Αρχική > βιβλία > Great Books of the Western World

Great Books of the Western World

Αποτέλεσμα εικόνας για book wallpaper

 

by Great Books Foundation

 

Great Books of the Western World is a series of books originally published in the United States in 1952 by Encyclopædia Britannica Inc. to present the western canon in a single package of 54 volume…

 1. The Odyssey by Homer

  Image of The Odyssey

  The Odyssey is one of two major ancient Greek epic poems attributed to Homer. It is, in part, a sequel to the Iliad, the other work traditionally ascribed to Homer. The poem is fundamental to the m…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 2. The Iliad by Homer

  Image of The Iliad

  The Iliad is an epic poem in dactylic hexameters, traditionally attributed to Homer. Set in the Trojan War, the ten-year siege of Ilium by a coalition of Greek states, it tells of the battles and e…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 3. The Persians by Aeschylus

  Image of The Persians

  The Persians is an Athenian tragedy by the ancient Greek playwright Aeschylus. First produced in 472 BCE, it is the oldest surviving play in the history of theatre. It dramatises the Persian respon…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 4. The Suppliants by Aeschylus

  Image of The Suppliants

  The Suppliants (Greek: Ικέτιδες / Hiketides; also translated as «The Suppliant Maidens») is a play by Aeschylus. It was probably first performed sometime after 470 BC as the first play in a trilogy…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 5. Seven Against Thebes by Aeschylus

  Image of Seven Against Thebes

  The Seven against Thebes (Greek: Ἑπτά ἐπί Θήβας, Hepta epi Thēbas) is the third play in an Oedipus-themed trilogy produced by Aeschylus in 467 BC. It concerns the battle between an Argive army led …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 6. Oresteia by Aeschylus

  Image of Oresteia

  The Oresteia is a trilogy of Greek tragedies written by Aeschylus which concerns the end of the curse on the House of Atreus. When originally performed it was accompanied by Proteus, a satyr play t…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 7. Ajax by Sophocles

  Image of Ajax

  Ajax is a play by Sophocles. The date of its first performance is unknown, but most scholars regard it as an early work, about 450 BCE to 430 BCE (J. Moore, 2). It chronicles the fate of the warrio…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 8. The History of the Peloponnesian War by Thucydides

  Image of The History of the Peloponnesian War

  The History of the Peloponnesian War is an account of the Peloponnesian War in Ancient Greece, fought between the Peloponnesian League (led by Sparta) and the Delian League (led by Athens). It was …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 9. Antigone by Sophocles

  Image of Antigone

  Antigone is a tragedy by Sophocles written before or in 442 BC. Chronologically, it is the third of the three Theban plays but was written first.[1] The play expands on the Theban legend that preda…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 10. Oedipus the King by Sophocles

  Image of Oedipus the King

  Oedipus the King is an Athenian tragedy by Sophocles that was first performed c. 429 BC. It was the second of Sophocles’s three Theban plays to be produced, but it comes first in the internal chron…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 11. The Histories of Herodotus by Herodotus

  Image of The Histories of Herodotus

  The Histories of Herodotus is considered one of the seminal works of history in Western literature. Written from the 450s to the 420s BC in the Ionic dialect of classical Greek, The Histories serve…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 12. Prometheus Bound by Aeschylus

  Image of Prometheus Bound

  Prometheus Bound is an Ancient Greek tragedy. In Antiquity, this drama was attributed to Aeschylus, but is now considered by some scholars to be the work of another hand, perhaps one as late as ca….

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 13. Women of Trachis by Sophocles

  Image of Women of Trachis

  Women of Trachis (Ancient Greek: Τραχίνιαι, Trachiniai; also translated as The Trachiniae) is an Athenian tragedy by Sophocles.

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 14. Philoctetes by Sophocles

  Image of Philoctetes

  Philoctetes is a play by Sophocles (Aeschylus and Euripides also each wrote a Philoctetes but theirs have not survived). It was first performed at the Festival of Dionysus in 409 BC, where it won f…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 15. Electra by Sophocles

  Image of Electra

  Electra or Elektra (Greek: Ἠλέκτρα / Ēlektra) is a Greek tragic play by Sophocles. Its date is not known, but various stylistic similarities with the Philoctetes (409 BC) and the Oedipus at Colonus…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 16. Oedipus at Colonus by Sophocles

  Image of Oedipus at Colonus

  Oedipus at Colonus is one of the three Theban plays of the Athenian tragedian Sophocles. It was written shortly before Sophocles’ death in 406 BC and produced by his grandson (also called Sophocles…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 17. Corpus Aristotelicum by Aristotle

  Image of Corpus Aristotelicum

  The Corpus Aristotelicum is the collection of Aristotle’s works that have survived from antiquity through Medieval manuscript transmission. These texts, as opposed to Aristotle’s lost works, are te…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 18. The Republic by Plato

  Image of The Republic

  The Republic is a Socratic dialogue by Plato, written c. 380 B.C.E.. It is one of the most influential works of philosophy and political theory, and Plato’s best known work. In Plato’s fictional di…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 19. The Complete Works of Plato by Plato

  Image of The Complete Works of Plato

  Plato (pronounced /ˈpleɪtoʊ/) (Greek: Πλάτων, Plátōn, «broad») (428/427 BC[a] – 348/347 BC), was a Classical Greek philosopher, mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 20. Hippocratic Corpus by Hippocrates

  Image of Hippocratic Corpus

  The Hippocratic Corpus, Hippocratic Collection, or Hippocratic Canon, is a collection of around seventy early medical works from ancient Greece strongly associated with the ancient Greek physician …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 21. Euclid’s Elements by Euclid

  Image of Euclid's Elements

  Euclid’s Elements (Greek: Στοιχεῖα) is a mathematical and geometric treatise consisting of 13 books written by the Greek mathematician Euclid in Alexandria circa 300 BC. It is a collection of defin…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 22. De Rerum Natura by Lucretius

  Image of De Rerum Natura

  De rerum natura is a first century BC epic poem by the Roman poet and philosopher Lucretius with the goal of explaining Epicurean philosophy to a Roman audience. The poem, written in dactylic hexam…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 23. The Aeneid by Virgil

  Image of The Aeneid

  The Aeneid is a Latin epic poem written by Virgil in the late 1st century BC (29–19 BC) that tells the legendary story of Aeneas, a Trojan who traveled to Italy, where he became the ancestor of the…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 24. Annals by Cornelius Tacitus

  Image of Annals

  The Annals (Latin: Annales) is a history book by Tacitus covering the reign of the four Roman Emperors succeeding to Caesar Augustus. The parts of the work that survived from antiquity cover most o…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 25. Parallel Lives by Plutarch

  Image of Parallel Lives

  Plutarch’s Lives of the Noble Greeks and Romans, commonly called Parallel Lives or Plutarch’s Lives, is a series of biographies of famous men, arranged in tandem to illuminate their common moral vi…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 26. Almagest by Ptolemy

  Image of Almagest

  Almagest is the Latin form of the Arabic name (الكتاب المجسطي, al-kitabu-l-mijisti, in English The Great Book) of a mathematical and astronomical treatise proposing the complex motions of the stars…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 27. Meditations by Marcus Aurelius

  Image of Meditations

  Meditations (Τὰ εἰς ἑαυτόν, Ta eis heauton, literally «thoughts/writings addressed to himself») is the title of a series of personal writings by Marcus Aurelius setting forth his ideas on Stoic phi…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 28. Enneads by Plotinus

  Image of Enneads

  The Six Enneads, sometimes abbreviated to The Enneads or Enneads (Greek: Ἐννεάδες), is the collection of writings of Plotinus, edited and compiled by his student Porphyry (c. 270 AD). Plotinus was …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 29. Confessions by Augustine

  Image of Confessions

  Confessions is the name of an autobiographical work, consisting of 13 books, by St. Augustine of Hippo, written between AD 397 and AD 398. Modern English translations of it are sometimes published …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 30. Summa Theologica by Thomas Aquinas

  Image of Summa Theologica

  The Summa Theologica (Latin: «Summary of Theology» or «Highest Theology») or the Summa Theologiæ or simply the Summa, written 1265–1274) is the most famous work of Thomas Aquinas (c. 1225–1274), al…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 31. The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer

  Image of The Canterbury Tales

  With their astonishing diversity of tone and subject matter, The Canterbury Tales have become one of the touchstones of medieval literature. Translated here into modern English, these tales of a mo…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 32. The Divine Comedy by Dante Alighieri

  Image of The Divine Comedy

  Belonging in the immortal company of the great works of literature, Dante Alighieri’s poetic masterpiece, The Divine Comedy, is a moving human drama, an unforgettable visionary journey through the …

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 33. The Praise of Folly by Erasmus

  Image of The Praise of Folly

  The Praise of Folly (Greek title: Morias Enkomion (Μωρίας Εγκώμιον), Latin: Stultitiae Laus, sometimes translated as In Praise of Folly, Dutch title: Lof der Zotheid) is an essay written in 1509 by…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 34. Gargantua and Pantagruel by Francois Rabelais

  Image of Gargantua and Pantagruel

  The Life of Gargantua and of Pantagruel (in French, La vie de Gargantua et de Pantagruel) is a connected series of five novels written in the 16th century by François Rabelais. It is the story of t…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 35. The Prince by Niccolo Machiavelli

  Image of The Prince

  Il Principe (The Prince) is a political treatise by the Florentine public servant and political theorist Niccolò Machiavelli. Originally called De Principatibus (About Principalities), it was origi…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 36. Institutes of the Christian Religion by John Calvin

  Image of Institutes of the Christian Religion

  Institutes of the Christian Religion (Institutio Christianae religionis) is John Calvin’s seminal work on Protestant systematic theology. Highly influential in the Western world and still widely re…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 37. On the Revolutions of the Heavenly Spheres by Nicolaus Copernicus

  Image of On the Revolutions of the Heavenly Spheres

  De revolutionibus orbium coelestium (On the Revolutions of the Heavenly Spheres), first printed in 1543 in Nuremberg, is the seminal work on the heliocentric theory of astronomer Nicolaus Copernicu…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 38. Essays by Michel de Montaigne

  Image of Essays

  Essays is the title given to a collection of 107 essays written by Michel de Montaigne that was first published in 1580. Montaigne essentially invented the literary form of essay, a short subjectiv…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 39. The Sonnets by William Shakespeare

  Image of The Sonnets

  Shakespeare’s sonnets, or simply The Sonnets, is a collection of poems in sonnet form written by William Shakespeare that deal with such themes as time, love, beauty and mutability. They were proba…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 40. Epitome of Copernican Astronomy by Johannes Kepler

  Image of Epitome of Copernican Astronomy

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 41. The Harmony of the Worlds by Johannes Kepler

  Image of The Harmony of the Worlds

  Harmonices Mundi (Latin: The Harmony of the Worlds, 1619) is a book by Johannes Kepler. In the work Kepler discusses harmony and congruence in geometrical forms and physical phenomena. The final se…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 42. First Folio by William Shakespeare

  Image of First Folio

  Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies is the 1623 published collection of William Shakespeare’s plays. Modern scholars commonly refer to it as the First Folio. Printed in folio…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 43. Leviathan by Thomas Hobbes

  Image of Leviathan

  Leviathan, The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil, commonly called Leviathan, is a book written by Thomas Hobbes which was published in 1651. It is titled after th…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 44. The Critique of the School for Wives by Molière

  Image of The Critique of the School for Wives

  The School for Wives (French: L’école des femmes) is a theatrical comedy written by the 17th century French playwright Molière and considered by some critics to be one of his finest achievements. I…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 45. The School for Wives by Molière

  Image of The School for Wives

  The School for Wives (French: L’école des femmes) is a theatrical comedy written by the 17th century French playwright Molière and considered by some critics to be one of his finest achievements. I…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 46. Tartuffe by Molière

  Image of Tartuffe

  Tartuffe (full title: Tartuffe, or the Impostor, French: Tartuffe, ou l’Imposteur) is a comedy by Molière. It is his most famous play.

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 47. The Miser by Molière

  Image of The Miser

  The Miser’s plot, involving a rich money-lender called Harpagon, whose feisty children long to escape from his penny-pinching household and marry their respective lovers, is a comedy of manners to …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 48. The Would-Be Gentleman by Molière

  Image of The Would-Be Gentleman

  Le Bourgeois gentilhomme (known as The Bourgeois Gentleman or The Middle-Class Gentleman) is a five-act comédie-ballet—a ballet interrupted by spoken dialogue—by Molière, first presented on October…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 49. Bérénice by Jean Racine

  Image of Bérénice

  Bérénice is a five-act tragedy by the French 17th-century playwright Jean Racine. Bérénice was not played often between the 17th and the 20th centuries. Today it is one of Racine’s more popular pla…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 50. The Would-Be Invalid by Molière

  Image of The Would-Be Invalid

  The Imaginary Invalid (French: Le Malade imaginaire) is a three-act comedy by the French playwright Molière. It was first performed in 1673 and was the last work he wrote. Molière collapsed during …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 51. Phèdre by Jean Racine

  Image of Phèdre

  Phèdre (originally Phèdre et Hippolyte) is a dramatic tragedy in five acts written in alexandrine verse by Jean Racine, first performed in 1677.

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 52. Candide by Voltaire

  Image of Candide

  Candide, ou l’Optimisme is a French satire written in 1759 by Voltaire, a philosopher of the Age of Enlightenment. Candide is characterized by its sarcastic tone and its erratic, fantastical, an…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 53. Rameau’s Nephew by Denis Diderot

  Image of Rameau's Nephew

  Rameau’s Nephew, or the Second Satire (French: Le Neveu de Rameau ou La Satire seconde) is an imaginary philosophical conversation written by Denis Diderot, probably between 1761 and 1772.

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 54. Emma by Jane Austen

  Image of Emma

  Before she began the novel, Austen wrote, «I am going to take a heroine whom no-one but myself will much like.»[1] In the very first sentence she introduces the title character as «Emma Woodhouse, …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 55. Don Juan by Molière

  Image of Don Juan

  Don Juan (Spanish, or Don Giovanni in Italian) is a legendary, fictional libertine whose story has been told many times by many authors. El burlador de Sevilla y convidado de piedra (The Trickster …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 56. Democracy in America by Alexis de Tocqueville

  Image of Democracy in America

  De la démocratie en Amérique (published in two volumes, the first in 1835 and the second in 1840) is a classic French text by Alexis de Tocqueville on the United States in the 1830s and its strengt…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 57. Fear and Trembling by Søren Kierkegaard

  Image of Fear and Trembling

  Fear and Trembling (original Danish title: Frygt og Bæven) is an influential philosophical work by Søren Kierkegaard, published in 1843 under the pseudonym Johannes de silentio (John the Silent). T…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 58. Cousin Bette by Honoré de Balzac

  Image of Cousin Bette

  La Cousine Bette (English: Cousin Betty or Cousin Bette) is an 1846 novel by French author Honoré de Balzac. Set in mid-19th century Paris, it tells the story of an unmarried middle-aged woman who …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 59. Little Dorrit by Charles Dickens

  Image of Little Dorrit

  Little Dorrit is a serial novel by Charles Dickens published originally between 1855 and 1857. It is a work of satire on the shortcomings of the government and society of the period.

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 60. Middlemarch by George Eliot

  Image of Middlemarch

  Middlemarch: A Study of Provincial Life is a novel by George Eliot, the pen name of Mary Anne Evans, later Marian Evans. It is her seventh novel, begun in 1869 and then put aside during the final i…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 61. A Doll’s House by Henrik Ibsen

  Image of A Doll's House

  A Doll’s House is an 1879 play by Norwegian playwright Henrik Ibsen. Written one year after The Pillars of Society, the play was the first of Ibsen’s to create a sensation and is now perhaps his mo…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 62. The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain

  Image of The Adventures of Huckleberry Finn

  Revered by all of the town’s children and dreaded by all of its mothers, Huckleberry Finn is indisputably the most appealing child-hero in American literature. Unlike the tall-tale, idyllic worl…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 63. The Wild Duck by Henrik Ibsen

  Image of The Wild Duck

  The Wild Duck (original Norwegian title: Vildanden) is an 1884 play by the Norwegian playwright Henrik Ibsen.

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 64. Beyond Good and Evil by Friedrich Nietzsche

  Image of Beyond Good and Evil

  Beyond Good and Evil (German: Jenseits von Gut und Böse), subtitled «Prelude to a Philosophy of the Future» (Vorspiel einer Philosophie der Zukunft), is a book by the German philosopher Friedrich N…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 65. The Unconscious by Sigmund Freud

  Image of The Unconscious

  The Instance of the Letter in the Unconscious, or Reason Since Freud is an essay by the psychoanalytic theorist Jacques Lacan, originally delivered as a talk on May 9, 1957 and later published in L…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 66. The Golden Bough by James George Frazer

  Image of The Golden Bough

  The Golden Bough: A Study in Magic and Religion is a wide-ranging, comparative study of mythology and religion, written by Scottish anthropologist Sir James George Frazer (1854–1941). It first was …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 67. The Principles of Psychology by William James

  Image of The Principles of Psychology

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 68. Hedda Gabler by Henrik Ibsen

  Image of Hedda Gabler

  Hedda Gabler is a play first published in 1890 by Norwegian playwright Henrik Ibsen. The play premiered in 1891 in Germany to negative reviews, but has subsequently gained recognition as a classic …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 69. The Master Builder by Henrik Ibsen

  Image of The Master Builder

  The Master Builder (Norwegian: Bygmester Solness) is a play by Norwegian playwright Henrik Ibsen. It was first published in 1892 and first performed in Berlin on 19 January 1893.

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 70. Inhibitions, Symptoms, and Anxiety by Sigmund Freud

  Image of Inhibitions, Symptoms, and Anxiety

  Psychosocial developmentConsciousPreconsciousUnconsciousPsychic apparatusId, ego, and super-egoLibidoDriveTransferenceCountertransferenceEgo defensesResistanceProjection

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 71. Heart of Darkness by Joseph Conrad

  Image of Heart of Darkness

  The story details an incident when Marlow, an Englishman, took a foreign assignment from a Belgian trading company as a ferry-boat captain in Africa. Although Conrad does not specify the name of th…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 72. Uncle Vanya by Anton Chekhov

  Image of Uncle Vanya

  Uncle Vanya (Russian: Дядя Ваня – Dyadya Vanya) is a tragicomedy by the Russian playwright Anton Chekhov published in 1899. Its first major performance was in 1900 under the direction of Konstantin…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 73. The Interpretation of Dreams by Sigmund Freud

  Image of The Interpretation of Dreams

  This book introduces Freud’s theory of the unconscious with respect to dream interpretation. Dreams, in Freud’s view, were all forms of «wish-fulfillment» — attempts by the unconscious to resolve a…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 74. The Theory of the Leisure Class by Thorstein Veblen

  Image of The Theory of the Leisure Class

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 75. An Introduction to Metaphysics by Henri Bergson

  Image of An Introduction to Metaphysics

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 76. The Beast in the Jungle by Henry James

  Image of The Beast in the Jungle

  The Beast in the Jungle is a 1903 novella by Henry James, first published as part of the collection, The Better Sort. Almost universally considered one of James’ finest short narratives, this story…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 77. Three Essays on the Theory of Sexuality by Sigmund Freud

  Image of Three Essays on the Theory of Sexuality

  Presents the renowned psychologist’s ideas on sexual aberrations and the development and features of human sexuality during infancy and puberty

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 78. Science and Hypothesis by Henri Poincaré

  Image of Science and Hypothesis

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 79. Pragmatism by William James

  Image of Pragmatism

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 80. The Future Prospects of Psycho-Analytic Therapy by Sigmund Freud

  Image of The Future Prospects of Psycho-Analytic Therapy

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 81. An Introduction to Mathematics by Alfred North Whitehead

  Image of An Introduction to Mathematics

  Alfred North Whitehead, OM (February 15, 1861 – December 30, 1947) was an English mathematician who became a philosopher. He wrote on algebra, logic, foundations of mathematics, philosophy of scien…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 82. The Problems of Philosophy by Bertrand Russell

  Image of The Problems of Philosophy

  The Problems of Philosophy (1912) is one of Bertrand Russell’s attempts to create a brief and accessible guide to the problems of philosophy. Focusing on problems he believes will provoke positive …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 83. Death in Venice by Thomas Mann

  Image of Death in Venice

  The novella Death in Venice was written by the German author Thomas Mann, and was first published in 1912 as Der Tod in Venedig. It was first published in English in 1925 as Death in Venice and Oth…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 84. Selected Papers on Hysteria by Sigmund Freud

  Image of Selected Papers on Hysteria

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 85. In Search of Lost Time by Marcel Proust

  Image of In Search of Lost Time

  Swann’s Way, the first part of A la recherche de temps perdu, Marcel Proust’s seven-part cycle, was published in 1913. In it, Proust introduces the themes that run through the entire work. The narr…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 86. The Prussian Officer by D. H. Lawrence

  Image of The Prussian Officer

  The Prussian Officer and Other Stories is a collection of early short stories by D. H. Lawrence which Duckworth, his London publisher, brought out on 26 November 1914. An American edition was produ…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 87. On Narcissism by Sigmund Freud

  Image of On Narcissism

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 88. Instincts and Their Vicissitudes by Sigmund Freud

  Image of Instincts and Their Vicissitudes

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 89. The Metamorphosis by Franz Kafka

  Image of The Metamorphosis

  The Metamorphosis (German: Die Verwandlung) is a novella by Franz Kafka, first published in 1915. It is often cited as one of the seminal works of short fiction of the 20th century and is widely st…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 90. A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce

  Image of A Portrait of the Artist as a Young Man

  A Portrait of the Artist as a Young Man is a semi-autobiographical novel by James Joyce, first serialized in The Egoist from 1914 to 1915 and published in book form in 1916. It depicts the formativ…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 91. Relativity by Albert Einstein

  Image of Relativity

  In clear, concise language that is accessible to all, Albert Einstein’s brilliant theory is explained and its implications discussed.

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 92. The Waning of the Middle Ages by Johan Huizinga

  Image of The Waning of the Middle Ages

  The Autumn of the Middle Ages, or The Waning of the Middle Ages, (published in 1919 as Herfsttij der Middeleeuwen and translated into English in 1924) is the best-known work by the Dutch historian …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 93. Beyond the Pleasure Principle by Sigmund Freud

  Image of Beyond the Pleasure Principle

  Psychosocial developmentConsciousPreconsciousUnconsciousPsychic apparatusId, ego, and super-egoLibidoDriveTransferenceCountertransferenceEgo defensesResistanceProjection

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 94. Six Characters in Search of an Author by Luigi Pirandello

  Image of Six Characters in Search of an Author

  Six Characters in Search of an Author (Sei personaggi in cerca d’autore) is the most famous and celebrated play by the Italian writer Luigi Pirandello. The play is a satirical tragicomedy. It was …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 95. The Acquisitive Society by R. H. Tawney

  Image of The Acquisitive Society

  Christianity Portal

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 96. The Waste Land by T. S. Eliot

  Image of The Waste Land

  The Waste Land is a 434 line modernist poem by T. S. Eliot published in 1922. It has been called «one of the most important poems of the 20th century.» Despite the alleged obscurity of the poem – i…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 97. Group Psychology and the Analysis of the Ego by Sigmund Freud

  Image of Group Psychology and the Analysis of the Ego

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 98. Saint Joan by George Bernard Shaw

  Image of Saint Joan

  Saint Joan is a play by George Bernard Shaw, based on the life and trial of Joan of Arc. Published not long after the canonization of Joan of Arc by the Roman Catholic Church, the play dramatises b…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 99. The Ego and the Id by Sigmund Freud

  Image of The Ego and the Id

  «The Ego and the Id» is a prominent paper by the psychoanalyst Sigmund Freud. It is an analytical study of the human psyche outlining his theories of the psychodynamics of the id, ego, and super-eg…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 100. A Lost Lady by Willa Cather

  Image of A Lost Lady

  Willa Cather’s A Lost Lady was first published in 1923. It tells the story of Marian Forrester and her husband, Captain Daniel Forrester who live in the Western town of Sweet Water, along the Trans…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 101. Science and the Modern World by Alfred North Whitehead

  Image of Science and the Modern World

  Alfred North Whitehead, OM (February 15, 1861 – December 30, 1947) was an English mathematician who became a philosopher. He wrote on algebra, logic, foundations of mathematics, philosophy of scien…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 102. The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald

  Image of The Great Gatsby

  The novel chronicles an era that Fitzgerald himself dubbed the «Jazz Age». Following the shock and chaos of World War I, American society enjoyed unprecedented levels of prosperity during the «roar…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 103. To the Lighthouse by Virginia Woolf

  Image of To the Lighthouse

  A landmark novel of high modernism, the text, centering on the Ramsay family and their visits to the Isle of Skye in Scotland between 1910 and 1920, skillfully manipulates temporality and psycholog…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 104. What Is Life? by Erwin Schrödinger

  Image of What Is Life?

  What Is Life? is a non-fiction book on science for the lay reader written by physicist Erwin Schrödinger. One of the discoverers of the structure of DNA, Francis Crick, credited What Is Life? as a …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 105. Civilization and Its Discontents by Sigmund Freud

  Image of Civilization and Its Discontents

  Psychosocial developmentConsciousPreconsciousUnconsciousPsychic apparatusId, ego, and super-egoLibidoDriveTransferenceCountertransferenceEgo defensesResistanceProjection

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 106. What Is Metaphysics? by Martin Heidegger

  Image of What Is Metaphysics?

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 107. A Rose for Emily by William Faulkner

  Image of A Rose for Emily

  «A Rose for Emily» is a short story by American author William Faulkner first published in the April 30, 1930 issue of Forum. This story takes place in Faulkner’s fictional city, Jefferson, in his …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 108. Mourning Becomes Electra by Eugene O’Neill

  Image of Mourning Becomes Electra

  Mourning Becomes Electra is a play cycle written by American playwright Eugene O’Neill. The play premiered on Broadway at the Guild Theatre on 26 October 1931 where it ran for 150 performances befo…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 109. New Introductory Lectures on Psycho-Analysis by Sigmund Freud

  Image of New Introductory Lectures on Psycho-Analysis

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 110. Physics and Philosophy by Werner Heisenberg

  Image of Physics and Philosophy

  Werner Heisenberg (5 December 1901 – 1 February 1976) was a German theoretical physicist who made foundational contributions to quantum mechanics and is best known for asserting the uncertainty pri…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 111. The Short Happy Life of Francis Macomber by Ernest Hemingway

  Image of The Short Happy Life of Francis Macomber

  «The Short Happy Life of Francis Macomber» is a short story by Ernest Hemingway. Set in Africa, it was published in the September 1936 issue of Cosmopolitan magazine concurrently with «The Snows of…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 112. The General Theory of Employment, Interest and Money by John Maynard Keynes

  Image of The General Theory of Employment, Interest and Money

  The General Theory of Employment, Interest and Money was written by the English economist John Maynard Keynes. The book, generally considered to be his magnum opus, is largely credited with creatin…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 113. Genetics and the Origin of Species by Theodosius Dobzhansky

  Image of Genetics and the Origin of Species

  Genetics and the Origin of Species (ISBN 0-231-05475-0) is a 1937 book by the Ukrainian-American evolutionary biologist Theodosius Dobzhansky and one of the important books of the modern evolutiona…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 114. Experience in Education by John Dewey

  Image of Experience in Education

  Experiential education is a philosophy of education that focuses on the transactive process between teacher and student involved in direct experience with the learning environment and content. The …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 115. Mother Courage and Her Children by Bertolt Brecht

  Image of Mother Courage and Her Children

  Mother Courage and Her Children (German: Mutter Courage und ihre Kinder) is a play written in 1939 by the German dramatist and poet Bertolt Brecht (1898–1956) with significant contributions from Ma…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 116. A Mathematician’s Apology by G. H. Hardy

  Image of A Mathematician's Apology

  A 1940 essay by British mathematician G. H. Hardy. It concerns the aesthetics of mathematics with some personal content, and gives the layman an insight into the mind of a working mathematician.

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 117. Animal Farm by George Orwell

  Image of Animal Farm

  Animal Farm is a dystopian novella by George Orwell. Published in England on 17 August 1945, the book reflects events leading up to and during the Stalin era before World War II. Orwell, a democrat…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 118. The Expanding Universe by Arthur Eddington

  Image of The Expanding Universe

  Sir Arthur Stanley Eddington, OM, FRS (28 December 1882 – 22 November 1944) was a British astrophysicist of the early 20th century. The Eddington limit, the natural limit to the luminosity of stars…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 119. Scientific Autobiography and Other Papers by Max Planck

  Image of Scientific Autobiography and Other Papers

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 120. Repression by Sigmund Freud

  Image of Repression

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 121. The Origin and Development of Psycho-Analysis by Sigmund Freud

  Image of The Origin and Development of Psycho-Analysis

  Great Books of the Western World is a series of books originally published in the United States in 1952 by Encyclopædia Britannica Inc. to present the western canon in a single package of 54 volume…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 122. Thoughts for the Times on War and Death by Sigmund Freud

  Image of Thoughts for the Times on War and Death

  Great Books of the Western World is a series of books originally published in the United States in 1952 by Encyclopædia Britannica Inc. to present the western canon in a single package of 54 volume…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 123. Atomic Theory and the Description of Nature by Niels Bohr

  Image of Atomic Theory and the Description of Nature

  Great Books of the Western World is a series of books originally published in the United States in 1952 by Encyclopædia Britannica Inc. to present the western canon in a single package of 54 volume…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 124. A General Introduction to Psycho-Analysis by Sigmund Freud

  Image of A General Introduction to Psycho-Analysis

  Great Books of the Western World is a series of books originally published in the United States in 1952 by Encyclopædia Britannica Inc. to present the western canon in a single package of 54 volume…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 125. The Word of God and the Word of Man by Karl Barth

  Image of The Word of God and the Word of Man

  Great Books of the Western World is a series of books originally published in the United States in 1952 by Encyclopædia Britannica Inc. to present the western canon in a single package of 54 volume…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 126. Observations on «Wild» Psycho-Analysis by Sigmund Freud

  Image of Observations on "Wild" Psycho-Analysis

  Great Books of the Western World is a series of books originally published in the United States in 1952 by Encyclopædia Britannica Inc. to present the western canon in a single package of 54 volume…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 127. Waiting for Godot by Samuel Beckett

  Image of Waiting for Godot

  Waiting for Godot (pronounced /ˈɡɒdoʊ/) is a play by Samuel Beckett, in which two characters, Vladimir and Estragon, wait for someone named Godot. Godot’s absence, as well as numerous other aspects…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 128. Philosophical Investigations by Ludwig Wittgenstein

  Image of Philosophical Investigations

  Philosophical Investigations is, along with the Tractatus Logico-Philosophicus, one of the two most influential works by the 20th-century philosopher Ludwig Wittgenstein. In it, Wittgenstein discus…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 129. Essays in Sociology by Max Weber

  Image of Essays in Sociology

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 130. The Nature of Life by C. H. Waddington

  Image of The Nature of Life

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 131. Structural Anthropology by Claude Lévi-Strauss

  Image of Structural Anthropology

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 132. Discussion with Einstein on Epistemology by Niels Bohr

  Image of Discussion with Einstein on Epistemology

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

http://thegreatestbooks.org/lists/40

 

Κατηγορίες:βιβλία Ετικέτες: ,
 1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: