Αρχείο

Archive for 22/01/2013

Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας;

22/01/2013 Σχολιάστε

 

Honoré Victorin Daumier, Don Quixote and the Dead Mule

 

Του Νίκου Τσούλια

Το ερώτημα είναι μάλλον μια απορία, είναι μια απορία έντονη και πολύ συγκεκριμένη. Περνάνε οι ημέρες και οι μήνες, θα τελειώσει η χρονική διάρκεια της σημερινής διακυβέρνησης και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με όλο το επιτελείο της δεν θα έχει να αναφέρει κυριολεκτικά τίποτα όσον αφορά το πέρασμά της από ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό τομέα της χώρας μας.

Διαβάστε περισσότερα…

«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» / ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

22/01/2013 Σχολιάστε

Achenbach_Andreas_Morning_In_The_Potinian_Marches

Achenbach_Andreas_Morning_In_The_Potinian_Marches

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …

«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του ν. ….. «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ …..) και

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη.

3. Την υπ’ αριθμ. …………….. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Διαβάστε περισσότερα…