα ιδρύματα κατάρτισης που επιθεωρήθηκαν.  Εκθέσεις αξιολόγησης για τα προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.
Στατιστικές Αναφορές / σχετικά με τα σχολεία

Το ΙΕΠ παρέχει στα σχολεία και τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές σχετικές στατιστικές αναλύσεις που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις και άλλα στοιχεία,  επιπλέον και συμπληρωματικά με την επιθεώρηση. Κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει εφοδιασθεί με μια έκθεση «Απόδοσης και Αξιολόγησης», η οποία παρέχει σε κάθε σχολείο  την αξιολόγηση και εξέταση δεδομένων με τα οποία έγινε η κρίση επιθεώρησης. Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με εθνικές  «νόρμες» και με τα δεδομένα που αφορούν σχολεία με παρόμοιες  εισροές μαθητών. Κάθε τοπική εκπαιδευτική αρχή   έχει  εφοδιασθεί με τα  στοιχεία για όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διατηρεί.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Οι  Σύμβουλοι/ Επιθεωρητές του ΙΕΠ πραγματοποιούν  μια σειρά ερευνών για θέματα εκπαιδευτικής σημασίας και το ΙΕΠ  δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών (π.χ. «Χρήση ειδικών στα διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα για  την προώθηση υψηλών προδιαγραφών στα Δημοτικά Σχολεία»,  )  για να ενημερώνει την εθνική συζήτηση για τα θέματα της εκπαίδευσης.  Το ΙΕΠ εκδίδει μια σειρά από δημοσιεύσεις, ως αποτέλεσμα της έρευνας (αξιολογήσεις εκπαιδευτικών θεμάτων ) σε θέματα εκπαιδευτικής σημασίας που ενημερώνουν τον εθνικό διάλογο για τα θέματα της εκπαίδευσης.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Εκθέσεις Επιθεωρήσεων υπό την εποπτεία Συμβούλων/ Επιθεωρητών του ΙΕΠ των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών .
Μετά την επιθεώρηση τοπικών  εκπαιδευτικών  αρχών οι Σύμβουλοι/ Επιθεωρητές του ΙΕΠ γράφουν    εκθέσεις, οι οποίες αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής υπηρεσίας που παρέχεται από κάθε  τοπική εκπαιδευτική αρχή  στα σχολεία, καθώς και την αποτελεσματικότητα της υποστήριξής τους για την βελτίωση του σχολείου. Οι εκθέσεις αυτές προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα  και τις αδυναμίες της τοπικής εκπαιδευτικής αρχής,  και παρέχουν συστάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το έργο της.  Οι εκθέσεις σχετικά με επιθεώρηση σε τοπική εκπαιδευτική αρχή αποστέλλονται στον Υπουργό Παιδείας και στον  αρμόδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση Υπουργό, ενώ δημοσιεύονται και στις ιστοσελίδες του ΙΕΠ και των παραρτημάτων του.

Στατιστικές εκθέσεις σχετικά με τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές
Για κάθε τοπική εκπαιδευτική αρχή έχει επίσης εκδοθεί ένα στατιστικό «προφίλ» το οποίο εκτελεί μια παρόμοια λειτουργία για τις όπως κάνουν τα αντίστοιχα «προφίλ» που περιγράφουν την αποτελεσματικότητα των σχολείων .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η Ετήσια Έκθεση του  Προέδρου του ΙΕΠ   παρουσιάζει μια επισκόπηση των εθνικών προτύπων και της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η έκθεση αυτή περιγράφει εν συντομία τις καλές και κακές εξελίξεις επί τη βάσει των μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων). Περιέχει ένα σχόλιο για ορισμένα από τα θέματα σημασίας και ένα  πιο λεπτομερές κεφάλαιο για τις αποδείξεις από τις επιθεωρήσεις του έτους σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του ΙΕΠ.  Η ετήσια έκθεση βασίζεται σε τρεις πηγές αποδεικτικών στοιχείων: επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τους Σχολικούς Συμβούλους / Επιθεωρητές, επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τους Συμβούλους/ Επιθεωρητές του ΙΕΠ και από έρευνες  που πραγματοποιήθηκαν από το ΙΕΠ . Παραθέτει επίσης κατάλογο με τα καλύτερα σχολεία και παρέχει παραδείγματα «καλής εκπαιδευτικής πρακτικής».
Η Ετήσια Έκθεση του Προέδρου του ΙΕΠ  γίνεται ενώπιον του Κοινοβουλίου και είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω και του δικτύου Ίντερνετ , ενώ διαβιβάζεται και σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Όλες οι εκθέσεις επιθεώρησης περιέχουν  μια σειρά βασικών θεμάτων για δράση. Είναι ευθύνη της αρμόδιας αρχής για το σχολείο, για να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης ή για να διασφαλίσει ότι αυτό θα εφαρμοστεί.
Αν επισημαίνεται ότι τα σχολεία έχουν σοβαρές αδυναμίες, ο συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος / Επιθεωρητής ενημερώνει το ΙΕΠ  που θα πραγματοποιήσει επίσκεψη παρακολούθησης 6 ή 8 μήνες μετά την επιθεώρηση.

Η απόφαση του  συντονιστή Σχολικού  Συμβούλου / Επιθεωρητή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τους  Συμβούλους /Επιθεωρητές του ΙΕΠ. Η αρμόδια αρχή – συνήθως το διοικητικό όργανο του σχολείου -πρέπει να προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης εντός 40 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της έκθεσης επιθεώρησης. Το σχέδιο δράσης πρέπει να ορίζει τι προτείνει η αρχή για το σχολείο να κάνει υπό το φως των πορισμάτων της έκθεσης, μαζί με το χρονοδιάγραμμα και το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εν λόγω δράσης. Το σχέδιο δράσης πρέπει να αποσταλεί, εντός 5 ημερών από την ολοκλήρωσή του, στους γονείς, στο ΙΕΠ και στο υπουργείο Παιδείας.

Μόλις το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί,  το σχολείο το εφαρμόζει, αν  όχι οι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ θα επισκεφθούν το σχολείο μέσα σε 6 μήνες και, αν είναι απαραίτητο, θα το κλείσουν, εκτός εάν κρίνουν ότι παρέχει στους μαθητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση.
ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Στις επιθεωρήσεις των Σχολικών Συμβούλων / Επιθεωρητών με συμβάσεις οι επιθεωρητές έχουν μια συνάντηση στην οποία καλούνται οι γονείς. Οι γονείς καλούνται  επίσης να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο.  Ζητείται από τους γονείς να εκφράσουν το επίπεδο ικανοποίησής τους  από την προσφορά των διαφόρων πτυχών των εκπαιδευτικών υπηρεσιών , αλλά τους ζητείται να μην σχολιάσουν μεμονωμένους καθηγητές.
Σε όλες τις επιθεωρήσεις καλούνται  μαθητές σε συνέντευξη ατομικά και σε ομάδες. Οι μαθητές καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την ποιότητα της παροχής εκπαίδευσης στο σχολείο τους , αλλά εξίσου τους ζητείται να μην σχολιάσουν συγκεκριμένους μεμονωμένους καθηγητές.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές δεν λειτουργούν ως διαιτητές. Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία καταγγελίας για τους εκπαιδευτικούς,  τον  διευθυντή ή  τα διοικητικά όργανα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν ωστόσο να εγείρουν κάθε  ζήτημα στους  Σχολικούς Συμβούλους / Επιθεωρητές, οι οποίοι θα το ερμηνεύσουν  υπό το φως των αξιολογήσεων άλλων επιθεωρητών.
Αν ένα άτομο έχει παράπονα σχετικά με τα σχολεία, θα πρέπει να τα καταθέσει στην αρμόδια αρχή, την τοπική εκπαιδευτική αρχή ή το υπουργείο Παιδείας.
Υπάρχει όμως  επίσημη διαδικασία καταγγελίας σχετικά με την ίδια την επιθεώρηση. Το ΙΕΠ εξετάζει καταγγελίες από σχολεία, τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, τους γονείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ποιότητα των ελέγχων και των εκθέσεων επιθεώρησης.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΜΕ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το ΙΕΠ θα πρέπει να καλλιεργήσει την δημόσια παρουσία του ώστε να έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό. Οι στόχοι του  ΙΕΠ δημοσιεύονται σε Επιχειρησιακό Σχέδιο. Ένας από τους στόχους της Επιθεώρησης είναι να προωθήσει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων και την ποιότητα της εκπαίδευσης  με τη διάδοση των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, δημοσιεύοντας εκθέσεις με βάση τα πορίσματα των επιθεωρήσεων και με την ενθάρρυνση και τη συμβολή στη δημόσια συζήτηση. Αυτό περιλαμβάνει διαλέξεις, άρθρα σε εφημερίδες και μέσα ενημέρωσης , συνεντεύξεις που δίνει ο Πρόεδρος / Αρχιεπιθεωρητής του ΙΕΠ.  Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ / Γενικός Επιθεωρητής δίνει ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις για θέματα που συνδέονται με τις εργασίες των επιθεωρήσεων . Οι επιμέρους Σύμβουλοι / Επιθεωρητές  και οι Σχολικοί Σύμβουλοι /Επιθεωρητές συμμετέχουν  σε δημόσιες  συζητήσεις για την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική. Επιπλέον συχνά κάνουν ομιλίες και συμμετέχουν σε συνέδρια. Αυτά  είναι μέρος των στόχων του ΙΕΠ .

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ο Σύμβουλος /Επιθεωρητής του ΙΕΠ  με αρμοδιότητα «Παρακολούθηση της ποιότητας και της Ομάδας Ανάπτυξης»  κατευθύνει και αξιολογεί την απόδοση των Σχολικών Συμβούλων / Επιθεωρητών . Το επιτυγχάνει αυτό επισκεπτόμενος επιθεωρήσεις, παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις της ομάδας, παίρνοντας συνεντεύξεις από Διευθυντές σχολείων και άλλους εκπαιδευτικούς και, τέλος, από την ανάγνωση των εκθέσεων.
Το ΙΕΠ στέλνει επίσης ερωτηματολόγια σε όλα τα σχολεία μετά από μια επιθεώρηση για να μάθει  αν ήταν όλοι ικανοποιημένοι με την επιθεώρηση και την έκθεση. Το ερωτηματολόγιο επιστρέφεται σε ένα ειδικό τμήμα του ΙΕΠ . Οι αναλύσεις του υλικού θα δείχνουν αν τα σχολεία γενικά συμφωνούν με τα αποτελέσματα του ελέγχου και αν τα σχολεία που επιθεωρήθηκαν αναφέρουν ότι η έκθεση ελέγχου ήταν επιτυχής στην αποκάλυψη των δυνατών και των αδύνατων σημείων των συγκεκριμένων σχολείων.
Το ΙΕΠ επίσης πραγματοποιεί αξιολόγηση της εγκυρότητας της κρίσης των Σχολικών Συμβούλων/ Επιθεωρητών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΕΠ
Το έργο του ΙΕΠ  εξετάζεται ενδελεχώς από τη Βουλή,  την αρμόδια Επιτροπή για την παιδεία. Ο Πρόεδρος / Αρχι-Επιθεωρητής αξιολογείται σε σχέση με την πραγματοποίηση των  στόχων που έχει θέσει το ΙΕΠ .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το ΙΕΠ έχει εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης που ακολουθεί τη γραμμή διοίκησης  στο οργανόγραμμα π.χ. οι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές αξιολογούνται από τον Πρόεδρο / Αρχι-Επιθεωρητή (HMCI) .

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ καταβάλλουν  μεγάλη προσοχή στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων. Το πλαίσιο και οι κατευθυντήριες γραμμές προσαρμόζονται υπό το φως των αξιολογήσεων.  Το ΙΕΠ επίσης, εκδίδει συνεχώς ενημερώσεις για επιθεωρητές προκειμένου να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά τη μεθοδολογία.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι / Επιθεωρητές προσαρμόζονται προκειμένου να διευκολύνουν τις νέες εξελίξεις στην εκπαιδευτική πολιτική, π.χ. αλλαγές στο Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Το ΙΕΠ  δημιουργεί ένα πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας για Σχολικούς Συμβούλους /Επιθεωρητές, που καθορίζει τα πρότυπα που αναμένονται από τους επιθεωρητές.
Αξιοποιείται και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ιδιαίτερα και για εκείνους που δεν έχουν καμία εμπειρία  ως επιθεωρητές σύμβουλοι. Τα μαθήματα προσφέρονται σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση είναι ευθύνη του ΙΕΠ  και οδηγεί στην αναγνώριση ως μέλος ομάδας επιθεώρησης. Αυτή η ξεχωριστή διαδικασία γίνεται και σε περιφερειακά κέντρα του ΙΕΠ.
Για Επιθεωρητές «κοινής λογικής» , ο γενικός στόχος είναι να παράσχει στα λαϊκά πρόσωπα  επαρκή καθοδήγηση για να μπορέσουν να κάνουν αποτελεσματική χρήση του χρόνου τους για τις επιθεωρήσεις και να συμβάλλουν  αποτελεσματικά στην ομάδα. Οι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ  παρακολουθούν  και πιστοποιούν τους εκπαιδευτές οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα λεπτομερές εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη διασφάλιση συνέπειας στα μαθήματα.

Οι Σύμβουλοι Επιθεωρητές του ΙΕΠ
Μέσα στην πρώτη εβδομάδα στη δουλειά ο νέος Σύμβουλος/ Επιθεωρητής του ΙΕΠ ενημερώνεται από συναδέλφους του για το έργο του ΙΕΠ και του εξηγούνται το έργου του ΙΕΠ , και οι συνθήκες απασχόλησης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Οι συμβεβλημένοι Σχολικοί Σύμβουλοι/ Επιθεωρητές έχουν μια υποχρέωση να υποβάλλονται σε  διάστημα μέχρι 5 ημέρες συμπληρωματική εκπαίδευση κάθε χρόνο.
Οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ /ΕΠΙΘΕΡΗΤΕΣ  του ΙΕΠ
Οι υφιστάμενοι Σύμβουλοι / Επιθεωρητές του ΙΕΠ   χρησιμοποιούν  ένα σύστημα που αξιολογεί   τις ανάγκες τους για κατάρτιση για το έτος. Οι ανάγκες κατάρτισης προσδιορίζονται από τους στόχους που έχουν οριστεί στην αρχή του έτους. Η κατάρτιση μπορεί να λάβει τη μορφή μαθημάτων και σεμιναρίων.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Οι  Σύμβουλοι / Επιθεωρητές  του ΙΕΠ καταλήγουν τελικά σε μια απόφαση σχετικά με ένα συγκεκριμένο σχολείο, χρησιμοποιώντας πέντε «βασικούς παράγοντες» που θα πρέπει να είναι σε θέση να σηματοδοτήσουν  ναι ή όχι. Προφανώς, σε αυτή την κρίση όλα τα είδη των δεδομένων  θα πρέπει να υπαχθούν σε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό δεικτών. Οι πέντε βασικοί παράγοντες ή βασικά ερωτήματα είναι:
• Είναι η ποιότητα  των εισροών επαρκής : ( είναι η εκπαίδευση που προσφέρεται από το σχολείο επαρκούς ποιότητας συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος σπουδών , το εκπαιδευτικό υλικό, τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, τις εξετάσεις 😉
• Είναι η ποιότητα του παραγομένου αποτελέσματος επαρκής;
• Είναι η διαχείριση του σχολείου επαρκής όσον αφορά την οργάνωση, τα οικονομικά, την αποτελεσματικότητα και τους σκοπούς;
• Το σχολείο δημιουργεί  ένα αρκετά καλό κλίμα μάθησης;
• Είναι το σχολείο σε «καλή υγεία», συνεχίζει να βελτιώνεται, ή η  ανάπτυξη έχει σταματήσει ή μειώνεται ;

  ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παράλληλα με την αξιολόγηση των σχολείων υπό την εποπτεία των ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ του ΙΕΠ ,   από ομάδες με  ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / Επιθεωρητές , διενεργείται και αυτο-αξιολόγηση από τα ίδια τα σχολεία με στόχο τον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των αντικειμενικών στόχων των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων σπουδών. Η αυτό-αξιολόγηση πραγματοποιείται από την ομάδα των διευθυντών και των υποδιευθυντών των σχολείων, με την αξιοποίηση εγχειριδίων του ΙΕΠ, συλλέγοντας και πληροφόρηση και από μαθητές, γονείς και μέλη της τοπικής κοινότητας .  Τα σχολικά συμβούλια αποτελούν επίσης φορέα που παρέχει πληροφόρηση στην αυτό-αξιολόγηση .

Η αυτο-αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους που η ιδιαίτερη εκπαιδευτική κοινότητα θεωρεί ότι εμπλέκονται στην απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα στοιχεία της αυτό-αξιολόγησης αποτελούν μέρος της πληροφόρησης που λαμβάνεται υπόψιν κατά την αξιολόγηση από ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / Επιθεωρητές.

Η αυτό-αξιολόγηση διενεργείται σε κάθε σχολείο κάθε χρόνο και υποβάλλεται τόσο στις διοικητικές αρχές όσο και στο ΙΕΠ.

Τα σχολεία λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προσδιορίζουν κατά την αυτό-αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αναφέρουν σχετικά .

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/311002_mia-analytiki-protasi-gia-tin-axiologisi-ton-ekpaideytikon

 

Αποτέλεσμα εικόνας για painting for reading book in pinterest"

Ellen de Groot

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: