Αρχική > εκπαίδευση > Το νέο εξεταστικό σύστημα του Λυκείου 2014 – 2015

Το νέο εξεταστικό σύστημα του Λυκείου 2014 – 2015

Monet – Garten in Giverny

 

Του Νίκου Τσούλια

 

      Για δεύτερο χρόνο το εξεταστικό σύστημα του Λυκείου ομού και το σύστημα πρόσβασης των μαθητών / μαθητριών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σε διαρκή μετασχηματισμό. Είναι προφανές ότι οι επαναλαμβανόμενες «διορθωτικές κινήσεις» του Υπουργείου Παιδείας δηλώνουν ευθέως ελλειμματικότητα και προχειρότητα στην όλη σχεδίαση και σε κάθε περίπτωση προκαλούν εύλογα την ανησυχία γονέων και μαθητικής κοινότητας. Είναι άραγε αυτονόητο να ειπωθεί ότι το εξεταστικό σύστημα θα πρέπει να είναι έτοιμο από την αρχή της σχολικής χρονιάς για τους άμεσα ενδιαφερόμενους εκπαιδευόμενους, για να μπορούν να σταθμίζουν την όλη συμπεριφορά τους;

      Δυστυχώς στη χώρα μας τόσο η διαρκής ενασχόληση με το εξεταστικό όσο και οι συνεχόμενες παλινωδίες επ’ αυτού αποτελούν συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ενδεικτικό γεγονός είναι ότι τον περσινό Ιούλιο του 2014 γίνονταν παρεμβάσεις επί του τρόπου προαγωγής των μαθητών / μαθητριών του Λυκείου εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας με παράτυπο τρόπο και επιπλέον έβγαιναν αποτελέσματα στα λύκεια της χώρας με απουσία των Συλλόγων Διδασκόντων!

      Παρακάμπτοντας όλο αυτό το σκηνικό, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να δώσουμε την ακριβή εικόνα του εξεταστικού συστήματος για να έχουν πλήρη γνώση οι εκπαιδευόμενοι και οι γονείς τους, αφού αυτή η γνώση είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό και τις επιλογές που θα ακολουθήσουν στο Λύκειο αλλά και στην εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ.

      Ας δούμε λοιπόν τι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και κατά πόσο είναι κατατοπιστικό το όλο πλαίσιο…

      1. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

      Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α΄ Τάξη Ημερησίου και Α΄ και Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκο της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.

      Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

      ββ) Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή και ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική Γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους «Ελληνική Γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές Επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

      2. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη του Ημερήσιου και Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50% με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

      Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθμό προαγωγής από την Β΄ Τάξη Ημερησίου και Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκο της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

      Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

      3. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξη του Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας (για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια περιλαμβάνουν μόνο το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) και τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.

      Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις Γενικό βαθμό απόλυσης από τη Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκο της διαιρέσεως, δια του συνόλου των διδασκομένων στην τάξη μαθημάτων, του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς.

      Και επειδή όλη αυτή η αναφορά του θεσμικού πλαισίου είναι αρκετά συμπυκνωμένη και δύσκολα κατανοητή, θα ακολουθήσουν δύο εξειδικευμένα άρθρα – ένα για την προαγωγή στην Α΄ Λυκείου και ένα για το σύστημα πρόσβασης – με σχετικά παραδείγματα, ώστε να είναι πλήρως κατανοητό όλο το πεδίο του εξεταστικού συστήματος.

 

Terracotta figure of an actor of New Comedy, probably a soldier or traveller; his bearded face is carved in great detail to the pupils of the eyes; he is wearing a short tunic belted below his paunch, his body is framed by a chlamys secured with a large circular fibula on his chest, and he is wearing a kausia on his head.  His arms and lower legs are missing.  Pale brown clay.
Terracotta figure of an actor, perhaps the Procurer of New Comedy, wearing chiton with himation on top muffling his left arm and passing under his right shoulder, mask is of an old man (balding, heavily wrinkled, squinting eyes, and long square-cut beard), wearing thick bound wreath over one of fruit and ivy leaves with streamers hanging to his shoulders, wearing sandals.  Orange-brown clay (with a little mica), red on mask, lower wreath, and streamers.
Terracotta figure of a comic (?) actor, his right arm outstretched, his left hand on his hip, himation draped over his left shoulder and around his lower body, head over-large and extremely ugly, bald, lined forehead, thick lips, protruding ears, big hooked nose.  Brown to pale brown clay (with a little mica), white coatin, red on lips.

Terracotta figure of a comic (?) actor, his right arm outstretched, his left hand on his hip, himation draped over his left shoulder and around his lower body, head over-large

and extremely ugly, bald, lined forehead, thick lips, protruding ears, big hooked nose. Brown to pale brown clay (with a little mica), white coating, red on lips.

1stC BC,  Made in: Myrina (?)

Κατηγορίες:εκπαίδευση
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: