Αρχική > σχολείο, βιβλία > Τα Χριστούγεννα μέσα από το Αναγνωστικό της Γ΄ Δημοτικού του 1967

Τα Χριστούγεννα μέσα από το Αναγνωστικό της Γ΄ Δημοτικού του 1967

Έφθασαν τά Χριστούγεννα.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1967

Οί χριστουγεννιάτικες ετοιμασίες έκαμαν τά σπίτια,άνω κάτω.

Τά χριστόψωμα, οί κουραμπιέδες καί τά κουλουράκια πηγαινοέρχονται στο φούρνο. Όλη ή γειτονιά στο πόδι!

Ό λαχανοπώλης, ό κρεοπώλης, ό παντοπώλης, ό έμπορος, ό ζαχαροπλάστης, έχουν στολίσει τά καταστήματά τους.

Οί μητέρες τών παιδιών έτοιμάζουν τά και­νούργια φορέματα τών παιδιών καί τά δώρα τών πτωχών.

Αύριο τήν παραμονή θά γίνει στό σχολείο η Χριστουγεννιάτικη έορτή. Στή μεγάλη αίθουσα έχουν τακτοποιήσει τά θρανία γύρο-γύρο καί στή μέση έχουν στήσει τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο. Έχουν στολίσει τήν αίθουσα μέ κλάδους καί με μιά ώραία μεγάλη εικόνα, πού παρασταίνει τή Γέννησι.

Οσα παιδιά ημπορούν πρέπει νά φέρουν διά­φορα πράγματα, γιά νά κρεμάσουν στούς κλάδους του δένδρου.

Ό Κωστάκης καί ή Έλενίτσα άδειασαν τούς κουμπαράδες των καί άγόρασαν δυο σφυρίχτρες, τρία μπαλόνια χρωματιστά, δυό μανδηλάκια, ένα ζευγάρι κάλτσες, μιά κουβαρίστρα κι ένα κτένι.

Τό πρωί τής παραμονής τά παιδιά έστόλισαν τό δένδρο. Έτοποθέτησαν σε ολα τά μέρη άσπρα μικρά κεράκια. Έπειτα σέ διάφορα μέρη εκρέμασαν τά δώρα.

65· ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Είναι παραμονή Χριστουγέννων.

Πολύ πρωί σήμερα τά παιδιά τής τρίτης τάξεως έβγήκαν νά είπουν τά κάλαντα. Είναι χωρι­σμένα σε δυο ομάδες, γιά νά τελειώσουν γρήγορα.

Στήν ομάδα των άγοριών είναι άρχηγός ό Κωστάκης καί στήν ομάδα των κοριτσιών ή Έλενίτσα.

Όσα χρήματα μαζέψουν σήμερα θά τά δώσουν ν’ άγοράσουν πρωτοχρονιάτικα δώρα γιά τά σει­σμόπληκτα πτωχά καί ορφανά παιδάκια.

Προχωρούν τώρα τά παιδιά στή γραμμή. Μπρο­στά πηγαίνουν τά παιδιά, πού κρατούν μιά εκκλησίτσα, πού έκαμαν από χαρτόνι.

Ακολουθεί ένα παιδί μέ τό κουτί, πού βάζουν τά χρήματα, καί πίσω τά παιδιά μέ τά σιδερένια τρίγωνα. Δυο παιδιά κρατούν φυσαρμόνικες.

Τάκ! τάκ! κτυπούν τις θύρες τών σπιτιών καί οί νοικοκυραίοι άνοίγουν πρόθυμα, γιατί, ξεύρουν για ποιό σκοπό τά παιδιά τραγουδούν τα κάλαντα.

Τά παιδιά τραγουδούν, ένω οί φυσαρμόνικες καί τά τρίγωνα συνοδεύουν τό τραγούδι τους :

Καλήν ήμέραν, άρχοντες, άν είναι ορισμός σας,

Χριστού την θείαν γέννησιν νά ’πώ στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον έν Βηθλεέμ τη πόλει, οί ούρανοί άγάλλονται, χαίρετ’ ή φύσις ολη.

Έν τω σπηλαίω τίκτεται, έν φάτνη των άλογων, ό Βασιλεύς των ούρανών, ό Ποιητής των όλων.

Οί νοικοκυραίοι ρίχνουν στό κουτί χρήματα,ένω τά παιδιά συνεχίζουν :

Σ’ αύτό τό σπίτι τό ψηλό πέτρα νά μή ραγίση κι ό νοικοκύρης τού σπιτιού χίλια χρόνια νά ζήση.

Τά παιδιά ποτέ δέν είπαν τά κάλαντα μέ πε­ρισσότερη χαρά καί υπερηφάνεια άπό τώρα, πού έκαμαν τό χρέος των στά σεισμόπληκτα παιδάκια των νησιών μας καί τής Θεσσαλίας.

66. Η ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τό βράδυ, τά παιδιά άρχισαν νά έρχωνται στο σχολείο μέ τούς γονείς των. «Οταν έγέμισε ή αίθουσα, είπε ό Διευθυντής :

— Εμπρός, παιδιά, τά κάλαντα !

Αμέσως άρχισαν όλα νά ψάλλουν μέ μιά φωνή τά κάλαντα :

Καλήν ήμέραν, άρχοντες, άν είναι όρισμός σας…

Την ίδια στιγμή ή δασκάλα τής πρώτης άναβε τά κεράκια του δένδρου.

Σε λίγο όλο τό δένδρο έφεγγοβολοΰσε.

Τό φως των κεριών έπεφτε στά διάφορα πρά­γματα τοΰ δένδρου καί τά έκαμνε νά λάμπουν. Πιο πολύ άστραφταν τά ζαχαρωτά καί τά σοκολατά- κια, πού ήσαν διπλωμένα σέ χρυσά χαρτιά.

Ολα τά άλλα δώρα, κουκλάκια, σφυρίχτρες, είκονίτσες, κτένες, βουρτσάκια, βραχιολάκια, έφάνταζαν καί έλαμπύριζαν μέ τά όμορφα χρώματά των ! Επάνω άπό τό δένδρο ένα μάτσο άπό μεγά­λες χρωματιστές φούσκες έμοιαζε, καθώς εφωτίζετο άπό κάτω, σάν παράξενο τεράστιο λουλούδι.

Όταν έτελείωσαν τά κάλαντα, ό Διευθυντής του σχολείου μέ τά παιδιά τής έκτης έψαλαν τό τροπάριο των Χριστουγέννων :

Ή παρθένος σήμερον…

«Αγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοΰσι μάγοι δέ μετά άστέρος όδοιποροϋσι.

— Χρόνια πολλά! έφώναξαν ολοι.

— Χρόνια πολλά! Καί του χρόνου !

‘Έπειτα ένα παιδί ντυμένο «Αι-Βασίλης άρχι­σε νά μοιράζη τά δώρα, ένφ τά παιδιά έτραγου- δοΰσαν τό τραγούδι του «Αι – Βασίλη. «Εδωσε γλυ­κά νηστήσιμα, μήλα, πορτοκάλια. «Επειτα έμοίρα- σε τά διάφορα παιγνίδια. Τοΰ Κωστάκη του έδωσε ενα χρωματιστό τόπι καί τής Έλενίτσας μιά με­ταξωτή κορδέλλα. Στό τέλος, άψήνοντας τά μπα­λόνια νά πετάξουν, έφώναξε :

— Εμπρός, παιδιά, οποίος τά πιάση !

ΤΑ, τί έγινε τότε ! Έσφύριζαν μέ τις σφυρίχ­τρες, έφώναζαν καί έπηδοΰσαν ολοι κυνηγώντας τά μπαλόνια. «Ολοι έγελουσαν καί έχαίροντο.

«Επειτα ό «Αι-Βασίλης έμοίρασε στά πιο πτω­χά παιδάκια παπουτσάκια καί φορεσιές.

«Οταν τά έπαιρναν, δέν λέγεται ή χαρά των. «Ελεγαν ευχαριστημένα :

— Ευχαριστώ ! Καί τοϋ χρόνου ! Καί έφιλοΰσαν τό χέρι τών δασκάλων.

Τώρα είχε πιά νυκτώσει. Ό Διευθυντής είπε :

— Αύριο, παιδιά, όλοι στήν έκκλησία. Καληνύκτα σας καί χρόνια πολλά !

Καί σιγά-σιγά άρχισαν νά φεύγουν εύχαριστημένοι άπό τήν ώραία Χριστουγεννιάτικη εορτή.

67. ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

(‘Η σκηνή παριστα στό βάθος μια σπηλιά. Άπό μέσα βγαίνει μια λάμψι. Εμπρός είναι ξαπλωμένοι στό ύπαιθρο τρεις βοσκοί και συνομι­λούν. Φορούν πέδιλα κι ενα φόρεμα μακρύ, μέ ένα κορδόνι ζωσμένοι.Είναι νύκτα ).

ΠΡΩΤΟΣ ΒΟΣΚΟΣ

Κοιτάζω πέρα τή Βηθλεέμ. Λιγοστά είναι τά φώτά της ακόμα. Ό κόσμος κοιμάται.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΟΣΚΟΣ

Κι όμως τή φωτίζει τό μεγάλο αύτό άστέρι.

(Μισ αστραπή τούς κάνει νά σηκωθούν όρθιοι. Μιά φωνή άγγέλου

άκούεται ).

ΦΩΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

— Μη φοβεΐσθε. Απόψε έγεννήθηκε στη Βηβλεέμ, την πατρίδα τοΰ Δαβίδ, ό Μεσσίας, ό Σωτήρας του κόσμου. Πηγαίνετε νά τον προσκυνήσετε.

( Οί βοσκοί κοιτάζονται μεταξύ των σαστισμένοι ).

ΤΡΙΤΟΣ ΒΟΣΚΟΣ

Σάν νά ήλθε άπό τον ουρανό ή φωνή.

ΠΡΩΤΟΣ ΒΟΣΚΟΣ

Αλήθεια! Μά που είπε νά πάμε;

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΟΣΚΟΣ

– Σύντροφοι, κοιτάξετε. Τό μεγάλο άστέρι έστάθηκε έπάνω άπό έκείνη τή σπηλιά. Έκεΐ πρέ­πει νά πάμε, φαίνεται.

( ’Ενω οί βοσκοί μπαίνουν μέ φόβο στή σπηλιά, άκούεται φωνή άγγέλων νά ψάλλη ).

ΦΩΝΗ ΑΓΓΕΛΩΝ

Η παρθένος σήμερον τον ύπερούσιον τίκτει καί ή γή τό σπήλαιον τφ άπροσίτω προσάγει. «Αγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοΰσι.

Μάγοι δέ μετά άστέρος όδοιποροΰσι.

Δι’ ημάς γάρ έγεννήθη παιδίον νέον, ό προ αιώνων θεός.

(Τρεις Μάγοι έρχονται μέ δώρα στα χέρια καί προχωρούν σιγά, κοι­τάζοντας ττρός τον ούρανό ).

ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΓΟΣ

— Μήν προχωρείτε πιά. Τό αστέρι έστάθηκε. Έδώ θά είναι τό μέρος, πού θά ζητήσωμε τόν άγνωστο βασιλιά.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΑΓΟΣ

— Σ’ αύτό τό φτωχό μέρος μπορεΐ νά γεννηθή ένας βασιλιάς;

ΤΡΙΤΟΣ ΜΑΓΟΣ

— θά έγεννήθηκε ταπεινός, γιά νά ύψώση τούς ταπεινούς τής γης.

( Άπό τό μέρος τής σπηλιάς άκούεται ψαλμωδία άγγέλων: )

Δόξα έν ύψίστοις θεω καί έπί γής ειρήνη, έν άνθρώποις εύδοκία .

ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΓΟΣ

— Άκοΰτε; Κάτι θαυμάσιο γίνεται μέσα σ’ έκείνη τή σπηλιά. Ελάτε μαζί μου. Έκεΐ μάς οδηγεί νά πάμε τό άστέρι.

( Μπαίνουν και οί τρεις Μάγοι στή σπηλιά, ένω ή φωνή των άγγέλων

άκούεται νά ψάλλη ).

Δόξα έν ύψίστοις θεφ καί έπί γης ειρήνη, έν άνθρώποις εύδοκία .

( Οί Μάγοι μέ τούς βοσκούς βγαίνουν από τή σπηλιά. Είναι σαστισμένοι ).

ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΓΟΣ

—Άπό χρόνια οί προφητείες έλεγαν, πώς θά γεννηθή στον κόσμο ό θεός, Σωτήρας των ανθρώ­πων. Αύτός είναι ό θεός, ό θεός τής Αγάπης.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΑΓΟΣ

— Πόσο γλυκά έχαμογέλασε τό πανέμορφο Παιδί, όταν άφήσαμε στά πόδια του τά δώρα, σμύρνα, χρυσάφι καί λιβάνι !

ΤΡΙΤΟΣ ΜΑΓΟΣ

(Στούς βοσκούς).

— Έσεΐς, πού τού προσφέρατε δώρο την πίστι σας, πηγαίνετε νά είπήτε στη Βηθλεέμ όσα είδα­τε. Εμείς θά πάμε νά τά είποΰμε στον Ηρώδη, πού μάς περιμένει.

ΦΩΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

—Όχι ! Ο Ηρώδης έχει κακό στό νοΰ του γιά τό θείο Βρέφος. Πάρετε άλλο δρόμο, νά πάτε στην πατρίδα σας, την Ανατολή.

(Οί Μάγοι κοιτάζονται μεταξύ των και φεύγουν ττρός άλλο δρόμο. Οί βοσκοί γονατίζουν και προσεύχονται, ένω ή φωνή των αγγέλων

άκούεται πάλι νά ψάλλη : )

Δόξα στόν «Αναρχο τόν Πλάστη, τον ύψωτή τών ταπεινών.

Μύριες ολόχρυσες καμπάνες, σημάνατε, τών ούρανών.

Κι όλα τά χείλη ας άνοιχτοΰνε μέ τούς αύλούς, μέ τά βιολιά, ύμνους νά ψάλλουν στόν Αιώνιο τών βασιλιάδων βασιλιά.

68. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Είδα χθες βράδυ στ’ όνειρό μου τό νεογέννητο Χριστό.

Τά βόδια έπάνω του έφυσοΰσαν ολα τό χνώτό τους ζεστό.

Τό μέτωπό του ήτο σάν ήλιος καί μέσα ή φάτνη ή φτωχική άστραφτε πιό καλά άπό μέρα μέ κάποια λάμψι μαγική.

Βοσκοί πολλοί καί βοσκοποϋλες τόν προσκυνούσαν ταπεινά. Ξανθόμαλλοι άγγελοι έστεκόνταν κι έψαλλαν γϋρό του « Ώσαννά».

« Παιδική Ανθολογία. Τέλος Άγρας »

– See more at: http://petrousa.blogspot.gr/#sthash.Je7quzYI.dpuf

Διαβάστε και ακούστε:

Το αριστουργηματικό διήγημα του Τσέχωφ «Νύχτα Χριστουγέννων»

Απολαύστε το αριστουργηματικό διήγημα του Τσέχοφ «Νύχτα Χριστουγέννων» όπως διαβάστηκε από την Τασούλα Τσιλιμένη στην εκδήλωση ΑΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ το Δεκέμβριο του 2009 στο βιβλιοπωλείο μας.

http://sigxroniekfrasi.blogspot.gr/2013/12/blog-post_24.html

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: