Αρχική > εκπαίδευση > ΕΥΡΥΔΙΚΗ:

ΕΥΡΥΔΙΚΗ:

το Δίκτυο Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη

clip_image001

Τι είναι το δίκτυο Ευρυδίκη;

Το Δίκτυο Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη, ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice), λειτουργεί από το 1980 και ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Στόχο έχει να προωθήσει τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση την καλύτερη ενημέρωση και κατανόηση σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές και τις τρέχουσες εξελίξεις. 

Το δίκτυο Ευρυδίκη αποτελείται από τις Εθνικές Μονάδες, οι οποίες εντάσσονται στα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας, και από την Ευρωπαϊκή Μονάδα, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, υπάγεται στον ειδικό οργανισμό για την Εκπαίδευση, τα Οπτικοακουστικά Μέσα και τον Πολιτισμό και είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του Δικτύου.

Από το 2011 αποτελείται από 37 εθνικές μονάδες που προέρχονται από 33 χώρες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση της Ε.Ε. (τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τα κράτη-μέλη της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, την Κροατία και την Τουρκία). Αποτελεί δε αναπόσπαστο τμήμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του τρέχοντος προγράμματος "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (2007-2013)".

Ποια είναι η αποστολή του Δικτύου;

Το δίκτυο Ευρυδίκη προσφέρει στους υπευθύνους για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και την παροχή εκπαίδευσης αξιόπιστη πληροφόρηση για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην εκάστοτε προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν βάση για πολιτικό προβληματισμό σχετικά με τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε κοινοτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών έχει αναπτύξει μια μέθοδο συλλογικής εργασίας που διασφαλίζει την αξιοπιστία, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των στοιχείων που διαθέτει. Η συμβολή του στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω δράσεων:

– Την εκπόνηση συγκριτικών μελετών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

– Την ανάπτυξη χρήσιμων δεικτών (η σειρά Key Data on Education in Europe) και θεματικά στοχευμένων περιοδικών εκθέσεων πάνω, μεταξύ άλλων, στην ανώτατη εκπαίδευση, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση.

– Την τακτική ενημέρωση τριών περιγραφών για τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα (Συνόψεις των Εθνικών Συστημάτων, Περιγραφές των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων και Δομές της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης).

Οι παραπάνω δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Μονάδας του δικτύου Ευρυδίκη.

Το Δίκτυο συνεργάζεται επίσης με διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς αναφορικά με την έκδοση μελετών και στατιστικών, όπως

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP),

την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT),

το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Κατάρτιση (European Training Foundation),

το Κέντρο για την Έρευνα πάνω στη Δια Βίου Μάθηση (Centre for Research on Lifelong Learning / CRELL) και

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (European Agency for Development in Special Needs Education).

Επίσης, υποστηρίζει ενεργά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συνεργασίες της με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και η UNESCO.

Οι εργασίες της ελληνικής Μονάδας Ευρυδίκη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ευρωπαϊκή και τις άλλες εθνικές Μονάδες, περιλαμβάνουν:

– Τη συμμετοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις χώρες – μέλη του Δικτύου.

– Τη σύνταξη μονογραφιών – εκθέσεων και τη συμμετοχή στη σύνταξη των συγκριτικών θεματικών μελετών.

– Την επικαιροποίηση της Περιγραφής του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος (Greek Education System Description). Από το Δεκέμβριο του 2011 η Περιγραφή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Εγκυκλοπαίδειας των Εθνικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων –Eurypedia-, ενός νέου εργαλείου δημοσίευσης σε περιβάλλον Wiki.

– Την επικοινωνία και τη συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας καθώς και τη διάχυση τεκμηριωμένης εκπαιδευτικής πληροφόρησης σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

– Τη μέριμνα για τη μετάφραση και την έκδοση των συγκριτικών μελετών στην ελληνική γλώσσα.

Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ., Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Γ’ / Μονάδα Ευρυδίκη Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι ηλ. ταχυδρομείο: eurydice@minedu.gov.gr τηλέφωνα: 210 344 3163 / -3161 / -3157/ -3168 (Γραφείο 2168).

clip_image002[5]

Σύνδεσμοι:

Μελέτες του δικτύου Ευρυδίκη.

Η σειρά "Αριθμοί Κλειδιά" (Στατιστικά δεδομένα και δείκτες για την εκπαίδευση στην Ευρώπη).

Επικοινωνία με την ευρωπαϊκή μονάδα

Επικοινωνία με τις εθνικές μονάδες του Δικτύου.

Βάσεις δεδομένων και αριθμών

α) School and academic calendars

β) Structure of European education systems

γ) Compulsory education in Europe

δ) Taught time in compulsory education

ε) Teachers and School Heads Salaries

Σκοπός, οργάνωση και συνεργασίες του δικτύου Ευρυδίκη.

Μελλοντικές εκδόσεις (2011 – 2013).

Αρχείο μελετών για την εκπαίδευση της περιόδου 1999–2009.

Πρόσφατες μελέτες στα ελληνικά:

H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές (2011).

Οι ενήλικες στην τυπική εκπαίδευση: Πολιτικές και πρακτικές στην Ευρώπη (αποσπάσματα) (2011).

Διαφορές των φύλων στο εκπαιδευτικό επίτευγμα: Μελέτη για τα μέτρα που λαμβάνονται και την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη σήμερα (2010).

Εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες των μαθητών στην Ευρώπη: Σκοποί, οργάνωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (2009).

Αριθμοί κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώπη (2009).

Η διακυβέρνηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Πολιτικές, δομές, χρηματοδότηση και ακαδημαϊκό προσωπικό (2008).

Επίπεδα Αυτονομίας και Ευθύνες των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (2008).

Αριθμοί – κλειδιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη (2007).

Ειδική έκθεση: Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2006/07. Οι εθνικές εξελίξεις στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Μπολόνιας (2007).

Άλλα κείμενα του Δικτύου για την εκπαίδευση:

Η Αντιμετώπιση των Χαμηλών Επιδόσεων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (Νοέμβριος 2011)

Tackling Low Achievement in Mathematics and Science (November 2011)

Συνοπτική Παρουσίαση των εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη και Τρέχουσες Μεταρρυθμίσεις (Ελλάδα – Σεπτέμβριος 2011)

National System Overviews on Education Systems in Europe and Ongoing Reforms (Greece – September 2011)

Δομές Συστημάτων της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης στην Ευρώπη (Ελλάδα).

Structures of Education and Training Systems in Europe (Greece).

Modernisation of Higher Education: Funding and Social Dimension (Σεπτέμβριος 2011).

Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices (Ιούλιος 2011).

 

clip_image002

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: