Αρχική > εκπαίδευση > Τι πρέπει να γνωρίζετε για το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Αποτέλεσμα εικόνας για unesco

UNESCO

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για όλους και αυτό το δικαίωμα αναλύθηκε περαιτέρω στη Σύμβαση κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Γιατί η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα;

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα και απαραίτητο για την άσκηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 • Η ποιοτική εκπαίδευση στοχεύει στη διασφάλιση της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου.

 • Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την απομάκρυνση των κοινωνικά αποκλεισμένων παιδιών και των ενηλίκων από τη φτώχεια και στην κοινωνία. Τα στοιχεία της UNESCO δείχνουν ότι εάν όλοι οι ενήλικες ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παγκοσμίως ο αριθμός των φτωχών θα μπορούσε να μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ.

 • Μειώνει το χάσμα μεταξύ των φύλων για κορίτσια και γυναίκες. Μια μελέτη του ΟΗΕ έδειξε ότι κάθε χρόνο σχολικής εκπαίδευσης μειώνει την πιθανότητα βρεφικής θνησιμότητας κατά 5 έως 10 τοις εκατό.

 • Για αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα στην εργασία πρέπει να υπάρχει ισότητα ευκαιριών, καθολική πρόσβαση, και εκτελεστά και ελεγχόμενα πρότυπα ποιότητας.

Τι σημαίνει το δικαίωμα στην εκπαίδευση;

 • Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι δωρεάν, υποχρεωτική και καθολική

 • Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και επαγγελματικής, είναι γενικά διαθέσιμη, προσβάσιμη σε όλους και προοδευτικά δωρεάν

 • Ανώτατη εκπαίδευση, προσβάσιμη σε όλους με βάση την ατομική ικανότητα και σταδιακά δωρεάν

 • Βασική εκπαίδευση για άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση

 • Επαγγελματικές ευκαιρίες κατάρτισης

 • Ίση ποιότητα εκπαίδευσης μέσω ελάχιστων προτύπων

 • Ποιοτική διδασκαλία και προμήθειες για εκπαιδευτικούς

 • Επαρκές σύστημα υποτροφιών και υλική κατάσταση για το διδακτικό προσωπικό

 • Ελευθερία επιλογής

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση;

 • Περίπου 258 εκατομμύρια παιδιά και νέοι είναι εκτός σχολείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του UIS για το σχολικό έτος που έληξε το 2018. Το σύνολο περιλαμβάνει 59 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 62 εκατομμύρια ηλικίας κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 138 εκατομμύρια ανώτερη δευτεροβάθμια ηλικία.

 • 155 χώρες εγγυώνται νομικά την υποχρεωτική εκπαίδευση 9 ετών και άνω

 • Μόνο 99 χώρες εγγυώνται νομικά τουλάχιστον 12 χρόνια δωρεάν εκπαίδευσης

 • Το 8,2% των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο Μόνο έξι στους δέκα νέους θα ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 2030 Το ποσοστό παιδείας των νέων (15-24) είναι 91,73%, δηλαδή 102 εκατομμύρια νέοι δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες γραμματισμού.

Πώς διασφαλίζεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση;

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση καθιερώνεται με δύο τρόπους – κανονιστικά διεθνή μέσα και πολιτικές δεσμεύσεις από τις κυβερνήσεις. Υπάρχει ένα σταθερό διεθνές πλαίσιο συμβάσεων και συνθηκών για την προστασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση και τα κράτη που προσυπογράφουν συμφωνούν να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν αυτό το δικαίωμα.

Πώς λειτουργεί η UNESCO για να διασφαλίσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση;

Η UNESCO αναπτύσσει, παρακολουθεί και προάγει κανόνες και πρότυπα εκπαίδευσης για να εγγυηθεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε επίπεδο χώρας και να προωθήσει τους στόχους της ατζέντας για την εκπαίδευση 2030. Λειτουργεί για να διασφαλίσει ότι οι νομικές υποχρεώσεις των κρατών αντικατοπτρίζονται στα εθνικά νομικά πλαίσια και μεταφράζονται σε συγκεκριμένες πολιτικές.

 • Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαιώματος στην εκπαίδευση σε επίπεδο χώρας

 • Υποστήριξη των κρατών να δημιουργήσουν σταθερά εθνικά πλαίσια δημιουργώντας τη νομική βάση και προϋποθέσεις για αειφόρο ποιοτική εκπαίδευση για όλους

 • Υποστήριξη των αρχών του δικαιώματος στην εκπαίδευση και των νομικών υποχρεώσεων μέσω έρευνας και μελετών για βασικά θέματα

 • Διατήρηση παγκόσμιων διαδικτυακών εργαλείων στο δικαίωμα στην εκπαίδευση

 • Ενίσχυση ικανοτήτων, μηχανισμών αναφοράς και ευαισθητοποίησης σχετικά με βασικές προκλήσεις

 • Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων γύρω από βασικά θέματα

https://youtu.be/2izn9XSNzww

Πώς ελέγχεται και επιβάλλεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση από την UNESCO;

 • Το Σύνταγμα της UNESCO απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με μέτρα για την εφαρμογή μέσων καθορισμού προτύπων σε επίπεδο χώρας μέσω τακτικών διαβουλεύσεων.

 • Μέσω συνεργασίας με φορείς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η UNESCO απευθύνει συστάσεις σε χώρες για τη βελτίωση της κατάστασης του δικαιώματος στην εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο.

 • Μέσω του ειδικού διαδικτυακού Παρατηρητηρίου , η UNESCO προβαίνει σε απολογισμό της εφαρμογής του δικαιώματος στην εκπαίδευση σε 195 κράτη.

 • Μέσω του διαδραστικού της Άτλαντα , η UNESCO παρακολουθεί το δικαίωμα εφαρμογής στην εκπαίδευση κοριτσιών και γυναικών σε χώρες

 • Με βάση το έργο παρακολούθησης, η UNESCO παρέχει τεχνική βοήθεια και συμβουλές πολιτικής σε κράτη μέλη που επιδιώκουν να επανεξετάσουν, να αναπτύξουν, να βελτιώσουν και να μεταρρυθμίσουν τα νομικά και πολιτικά τους πλαίσια.

Τι συμβαίνει εάν τα κράτη δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους;

 • Τα διεθνή μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν δημιουργήσει ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Δεν πρόκειται για κενή δήλωση προθέσεων, καθώς οι διατάξεις της είναι νομικά δεσμευτικές. Όλες οι χώρες στον κόσμο έχουν επικυρώσει τουλάχιστον μία συνθήκη που καλύπτει ορισμένες πτυχές του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη λογοδοτούνται, μέσω νομικών μηχανισμών.

 • Επιβολή του δικαιώματος στην εκπαίδευση: Σε διεθνές επίπεδο, οι μηχανισμοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ικανοί να λαμβάνουν ατομικές καταγγελίες και έχουν διευθετήσει παραβιάσεις του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

 • Δικαιολογία του δικαιώματος στην εκπαίδευση: Σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση, οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν ενώπιον των δικαστηρίων ή των διοικητικών δικαστηρίων.

Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση;

 • Παροχή δωρεάν και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε όλους

 • 155 χώρες εγγυώνται νομικά την υποχρεωτική εκπαίδευση 9 ετών και άνω.

 • Μόνο 99 χώρες εγγυώνται νομικά τουλάχιστον 12 χρόνια δωρεάν εκπαίδευσης.

 • Εξάλειψη των ανισοτήτων και των ανισοτήτων στην εκπαίδευση

Ενώ μόνο το 4% των φτωχότερων νέων ολοκληρώνουν το γυμνάσιο σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, το 36% των πλουσιότερων. Στις χώρες με χαμηλότερο μεσαίο εισόδημα, το χάσμα είναι ακόμη μεγαλύτερο: ενώ μόνο το 14% των φτωχότερων νέων ολοκληρώνουν το γυμνάσιο, το 72% των πλουσιότερων.

 • Μετανάστευση και εκτοπισμός

Σύμφωνα με έκθεση του UNHCR του 2019, από τα 7,1 εκατομμύρια παιδιά προσφύγων σχολικής ηλικίας, 3,7 εκατομμύρια – περισσότερα από τα μισά – δεν πηγαίνουν στο σχολείο.

 • Η ιδιωτικοποίηση και ο αντίκτυπός της στο δικαίωμα στην εκπαίδευση

Τα κράτη πρέπει να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της εκπαιδευτικής ελευθερίας και της διασφάλισης ότι όλοι λαμβάνουν μια ποιοτική εκπαίδευση.

 • Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης

Η ατζέντα για την εκπαίδευση 2030 απαιτεί από τα κράτη να διαθέσουν τουλάχιστον 4-6 τοις εκατό του ΑΕγχΠ ή / και τουλάχιστον 15-20 τοις εκατό των δημόσιων δαπανών στην εκπαίδευση.

 • Απαιτήσεις ποιότητας και εκτίμηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού

Τα δύο τρίτα των περίπου 617 εκατομμυρίων παιδιών και εφήβων που δεν μπορούν να διαβάσουν μια απλή πρόταση ή να διαχειριστούν έναν βασικό υπολογισμό μαθηματικών βρίσκονται στην τάξη.

Αποτέλεσμα εικόνας για unesco

Advertisement
 1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: