Αρχική > σχολείο, βιολογία > Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1810 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1810 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΒΙΟΛΟΓΟΥ)

ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο εκπαιδευτικός νόμος της 31ης Δεκεμβρίου 1836 στις 2 βαθμίδες το τριτάξιο ελληνικό σχολείο και τετρατάξιο γυμνάσιο καθόριζε 15 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα με κύρια μαθήματα τη φυτολογία-ζωολογία και ελάχιστα τη φυσική, καθώς και το πανεπιστήμιο του Όθωνα δεν έλαβε ιδιαίτερη φροντίδα, για τις φυσικές επιστήμες. Πέρασαν 70 χρόνια, για να ιδρυθεί η φυσικομαθηματική σχολή που η διδακτέα ύλη και οι σκοποί διδασκαλίας καθορίζονται για πρώτη φορά με το νομοθετικό διάταγμα του 1897 με 16 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, για τη διδασκαλία των φυσικών στη μέση εκπαίδευση. Οκτώ ώρες ήταν για τη φυσική και οι υπόλοιπες για τη φυτολογία-ζωολογία.

Η ίδρυση της φυσικομαθηματικής σχολής το 1905,στο πανεπιστήμιο Αθηνών, η διδασκαλία του μαθήματος της χημείας  2 ώρες την εβδομάδα από το 1909, η ίδρυση του διδασκαλείου της μέσης εκπαίδευσης το 1910 και η ίδρυση του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1926, μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά μέτρα, για τη βελτίωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στη μέση εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση του 1929  με το νόμο 4397 ΦΕΚ 307 τεύχος Α  θέσπισε σημαντικές αλλαγές στο μάθημα των φυσικών και η φυσική-χημεία διδάσκονται στην πρώτη τάξη του νεοϊδρυομένου εξαταξίου γυμνασίου (το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι το 1975, γιατί το 1976 η μέση εκπαίδευση χωρίζεται σε τριετές γυμνάσιο και τριετές λύκειο), για να κατανοήσουν την ύλη των βιολογικών μαθημάτων που θα διδαχτούν στις επόμενες τάξεις. Η φυσική – χημεία θα διδαχτεί στις 2 τελευταίες τάξεις του εξαταξίου γυμνασίου και η φυσική στην τελευταία τάξη περιλαμβάνει τις ενότητες οπτική-μαγνητισμό-ηλεκτρισμό. Στη β τάξη διδάσκεται η φυτολογία, στη γ η ζωολογία   και στη δ τάξη η ανθρωπολογία-βιολογία. Το σύνολο των ωρών για όλο το γυμνάσιο την εβδομάδα είναι 18 ώρες  και  το ωράριο αυτό θα παραμείνει μέχρι το 1963. Με τη μεταρρύθμιση του 1929 εισάγεται και  το πρακτικό λύκειο  που διδάσκονται περισσότερες ώρες φυσικής-χημείας-μαθηματικών με μόνο μειονέκτημα ο μικρός αριθμός μαθητών που φοιτούσαν στα πρακτικά λύκεια. Γίνεται η οργάνωση   των σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης, των γενικών και τοπικών συμβουλίων, η ίδρυση  των σχολικών κήπων,  των εργαστηρίων  και των σχολικών βιβλιοθηκών. (Αργότερα για τις σχολικές βιβλιοθήκες  περιγράφει το ΦΕΚ 22\1949 τεύχος Α).

Για τους σχολικούς κήπους αναφέρει ο νόμος τα εξής.

Παρ’ εκάστω δημοτικώ σχολείω ιδρύεται και καλλιεργείται σχολικός κήπος και ζωοτροφείον, ως παράρτημα αυτού, χάριν της διδασκαλίας των φυσιογνωστικών μαθημάτων και προς απόκτησιν από των μαθητών προκαταρτικών γνώσεων καλλιεργείας της γης. Κατάλληλος έκτασις γης προς ίδρυσιν σχολικού κήπου, εάν δεν έχει ιδίαν το σχολείο, χορηγείται δωρεάν υπό της κοινότητος εν ή λειτουργεί το σχολείον. Προς απόκτησιν καταλλήλου εκτάσεως γης, δύναται να γίνει και αναγκαστική απαλλοτρίωσις, ενεργουμένη κατά τας διατάξεις του νόμου 2442.Στους σχολικούς κήπους αναφέρεται ο νόμος 920\1946, Α.Ν.1547\1950 και 1643\1951.(αναγράφεται όπως το πρωτότυπο).

Με το νόμο 3272\1955 ΦΕΚ 159, τεύχος πρώτο γίνεται ο διορισμός των πτυχιούχων της φυσικομαθηματικής σχολής των πανεπιστημίων Αθηνών-Θεσσαλονίκης (φυσικοί-χημικοί-φυσιογνώστες).Λειτουργούσαν και τα συμβούλια νομιμοφροσύνης για το διορισμό σε δημόσια θέση.

Η οργάνωση των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης γίνεται με τους νόμους 1067\1919,4373\1929,Α.Ν.5874\1937,Α.Ν.1849\1939 και 1468\1944.Με το νόμο 1471\1950 ΦΕΚ 169\7-8-1950 καθορίζει τη διοίκηση του ΟΕΣΒ, με 5 άρθρα και με τον Α.Ν. 1823\1951 γίνεται νέα διαρρύθμιση των σχολείων Μ.Ε.

Το 1935 με τα νέα προγράμματα το σχολείο γίνεται πιο συντηρητικό. Με τον Α.Ν. 953\37 γίνεται η αύξηση 2 ωρών φυσικής στις 2 ανώτερες τάξεις των γυμνασίων. Οι δεκαετίες του 40 και 50 χαρακτηρίζονται από στασιμότητα, όσον αφορά τη βελτίωση της διδασκαλίας των φυσικών. Με το Β.Δ.543\1955 καθορίζεται ο κλάδος των φυσικών μαθημάτων. Το Β.Δ. 19\2-10\3\1959 καθορίζει το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των φυσικών μαθημάτων των παιδαγωγικών ακαδημιών.  Το δελτίο της ΟΛΜΕ 30-6-59 αναφέρει ότι κανένα ποσό δεν διατέθηκε, τη σχολική αυτή χρονιά για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Τα αναλυτικά προγράμματα του 1961 ελάχιστα διαφέρουν από τα προγράμματα του 1935 και η αύξηση των ωρών  διδασκαλίας στη φυσική-χημεία, γίνεται σε βάρος των ωρών των βιολογικών μαθημάτων. Η κατανομή των φυσιογνωστικών μαθημάτων γίνεται με το ΒΔ 624\1961 ΦΕΚ 151 τεύχος Α. Το 1964 με το νομοθετικό διάταγμα 4425\1964 ΦΕΚ 151\1961 Τ.Α., καθορίζεται ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών με το ΠΔ 127\1983 καθορίζει τη σχολή θετικών επιστημών, Τμήμα Βιολογίας και η σφραγίδα του γράφει Πανεπιστήμιο Πατρών 1964 και στη μέση η εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, προστάτη της Πάτρας  Με το ΒΔ  277\1965 καθορίζεται η εξεταστέα ύλη και οι εισιτήριες εξετάσεις για την απόκτηση του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου τύπου Α και τύπου Β. Με το ΒΔ 543\1965καθορίζεται η ύλη και τα μαθήματα των φυσιογνωστικών μαθημάτων στη Β γυμνασίου και Α λυκείου.

Με το ΒΔ 72\1966 ΦΕΚ 16Αδημοσιεύονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των γυμνασίων και με το ΒΔ 1074\1966 ΦΕΚ 289Α δημοσιεύεται το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Β λυκείου. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1966 έδωσε σημαντική προώθηση στη διδασκαλία των φυσικών. Η φυσική-χημεία-ανθρωπολογία-υγιεινή-γεωγραφία διδάσκονται στη β τάξη γυμνασίου, η ζωολογία-φυτολογία-γεωγραφία διδάσκονται στην α τάξη και φυσική-χημεία-βιολογία στη γ γυμνασίου.Με την    αλλαγή της πολιτικής κατάστασης, άλλαξαν και οι σκοποί της εκπαίδευσης. Με το ΒΔ 454\1967 καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τις εισαγωγικές εξετάσεις των ανωτάτων σχολών του έτους 1968  Με το ΒΔ 543\1968 ΦΕΚ 182Α δημοσιεύεται η ύλη των εισιτηρίων εξετάσεων για τα ΑΕΙ και με το ΒΔ 673\1968 ΦΕΚ 239Α δημοσιεύονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης. Το 1968 η χούντα θεσμοθετεί το νέο σύνταγμα και με το ΒΔ 69\1969 ΦΕΚ 14 ,άρθρα 2 δημιουργείται η ΣΕΛΕΤΕ.    Το 1976 διαχωρίζεται η μέση εκπαίδευση σε τριετές γυμνάσιο και τριετές λύκειο, με το νόμο 309\1976. Τα λύκεια διακρίνονται σε γενικά, οικονομικά και ναυτικά και ιδρύονται τα τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια. Τα εξεταστικά δίμηνα γίνονται τρίμηνα και εισάγεται η δημοτική γλώσσα.

Με το νόμο 1566\85 εισήχθη ο θεσμός του ΕΠΛ (Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο)και ιδρύθηκαν 25 λύκεια σε όλη τη χώρα. Με το νόμο 2525\97γίνεται η κατάργηση γενικών, κλασικών, μουσικών, τεχνικών, επαγγελματικών ΕΠΛ και μετατρέπονται σε ενιαία λύκεια. Καθιερώνεται το ολοήμερο δημοτικό σχολείο, ίδρυση σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και από το 1998 καταργείται σταδιακά η επετηρίδα καθηγητών οι οποίοι διορίζονται ύστερα από εξετάσεις, με τα γνωστά τότε επεισόδια. Τα διδασκόμενα μαθήματα στο ενιαίο λύκειο είναι η φυσική ,χημεία, βιοχημεία, βιολογία, στοιχεία αστρονομίας και διαστημικής και αρχές περιβαλλοντικών επιστημών.         

ΕΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΣΤΗ Μ.Ε. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ*

1836           15

1897           16

1909           18

1935           19

1961           20

1969           21

1975           22

1990           16

2003           14

2010           14

* 1836-1929 Τριτάξιο ελληνικό – Τετρατάξιο γυμνάσιο

  1929-1975 Εξατάξιο γυμνάσιο

  1976-2010 Τριετές γυμνάσιο-Τριετές λύκειο

Η κατάργηση των σχολικών κήπων και ζωοτροφείων η υποβάθμιση της διδασκαλίας των φυσικών-φυσιογνωστικών-βιολογικών μαθημάτων φανερώνει ότι οι Φ.Ε. στη χώρα μας δεν θεωρήθηκαν ποτέ σαν μια πρακτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου μέσω της γεωργικής, κτηνοτροφικής ,αλιευτικής  τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Αντί να γίνει χρήση της γνώσης για την παραγωγή αγαθών (γεωργικών-κτηνοτροφικών-αλιευτικών προϊόντων) και στην ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας-τεχνογνωσίας στην οποία θα μπορούσε να οικοδομηθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αδρανοποιήθηκε και η διδασκαλία τους στη Μ.Ε. να περιπέσει σε μαρασμό. Η κυρίαρχη ιδεολογία δεν ενδιαφέρθηκε για τη μόρφωση και ανύψωση του πνευματικού επιπέδου του ελληνικού λαού, γιατί η έλλειψη της υλικοτεχνικής υποδομής, η ύπαρξη αναχρονιστικών εγχειριδίων, η έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης των διδασκόντων, και το κυριότερο ο προσανατολισμός της διδασκαλίας των φυσικών σε υπερβατικούς σκοπούς, ήταν προβλήματα τόσο στις αρχές του αιώνα ,όσο και σήμερα.

Η πρωτιά από το τέλος των ελληνικών πανεπιστημίων σε διεθνείς αξιολογήσεις δεν προβλημάτισε κανέναν. Όπως επίσης δεν στεναχώρησε κανέναν ό,τι αφενός στα δημόσια σχολεία δεν μαθαίνουν γράμματα οι μαθητές, καθώς είναι ελάχιστος ο ωφέλιμος διδακτικός χρόνος και αφετέρου είναι χαοτικά όλα τα άλλα. Ο πολιτικός κόσμος που κόπτεται να διασώσει την οικονομία, ήταν αυτός που οδήγησε τη χώρα στο χρέος των 300 δις ευρώ και κατέστησε την Ελλάδα τραγική καρικατούρα δυτικού τύπου, με περικοπές μισθών, συντάξεων, δώρων, και έλεγχο από ΔΝΤ,ΕΚΤ,ΕΕ.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και για της τρείς βαθμίδες εκπαίδευσης χρειάζεται βαθιές τομές γιατί, όχι μόνο συντηρεί και αναπαράγει ανισότητες, αλλά δεν είναι και ανταγωνιστικό τόσο στο πλαίσιο της Ε.Ε. όσο και στο διεθνή χώρο.

Το σχολείο σήμερα μοιάζει συχνά με χώρο καταναγκαστικού έργου όπου λείπει η χαρά της μάθησης, της έρευνας, της ανακάλυψης και της δημιουργίας. Το σχολείο με το υπερφορτωμένο πρόγραμμα και το εξαντλητικό ωράριο περιορίζει το δημιουργικό και ελεύθερο χρόνο του μαθητή. Οι καθηγητές βλέπουν να περιορίζεται ο ρόλος τους σ’ αυτόν του απλού διεκπεραιωτή εκπαιδευτικών εντολών και κατευθύνσεων, τρέχοντας να καλύψουν την ύλη του ενός και μοναδικού βιβλίου, που σε πολλές περιπτώσεις δεν το θεωρούν ικανοποιητικό, χωρίς εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσα, νέες τεχνολογίες καθώς και επαρκή παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση και επιμόρφωση και βιώνουν ένα επαγγελματικό περιβάλλον από άγχος και αίσθημα απαξίωσης, γιατί απαξίωσε το επαγγέλματα  του και απαξιώθηκε από το σύστημα.

Οι ειδικότητες των καθηγητών του κλάδου ΠΕ4 που διδάσκουν είναι φυσικός, χημικός, βιολόγος γεωλόγος και φυσιογνώστης, μετά από τετραετή φοίτηση στα πανεπιστημιακά τμήματα φυσικό, χημικό, βιολογικό, γεωλογικό και φυσιογνωστικό. Τα φυσιογνωστικά Αθήνας και Θεσσαλονίκης λειτούργησαν μέχρι το 1976 και αφομοιώθηκαν από τα βιολογικά τμήματα. Η προσπάθεια αναμόρφωσης του προγράμματος μαθημάτων των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.), είναι γνωστό ότι είχε σαν συνέπεια και την κατάργηση από το σχολικό έτος 1998-1999 του μαθήματος της γεωλογίας, το οποίο διδάσκονταν οι μαθητές της Α’ Λυκείου. Επιπλέον καταργήθηκε η γεωγραφία της Γ΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 1995 – 1996.Το μάθημα της γεωλογίας ναι μεν καταργήθηκε στις μεταρρυθμίσεις 1985 και 1997 , είναι  όμως  εξεταστέο μάθημα στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς ΑΣΕΠ, και το μάθημα αστρονομίας-διαστημικής είναι κατ’ επιλογήν.

Τα ΕΚΦΕ (εργαστηριακά κέντρα φυσικών επιστημών με την  υπουργική απόφαση 88162\Γ7,4-7-2008  καθορίζει τη λειτουργία τους  και  ο προηγούμενος νόμος  ήταν ο 1566\1985 ΦΕΚ167Α\1985,(άρθρα 10,14,42)  επανδρώνονται από καθηγητές ειδικότητας και επιμορφώνουν τους καθηγητές του κλάδου ΠΕ4 στο γνωστικό, παιδαγωγικό, διδακτικό, νέες τεχνολογίες. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) συντονίζουν τους συναδέλφους της σχολικής μονάδας, προετοιμάζουν τα πειράματα του εργαστηρίου και για αυτές τις δραστηριότητες έχουν μειωμένο ωράριο τριών ωρών.

Η κατάργηση των σχολικών κήπων και ζωοτροφείων ξέκοψε τον καθένα μας από το τρίπτυχο καλλιέργεια-φύση-υγιεινή διατροφή, η κατάργηση του πολυτονικού μας ξέκοψε από τη γλώσσα μας, η έλλειψη  εικόνων των ηρώων από τις σχολικές αίθουσες και τα διδακτικά εγχειρίδια μας ξέκοψαν από την ιστορία- πολιτιστική – πολιτισμική κληρονομιά μας, η υπερκατανάλωση αγαθών με αθρόες εισαγωγές- χωρίς εξαγωγές, η κατάργηση της μεσογειακής διατροφής, η αποβιομηχάνιση και έλλειψη ανταγωνιστικότητας, η κατασπατάληση των επιδοτήσεων-προγραμμάτων όχι σε έργα υποδομής, αλλά σε καταναλωτικά αγαθά και στο να μάθουμε να ζούμε με δανεικά κράτος, επιχειρήσεις, νοικοκυριά, οδηγήσαμε τη χώρα σε αυτό το κατάντημα έχοντας όλοι μας  ένα ποσοστό ευθύνης και συμμετοχής με κυρίως υπεύθυνους τους πολιτικούς από την ίδρυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με τα δάνεια και τις πτωχεύσεις, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις.

Πριν την ίδρυση της φυσικομαθηματικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών διδασκόταν στα Ελληνικά σχολεία και Γυμνάσια το μάθημα της φυσιογνωσίας. Αναφέρουμε ενδεικτικά 4 τίτλους βιβλίων:

1.Φυσιογνωσία 1886  Δημ. Κουτσομητόπουλου που περιείχε τα μαθήματα φυσική, χημεία  και Κοσμογραφία.

2.Φυσιογνωσία 1891 Παν. Σ.  Κονδύλη που περιείχε τα μαθήματα φυσική, χημεία  και Κοσμογραφία.

3.Φυσιογνωσία 1898 Κωνσταντινίδου Α. που περιείχε τα μαθήματα ζωολογία, ορυκτολογία, φυτολογία και.

4. Φυσιογνωσία 1924 Βασιλείου Αιγινήτου που περιείχε τα μαθήματα φυσική ,χημεία και ανθρωπολογία.

Να εισαχθεί ουσιαστικά και συστηματικά το μάθημα της ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑΣ το οποίο συνδέει όλα τα μαθήματα του κλάδουΠΕ4 όπως ήταν και παλιά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μας, συνδέοντάς τα με το μάθημα της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Η εισαγωγή του μαθήματος αυτού θα αποτελέσει μια βαθιά τομή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο πλέον δεν θα παράγει, βερμπαλιστές, ημιμαθείς και ανέργους.

Το πλεονέκτημα του μαθήματος της φυσιογνωσίας είναι ότι έχει όλες της επιστήμες μαζί, δεν υπάρχουν κενά και αλληλοεπικαλύψεις  και λειτουργεί διεπιστημονικά .

Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεμένη με την κοινωνία την οικονομία και την ανάπτυξη, η νέα εκπαιδευτική πρόταση στη γενική εκπαίδευση είναι απαραίτητη διότι, εκτός των άλλων, θα φέρει  τους νέους πιο κοντά στον πραγματικό κοινωνικό και εργασιακό βίο.

Επιπλέον, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής η επιβεβλημένη στροφή προς τις ΑΠΕ «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»  και προς την πράσινη ανάπτυξη προϋποθέτουν  τη δημιουργία ενημερωμένων πολιτών. Οι πολίτες αυτοί θα γνωρίζουν από την πρώτη σχολική ηλικία τα βασικά θέματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των φαινομένων του,   προβλημάτων του, της τεχνολογίας και θα μπορούν έτσι να εμβαθύνουν στα ζητήματα της αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης, ώστε να κάνουν ενημερωμένες επαγγελματικές επιλογές  και να αναπτύξουν θετική στάση έναντι της πράσινης τεχνολογίας, μέσα από τη σχετική διδασκαλία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους .

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της ΠΕΒ, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν σας προτείνονται τα εξής:

1. Εισαγωγή του μαθήματος της ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑΣ της σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μαθήματος γενικής παιδείας.

Ο καθηγητής της φυσιογνωσίας θα πρέπει να έχει τεχνολογικές γνώσεις σε μια ποικιλία τομέων της τεχνολογίας, παιδαγωγικές γνώσεις και γνώσεις σχετικά με τα στάδια της ανθρώπινης ανάπτυξης, πρακτικές δεξιότητες σε μια ποικιλία τεχνολογικών τομέων, και  οικονομικές γνώσεις.

2. Σταδιακή επιμόρφωση μακράς διάρκειας στελεχών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει τη γνωστή μέθοδο των πολλαπλασιαστών.

3. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών με βραχύχρονα σεμινάρια, ημερίδες, ομιλίες κλπ. για το μάθημα της φυσιογνωσίας και τη χρησιμότητα του.

Επισημαίνουμε ότι η πρακτική που συνήθως ακολουθείται στα προγράμματα επιμόρφωσης στη χώρα μας, θεωρητική διδασκαλία σε αίθουσα διδασκαλίας, η οποία εξυπηρετεί τους διοργανωτές των προγραμμάτων, δεν είναι η κατάλληλη, προτείνουμε η επιμόρφωση να γίνεται και σε επιλεγμένους σχολικούς εργαστηριακούς χώρους, σε χώρους παραγωγής, υπηρεσιών  και με δράσεις-δραστηριότητες στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον με τη μέθοδο project.

Θα θέλαμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις μας οι οποίες είναι προϊόν πολύχρονης εκπαιδευτικής εμπειρίας Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με τις επιχειρούμενες δομικές  αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,  ο εκσυγχρονισμός της γενικής εκπαίδευσης θα προκαλέσει αναταράξεις στις παραπάνω επιστημονικές ενώσεις που σχετίζονται με τα μαθήματα του κλάδου ΠΕ4 και τις επιστημονικές οργανώσεις τους.

O τίτλος  της βιολογίας εμφανίζεται το 1933, στην πρώτη έκδοση του βιβλίου με τίτλο: Στοιχεία  ανθρωπολογίας και γενικής βιολογίας του Θρασύβουλου Βλησίδου, για τη Δ τάξη των εξαταξίων  γυμνασίων. Το ίδιο βιβλίο το 1940 έχει το τίτλο: Στοιχεία γενικής βιολογίας, το οποίο θα αντικατασταθεί από το βιβλίο του Στέλιου Σπεράντσα με τον ίδιο τίτλο. Το ίδιο αυτό βιβλίο  διδάσκεται στη Γ γυμνασίου, του οποίου έχουμε την έκδοση του 1966.

Η έρευνα, μελέτη, καταγραφή των παλιών σχολικών εγχειριδίων, γινόταν από τα χρόνια της ενεργού δράσης μου στον ΟΕΔΒ, στις βιβλιοθήκες Καλαμάτας, Αθηνών, Πανεπιστημίων και  στα διάφορα παλαιοπωλεία στην Αθήνα μέχρι και σήμερα. Δίνεται το ερέθισμα σε φοιτητές να ασχοληθούν με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, για τον πλούτο των παλιών σχολικών βιβλίων, για όλους τους κλάδους του ΠΕ4.

Επειδή ο κλάδος των φυσιονωστικών μαθημάτων (να γνωρίσουμε τη φύση) και οι συγγραφείς σχολικών βιβλίων είναι αρκετοί, η πρώτη αφιέρωση γίνεται στον Παναγιώτη Τσiλήθρα, ο οποίος έχει συγγραφικό έργο με βάση την προσωπική μελέτη ,έρευνα ,καταγραφή από το 1904 και το βιβλίο του , η ζωολογία διδάχτηκε μέχρι το 1975. Το καλλίτερο σχολικό βιβλίο του είναι του έτους 1950, πανάκριβο στα παλαιοπωλεία, γιατί περιέχει αφενός χρωμολιθόγραφες εικόνες, αφετέρου περιέχει πολλά χαρακτικά του συνδημότη μας χαράκτη Τάσσου. Ο Τάσσος (πραγματικό όνομα Αναστάσιος Αλεβίζος: Λευκοχώρα Μεσσηνίας, 1914Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 1985) ήταν διακεκριμένος έλληνας χαράκτης. Το 1948 άρχισε να συνεργάζεται με τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΣΒ, μετέπειτα Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων ή ΟΕΔΒ). Καρπός της συνεργασίας του με τον ΟΕΣΒ/ΟΕΔΒ, υπήρξε η εικονογράφηση πολλών βιβλίων για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, με πρώτο το Αναγνωστικό Έκτης Δημοτικού που κυκλοφόρησε το 1949.

Πάντως, το ταλέντο του στην χαρακτική αναγνωρίστηκε πολύ γρήγορα. Στην Πανελλήνια Έκθεση του 1938 έλαβε το Βραβείο Χαρακτικής και δύο χρόνια αργότερα (1940) τιμήθηκε με το Κρατικό Μετάλλιο Χαρακτικής.

Ο νέος Καλλικρατικός δήμος Μεσσήνης, θα πρέπει να τον τιμήσει, διαθέτοντας για τη δημιουργία και λειτουργία της έκθεσης τα βιβλία που έχω στην κατοχή μου.

Αναρτήθηκε από GIANNIS LYRAS

http://lyrasi.blogspot.gr/2012/06/1810.html

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: