Αρχική > εκπαιδευτικός > Ζητήματα εκπαιδευτικών

Ζητήματα εκπαιδευτικών

Οι άδειες των εκπαιδευτικών
 

Πολλά και νέα ζητήματα και προβλήματα τίθενται επιτακτικά στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς. Το νέο και δύσκολο τοπίο απαιτεί καλή γνώση των συντελεστών που το συναπαρτίζουν. Όλα τα ζητήματα του σχολείου αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς και όλα τα ζητήματα των εκπαιδευτικών αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν υπάρχουν π.χ. ειδικά προβλήματα νεοδιόριστων ή προς σύνταξη εκπαιδευτικών κλπ ή μάλλον και τα όποια ειδικά προβλήματα αφορούν όλους μας. 

Επιμέλεια: Νίκου Τσούλια

Οι άδειες των εκπαιδευτικών

«Κωδικοποίηση» των βασικών νόμων και εγκυκλίων

Την κωδικοποίηση νομοθεσίας σχεδόν… 30 χρόνων έκαναν οι συνδικαλιστές της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας όσον αφορά τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην «κωδικοποίηση» που ακολουθεί περιλαμβάνονται συνοπτικά οι διατάξεις των βασικών νόμων και των εγκυκλίων που αναφέρονται στις άδειες με δεδομένα ότι πρόκειται πραγματικά για έναν κυκεώνα στον οποίο δάσκαλοι και καθηγητές χάνονται, και μάλιστα όταν πρόκειται για κάποιες ειδικές κατηγορίες ή λόγους για τους οποίους κάποιος πρέπει να λάβει άδεια.

Η κωδικοποίηση αφορά τόσο τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όσο και τους αναπληρωτές καθώς υπάρχει διαφορετικό καθεστώς για τις δύο κατηγορίες των εργαζομένων. Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί, και θα συνεχίσουν να εκδίδονται, από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Παιδείας διευκρινιστικές εγκύκλιοι με βάση τα ερωτήματα που διατυπώνονται, γιατί πολλές φορές χρειάζεται ερμηνεία των διατάξεων.

«Σε καμιά περίπτωση, όμως, οποιαδήποτε ερμηνευτική εγκύκλιος δεν μπορεί να καταστρατηγεί τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος των εκπαιδευτικών, να λαμβάνουν τις άδειες που δικαιούνται σύμφωνα με τους νόμους», υπογραμμίζουν οι συνδικαλιστές.

Tι δικαιούνται οι μόνιμοι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1. Κανονική άδεια: 10 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης.

2. Άδεια γάμου-θανάτου: 5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου και 3 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθμού.

3. Ειδική άδεια νοσήματος: 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί περιοδική νοσηλεία, βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down.

4. Ειδική άδεια αναπηρίας: 6 εργάσιμες ημέρες σε υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

5. Άδεια για γέννηση τέκνου: Στον πατέρα εκπαιδευτικό χορηγείται άδεια 2 ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2° έτος της ηλικίας του.

6. Άδεια αιμοδοσίας: 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση συμμετοχής του υπαλλήλου σε αιμοδοσία.

7. Άδειες χωρίς αποδοχές: Μέχρι 1 μήνα τον χρόνο και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Προϊστάμενο.

Συνολικά έως 3 έτη για σοβαρούς λόγους έπειτα από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ανατροφής παιδιού μέχρι 6 ετών χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Συνολικά μέχρι 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση σε υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει η Ελλάδα.

8. Άδειες μητρότητας: Κύησης/λοχείας

Κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές 1.2 μήνες άδεια κύησης και 3 μήνες άδεια λοχείας.

Σε περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια προσαυξάνεται κατά 2 μήνες. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά έναν (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης.

9. Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις: Συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου (εννεάμηνη)

Γονική άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων

1.9 μήνες άδεια για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου. Σε γονέα άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή με αναπηρία 67% και άνω η άδεια προσαυξάνεται κατά 1 μήνα.

Έως 4 ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 1 τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Έως 5 ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 2 ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπ/σης και έως 6 ημέρες τον χρόνο σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης.

10. Αναρρωτικές άδειες: Ανά τρίμηνο – Ανά εξάμηνο Βραχυχρόνιες.

Τόσοι μήνες όσα τα έτη προϋπηρεσίας του υπαλλήλου αφαιρούμενης της αναρρωτικής που έχει λάβει την τελευταία πενταετία. Συνεχόμενη δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. Για δυσίατα νοσήματα η δικαιούμενη άδεια προσαυξάνεται στο διπλάσιο.

11. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης: Χορηγείται σε υπαλλήλους που έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία και όταν ο χρόνος υπηρεσίας που απομένει είναι μεγαλύτερος του τετραπλάσιου χρόνου της άδειας. Διάρκεια έως τρία χρόνια για μεταπτυχιακές σπουδές και μέχρι τέσσερα για διδακτορική διατριβή. Συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο τριπλάσιο χρόνο της άδειας στο Δημόσιο μετά τη λήξη της και για μια πενταετία στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα.

12. Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους: Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, διαγωνισμούς για υποτροφία, εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

13. Άδειες εξετάσεων: 20 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες για κάθε μάθημα) σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές σε ιδρύματα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης.

14. Άδεια για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες: Σε υπαλλήλους πως ως αθλητές, προπονητές, συνοδοί, διαιτητές μετέχουν σε αγώνες εθνικών ομάδων.

15. Ειδική άδεια για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων – αθλητών: Σε υπαλλήλους – αθλητές του δημοσίου τομέα για συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες των ομάδων τους.

16. Άδειες αιρετών ΟΤΑ: Ανάλογα με το αξίωμά τους χορηγείται ειδική άδεια ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους

17. Συνδικαλιστικές άδειες: Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις: Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα 3 ημέρες τον μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και 5 ημέρες αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

1. Κανονική άδεια: 7 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης.

2. Άδεια γάμου-θανάτου: 5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου και 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφών.

3.Ειδική άδεια νοσήματος: 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο (11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές) σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.

4.Άδεια αιμοδοσίας: 1 εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αιμοδοσίας για ασθενή συγγενικού περιβάλλοντος, 2 εργάσιμες ημέρες για αιμοδοσία με δική τους πρωτοβουλία και 3 εργάσιμες ημέρες εφόσον ανταποκρίνονται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης.

5. Άδειες μητρότητας: 8 εβδομάδες άδεια κύησης και 9 εβδομάδες άδεια λοχείας.

6. Αναρρωτικές άδειες: Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους 15 ημέρες με αποδοχές που χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Μετά την εξάντληση των 15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών.

7. Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις: Έως 4 ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 1 τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Έως 5 ημέρες τον χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 2 ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπ/σης και έως 6 ημέρες τον χρόνο σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης.

8. Άδειες εξετάσεων: 14 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες για κάθε μάθημα) σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές σε ιδρύματα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές τους είναι για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας από αυτό που ήδη κατέχουν.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ, ΕΘΝΟΣ 1.3.12

Σχολείο

Το νέο τοπίο στους μισθούς των εκπαιδευτικών

ΕΘΝΟΣ 22.2.12

Aπορίες, ερωτήματα και ανασφάλεια… συνόδεψαν τα τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα που έλαβαν στα χέρια τους δάσκαλοι και καθηγητές σχετικά με τη διαμόρφωση των βασικών μισθών του νέου μισθολογίου και τις ασφαλιστικές εισφορές-κρατήσεις που καταβάλλονται.

Aπορίες, ερωτήματα και ανασφάλεια… συνόδεψαν τα τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα που έλαβαν στα χέρια τους δάσκαλοι και καθηγητές σχετικά με τη διαμόρφωση των βασικών μισθών του νέου μισθολογίου και τις ασφαλιστικές εισφορές-κρατήσεις που καταβάλλονται. Με αφορμή αυτό το γεγονός και τα πολλά ερωτήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικοί, το «Έθνος-Παιδεία» ζήτησε διευκρινίσεις για τα νέα μισθολογικά δεδομένα από τον ειδικό συνεργάτη της ΔΟΕ κ. Γιάννη Μπαλάγκα προκειμένου να λυθούν κάποιες απορίες για τη διαμόρφωση των μισθών ανάλογα με τα κλιμάκια και με αναλυτικά παραδείγματα για παλιούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Το νέο τοπίο στους μισθούς των εκπαιδευτικών

Όπως μάλιστα τονίζει ο κ. Μπαλάγκας, αναμένεται και νέα εγκύκλιος σχετικά με τις βαθμολογικές προαγωγές. Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων έγινε σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4024/2011 με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Ειδικότερα, υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας, ο οποίος κατέχει τον ελάχιστο χρόνο ετών που απαιτούνται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό, κατατάσσεται μισθολογικά στον βασικό μισθό του βαθμού αυτού. Όταν έχει χρόνο μεγαλύτερο από τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό, εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού ανά διετία για τους βαθμούς Ε-Δ-Γ και ανά τριετία για τους βαθμούς Β και Α.

Παράδειγμα: Εκπαιδευτικός με 19,5 έτη υπηρεσίας κατατάσσεται στον Γ Βαθμό.

Στον Γ Βαθμό κατατάσσονται όσοι έχουν από 15 έτη υπηρεσίας και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Δεδομένου ότι έχει 4,5 έτη επιπλέον χρόνο από τον ελάχιστο που απαιτείται, θα καταταγεί στο Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) 2 του βαθμού αυτού. Μετά την ανωτέρω βαθμολογική κατάταξη, τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στον βαθμό κατάταξης σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η ανωτέρω εγκύκλιος δεν διευκρινίζει ούτε πότε θα γίνουν αυτές οι βαθμολογικές προαγωγές μετά την κατάταξη, ούτε πώς θα γίνουν, ούτε πώς θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ποσοστώσεις με το ισχύον μέχρι τώρα σύστημα βαθμολογικών προαγωγών που συνέδεε τον βαθμό με τα έτη υπηρεσίας.

Για όλα αυτά τα ερωτήματα για την προαγωγή των υπαλλήλων μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς η εγκύκλιος παραπέμπει σε αναλυτικές οδηγίες που θα δοθούν εγκαίρως με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας.

Ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, μετά την ένταξη στο Μ.Κ. του βαθμού στο οποίο κατατάχτηκαν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, ο νόμος 4024/2011, άρθρο 1 εδάφιο 2 προέβλεπε ότι τυχόν πλεονάζων χρόνος στο Μ.Κ. δεν λαμβάνονταν υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο Μ.Κ.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο άρθρο 34 παρ. 3 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» η διάταξη αυτή καταργείται και επομένως ο πλεονάζων χρόνος στο Μ.Κ. θα προσμετράται.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Οι καινούργιες ρυθμίσεις με παραδείγματα

Πολλοί εκπαιδευτικοί παίρνοντας στα χέρια τους τα εκκαθαριστικά σημειώματα δεν είδαν τον βασικό μισθό του βαθμού στον οποίο κατατάχτηκαν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. Αυτό συνέβη διότι η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 ρυθμίζει τη διαφορά των αποδοχών που προκαλούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του νέου μισθολογίου.

Ειδικότερα:

 • Εφόσον με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου προκληθεί αύξηση στις αποδοχές του (κάτι που θα συμβεί σε ελάχιστες περιπτώσεις) σε σχέση με τις αποδοχές που έπαιρνε στις 31-10-2011, η αύξηση αυτή χορηγείται ως εξής:
 • Εάν η αύξηση είναι μέχρι 50 €, καταβάλλεται άμεσα με την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου από 1-11-2011. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα ο νέος βασικός μισθός του βαθμού στον οποίον κατατάχτηκε.
 • Π.χ.: Εκπαιδευτικός με 28 έτη υπηρεσίας την 1-11-2011 κατατάσσεται στον Β Βαθμό και στο Μ.Κ. 2 του βαθμού αυτού με βασικό μισθό 1983 €.

Ο ανωτέρω εκπαιδευτικός είχε στις 31-10-2011 με το παλιό μισθολόγιο το Μ.Κ. 4 με τις παρακάτω αποδοχές: 1546 Β.Μ + 288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ. + 50 Επίδ. Εξομ. = 1969,15 € (Το ΤΕΑΔΥ εργοδότη δεν αλλοιώνει τη διαφορά γιατί προστίθεται το ίδιο ποσό και με το παλιό, και με το νέο μισθολόγιο, και γι’ αυτό δεν αναφέρεται.) Διαφορά 1983-1969,15 = 14,85 €

Επειδή η αύξηση αυτή είναι κάτω από 50 €, θα τη λάβει άμεσα και στο εκκαθαριστικό σημείωμα θα εμφανιστεί Β.Μ. 1983 €.

 • Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από 50 € και μέχρι τα 100 € καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών.
 • Π.χ.: Εκπαιδευτικός με 21,5 χρόνια υπηρεσίας κατατάσσεται την 1-11-2011 στον Β Βαθμό με Β.Μ. 1906 €.

Στις 31-10-2011 ο ανωτέρω εκπαιδευτικός είχε το Μ.Κ. 7 και είχε τις παρακάτω αποδοχές: 1425 Β.Μ. + 288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ. + 50 Επίδ. Εξομ. = 1848,15 €. Αύξηση 1906-1848,15 = 57,85 €.

Επειδή η αύξηση αυτή είναι πάνω από 50 €, θα δοθεί ισόποσα σε 2 έτη. Το ήμισυ της αύξησης (57,85 : 2) = 28,93 θα δοθεί από 1-11-2011 και το άλλο ήμισυ από 1-11-2012. Συνεπώς από 1-11-2011 έως 31-10-2012 ο Β.Μ. θα διαμορφωθεί: 1906 – 28,93 = 1877,07 € και από 1-11-2012 και εφεξής 1877,07 + 28,93 = 1906 €.

 • Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη των 100 €, καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών.
 • Π.χ.: Εάν ο ανωτέρω εκπαιδευτικός της περίπτωσης β’ με 21,5 έτη υπηρεσίας την 1-112011 ελάμβανε και το επίδομα του διευθυντή, οι αποδοχές του θα ήταν Β.Μ. 1906 + 300 Επίδομα Διευθυντή = 2206 €. Οι αποδοχές του στις 31-10-2011 ήταν

1425 Β.Μ. + 288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ. + 50 Επίδ. Εξομ. + 235,59 Επίδομα Διευθυντή = 2083,74 €.

Αύξηση 2206 – 2083,74 = 122,26 €.

Επειδή η αύξηση αυτή είναι πάνω από 100 €, θα δοθεί ισόποσα σε 3 έτη ως εξής: 122,26 : 3 = 40,75 € η κάθε δόση και επομένως ο Β.Μ. θα διαμορφωθεί ως εξής: 1906 – 81,50 = 1824,50 € από 1-11-2011 1824,75 + 40,75 = 1865,25 € από 1-11-2012.

1865,25 + 40,75 = 1906 € από 1-11-2013. Δηλ. νέος του Β.Μ. θα εμφανιστεί την τρίτη χρονιά.

 • Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου (κάτι που συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών), η μείωση αυτή γίνεται ως εξής:

Εάν η μείωση είναι μέχρι 25% των αποδοχών που ελάμβανε ο εκπαιδευτικός στις 31-102011, η μείωση αυτή γίνεται άμεσα από 1-11-2011.

Π.χ.: Εκπαιδευτικός με 8 έτη υπηρεσίας, την 1-11-2011 κατατάσσεται στον Ε Βαθμό και στο Μ.Κ. 2 του βαθμού με Β.Μ. 1250 €.

Στις 31-10-2011 είχε το Μ.Κ. 14 και οι αποδοχές του ήταν με το παλιό μισθολόγιο 1144 Β.Μ. + 288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ. + 50 Επίδ. Εξομ. = 1567,15 €. Μείωση με το νέο μισθολόγιο 1250 – 1567,15 = – 317,15 €.

Επειδή η μείωση αυτή είναι κάτω από το 25% των αποδοχών που είχε στις 31-10-2011 (1567,15 x 25% = 391,88), θα γίνει άμεσα από 1-11-2011.

Εάν η μείωση είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που ελάμβανε στις 31-10-2011, αυτή κατανέμεται ως εξής:

 • 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβανε στις 31-10-2011 από 1-11-2011 β) Η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από 1-11-2012 και εφεξής.
 • Π.χ.: Εάν ο ανωτέρω εκπαιδευτικός με τα 8 έτη υπηρεσίας έπαιρνε και το Επίδομα Ειδικής Αγωγής (157,85 €), το οποίο δεν παίρνει με το νέο μισθολόγιο, οι αποδοχές του στις 31-102011 ήταν: 1144 Β.Μ. + 288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ. + 50 Επίδ. Εξομ. + 157,85 Επίδομα Ειδικής Αγωγής = 1725 €. Μείωση 1250 – 1725 = -475 €.

Επειδή η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που είχε στις 31-102011 (1725 x 25% = 431,25), η υπερβάλλουσα μείωση θα κατανεμηθεί ισόποσα σε 2 έτη, δηλ. 475 – 431,25 = 43,75 και 43,75 : 2 = 21,88 €.

Επομένως ο Β.Μ. θα διαμορφωθεί ως εξής: 1725 – 431,25 = 1293,75 € από 1-11-2011 1293,75 – 21,88 = 1271,87 € από 1-11-2012 1271,87 – 21,87 = 1250 € από 1-11-2013.

Εισφορές – κρατήσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι την 3112-2015 με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στiς 31-102011.

Όταν λέμε συντάξιμες αποδοχές, εννοούμε τις μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων γίνονται κρατήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια. Κατά συνέπεια και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011.

Ο νόμος προβλέπει ότι και η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να υπολογίζεται με τις αποδοχές του παλιού μισθολογίου αλλά η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών τις υπολογίζει με βάση τις αποδοχές του νέου μισθολογίου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται διαφορετικά για τους παλιούς ασφαλισμένους και διαφορετικά για τους νέους ασφαλισμένους.

ΟΙ ΠALAIOI
Όσοι έχουν ασφαλιστεί πριν από την 1-1-1993

 • ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤ. 6,67% επί του Β.Μ + 140,80 € + Επίδομα Θέσης του παλιού μισθολογίου (π.μ.) Μ.Τ.Π.Υ. 4% επί του Β.Μ + 140,80 € + Επίδομα Θέσης του νέου μισθολογίου

1% επί των υπόλοιπων αποδοχών του νέου μισθολογίου Τ.Ε.Α.Δ.Υ 3% επί του Β.Μ. του π.μ. για τον ασφαλισμένο και 3% από τον εργοδότη

2% επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ. πλην Κινήτρου Απόδοσης Τ.Π.Δ.Υ. 4% επί του Β.Μ. του π.μ.

1% Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρο 38 ν. 3986/2011 2% επί όλων των αποδοχών του ν.μ.

 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρο 29 ν. 3986/2011 (από 1-1-2012) 1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12001-20000 και 2% για εισόδημα από 20001-50000
 • ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ. 2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου

(Στα εκκαθαριστικά σημειώματα εμφανίζεται στις αποδοχές ως έσοδο από τον εργοδότη για υγειονομική περίθαλψη ποσό που είναι 5,10% επί όλων των αποδοχών του ν.μ. και ως κράτηση για υγειονομική περίθαλψη ποσό που είναι 7,65% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. Στην πραγματικότητα ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με ποσό που είναι 2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου.)

 • ΦΟΡΟΣ. Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα

Οι ΝΕΟΙ
Όσοι έχουν ασφαλιστεί μετά την 1-1-1993

 • ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ: 6,67% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου πλην Κινήτρου Απόδοσης + 140,80 €

4% επί του Β.Μ + 140,80 € + Επίδομα Θέσης νέου μισθολογίου 1% επί των υπόλοιπων αποδοχών του νέου μισθολογίου. 3% επί όλων των αποδοχών του π.μ. πλην Κινήτρου. Απόδοσης και 3% επί του Β.Μ. του π.μ. από τον εργοδότη. 4% επί όλων των αποδοχών του π.μ. πλην Κινήτρου Απόδοσης 1%. Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου

 • ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρ. 38 ν. 3986/2011 2% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου
 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρ. 29 ν. 3986/2011 (από 1-1-2012) 1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12001-20000 και 2% για εισόδημα από 20001-50000
 • ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ. 2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου.
 • ΦΟΡΟΣ. Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα
Σχολείο
ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΘΝΟΣ 22.2.12

Ξεκινά η πρώτη φάση της αξιολόγησης

Ποιοι θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου

Προετοιμασία για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (AEE), η οποία θα εφαρμοστεί με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013, σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ξεκίνησε το υπουργείο Παιδείας.

Ξεκινά η πρώτη φάση της αξιολόγησης

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και προκειμένου να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα των σχολικών μονάδων, η Επιστημονική Ομάδα Έργου της ΑΕΕ και το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζουν τις εξής δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις (Φεβρουάριος -Μάρτιος 2012) και (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος ) έως το τέλος της σχολικής χρονιάς:

 • Επιμόρφωση όλων των επιλεγέντων Σχολικών Συμβούλων στην εφαρμογή του έργου της ΑΕΕ και στο πρόγραμμα «Αυτοαξιολόγηση του έργου των Σχολικών Συμβούλων»
 • Επιμόρφωση-Ενημέρωση όλων των Διευθυντών και εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία από το νέο σχολικό έτος.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν οι εξής δράσεις:

Α΄ ΦΑΣΗ: Φεβρουάριος-Μάρτιος, 2012

1 Επιμόρφωση όλων των επιλεγέντων Σχολικών Συμβούλων σε περιφερειακό επίπεδο στην εφαρμογή του έργου της ΑΕΕ (πλαίσιο, εκπαιδευτικό υλικό, Παρατηρητήριο της ΑΕΕ).

2 Κατά τη διάρκεια της Επιμόρφωσης μπορούν να συμμετέχουν οι διευθυντές καθώς και οι Εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που υλοποίησαν/υλοποιούν την Αξιολόγηση, οι οποίοι θα μεταφέρουν την εμπειρία, τη γνώση και τα αποτελέσματα της εμπειρίας τους.

3 Οι Σχολικοί Σύμβουλοι με τη στήριξη των Περιφερειακών Διευθυντών, των Προϊσταμένων Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης καθώς και των Διευθυντών Διευθύνσεων, θα επιμορφώσουν-ενημερώσουν όλους τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία.

Β’ ΦΑΣΗ: Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος, 2012

Επιμόρφωση όλων των Σχολικών Συμβούλων σε περιφερειακό επίπεδο στα ακόλουθα:

 • Στην εφαρμογή του έργου της ΑΕΕ: (σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση σχεδίων δράσης).
 • Στο Πρόγραμμα: «Αυτοαξιολόγηση του έργου των Σχολικών Συμβούλων».

Ο ρόλος των σχολικών συμβούλων

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι με τη στήριξη των Περιφερειακών Δ/ντών, των Προϊσταμένων Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης καθώς και των Δ/ντών Δ/νσεων, θα επιμορφώσουν/ενημερώσουν όλους τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους για την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία από το νέο σχολικό έτος.

Καλούνται οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας να συνεργαστούν με την Επιστημονική Επιτροπή, την Ομάδα Έργου της ΑΕΕ και τα στελέχη του υπ. ΠΔΒΜΘ (Δ/ντές Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.) τόσο για την προετοιμασία όσο και για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των επιμορφωτικών ημερίδων σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.

Διαμαρτυρίες για την προσχολική αγωγή

Θεσμικές ρυθμίσεις και ουσιαστική ανασυγκρότηση της προσχολικής αγωγής ζητούν από το υπουργείο Παιδείας οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς, όπως λένε, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού τα πρώτα χρόνια στο σχολείο καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία και την εξέλιξη των μαθητών.

Οπως υπογραμμίζουν οι συνδικαλιστές της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, παρακολουθούν τις αλλαγές που σχεδιάζονται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας τη φετινή χρονιά, αλλά διαπιστώνουν ότι από τον σχεδιασμό αυτόν απουσιάζει η άποψη των εκπαιδευτικών, αφού δεν καλείται η ΔΟΕ για να καταθέσει τις προτάσεις του κλάδου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι εκπαιδευτικοί επιμένουν στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, διότι, όπως λένε, η υποχρεωτικότητα αυτή, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση και του κοινωνικού ρόλου του νηπιαγωγείου, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και αποφασιστικά το οξύτατο και δυσεπίλυτο πρόβλημα των εργαζόμενων γονέων. Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, νηπιαγωγοί καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με:

 • Χώρους ακατάλληλους, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών.
 • Ελλειψη οικονομικών πόρων για την κάλυψη ακόμη και των στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών.
 • Μεγάλο αριθμό παιδιών ανά τμήμα, χωρίς να υπολογίζονται τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας.

Κατόπιν όλων αυτών των προβλημάτων που εντοπίζουν, οι εκπαιδευτικοί ζητούν: Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών στα δημόσια νηπιαγωγεία. Κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών. Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται πολυδύναμες μονάδες νηπιαγωγείων, με αλλαγή του νομικού πλαισίου ώστε οι διευθύντριες των νηπιαγωγείων να επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων. Τα ολοήμερα νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα από τις κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό και με μειωμένο αριθμό νηπίων, δηλαδή από τα 25 που προβλέπεται σήμερα, στα 15. Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα νηπιαγωγεία.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Σχολείο

Καλλιεργημένοι διδάσκοντες

Του ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΡΓ. ΜΠΕΛΛΕ
Συγγραφέα-Πανεπιστημιακού

clip_image00123

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 4.9.11

Βιώνουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που η πολιτική του, αλά ελληνικά, δεν αποτελεί εθνική στρατηγική αλλά ταξική, κομματική, που διαφοροποιείται από κόμμα σε κόμμα, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, ακόμα -και όχι λίγες φορές- από υπουργό σε υπουργό!

Αφορά την παθογένεια του πολιτικού συστήματος, όπου όλοι έχουμε ταυτίσει την πολιτική με το κράτος, την εκάστοτε κυβέρνηση, το κόμμα.

Αποκλεισμένοι αριστοτεχνικά από τη συμμετοχή μας στο πολιτικό σύστημα και δεμένοι πισθάγκωνα με ποικιλώνυμες αλυσίδες (νόμους, θεσμούς, συστημικά θέσφατα, φόβους, διλήμματα, τερτίπια κ.λπ.) παρακολουθούμε σχεδόν άπραγοι «έργα και ημέρες» του πολιτικού προσωπικού και, κατά νόμον και έθος, καλούμεθα ανά τέσσερα έτη, «εκλογικώ δικαίω», να γίνουμε συνένοχοι και συνυπεύθυνοι σε μια «παράσταση» που παίζεται για μας, χωρίς εμάς, με ό,τι τούτο σημαίνει.

Καλός είναι -σύμφωνα με τον χαλκέντερο καθηγητή Χρίστο Τσολάκη- ο δάσκαλος εκείνος που διδάσκει στον μαθητή: πώς να «μαθαίνει» ουσιαστικά κι όχι να παπαγαλίζει, να σερβίρει μασημένη τροφή (η Ιστορία, για παράδειγμα, βασικός πυλώνας της παιδείας, αποτελεί το πλέον απεχθές, λόγω παπαγαλίας, μάθημα)· πώς να «δημιουργεί» (η δημιουργικότητα αποτελεί βασικό θεμέλιο λίθο δόμησης ενός σχολείου)· πώς να «χαίρεται τη δημιουργία» του (ο νεοέλληνας δεν χαίρεται, δεν απολαμβάνει τη δημιουργία του αλλά την αργία του)· πώς, τέλος, να «συνδημιουργεί». Και, όλα αυτά σεβόμενος τους «προγόνους». Και όταν λέμε προγόνους, εννοούμε τη φύση, την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό, τα μνημεία, τις πηγές, τους μύθους, τα παραμύθια. Αυτά που εν συντομία αποκαλούμε ανθρώπινες ρίζες.

Αν κάποιος γνωρίζει καλά μαθηματικά, φυσική, χημεία, δεν σημαίνει απαραίτητα πως είναι και καλός καθηγητής. Και τούτο είναι πολύ κακό, γιατί έχει να κάνει με παιδιά, με άγουρες, ακατέργαστες, ασπαίρουσες ψυχές. Και εδώ η ευθύνη βαρύνει και πάλι, κυρίως, την πολιτεία, το αρμόδιο υπουργείο και έχει να κάνει με την ποιότητα, την ουσία, τον προσανατολισμό, τη σκοπιμότητα της επιμόρφωσης που προσφέρει στους παραπάνω καθηγητές.

Βιώνουμε το τραγελαφικό φαινόμενο να επιμορφώνουμε, χάριν παραδείγματος, τον μαθηματικό να γίνει καλύτερος στα μαθηματικά -του μαθαίνουμε, δηλαδή, πράγματα πάνω στην επιστήμη του- πράγματα, σίγουρα, έξω από τον ρόλο και τον στόχο της επιμόρφωσης. Αντί να του μαθαίνουμε, δηλαδή, να αγαπήσει το λειτούργημά του, να χαίρεται το καινούριο, να αποκτήσει συνείδηση της ευθύνης και της αποστολής του ως πολίτη, και προπαντός ως δασκάλου, ο οποίος -εκών άκων- διδάσκει, διαπαιδαγωγεί, αποτελεί πρότυπο. Να μάθει πως δεν μπορεί, δεν του επιτρέπεται, να υποτιμά νοημοσύνες, να κάνει κατάχρηση «εξουσίας» (έκφραση βαθιάς ανθρώπινης παρόρμησης) ή να διεξάγει «αντικαπνιστικό αγώνα», με το τσιγάρο στο στόμα!

Να εμπεδώσει πως η διδασκαλία είναι, κυρίως, δημιουργία, επικοινωνία (δάσκαλος-μαθητής) και πως, όταν διδάσκει, βρίσκεται «επί ξυρού ακμής», αφού το μεγάλο στοίχημα είναι να κερδίσεις τα καθαρά μάτια των μαθητών και να περάσεις αλώβητος απ’ την αλάνθαστη κρησάρα τους, το αισθητήριο τους. Να γνωρίζει, βαθιά μέσα του, πως το πνεύμα του παιδιού για να αποδώσει χρειάζεται τάξη, πειθαρχία, εργατικότητα (έννοιες που δεν εγγίζουν όρια συστημικού αυταρχισμού και χειραγώγησης) και πως αναγκαία και απαραίτητη θρυαλλίδα, για να πάρουν τα μυαλά του φωτιά, δεν είναι άλλη από την αμφισβήτηση, την αμφιβολία, τη διαφωνία, την περιέργεια, την υποψία, την ανησυχία, ακόμα κι αυτή την άρνηση.

Δεν θα υπάρξει, για τον επιμορφωνόμενο δάσκαλο δρόμος, δεν θα υπάρξει οδός, για επιστροφή «οίκαδε», αν δεν ποτίσει τα μύχια της ψυχής με το νάμα των παρακαταθηκών των μεγάλων σκαπανέων της εκπαίδευσης, αν δεν τα φωτίσει με το πρωτοπόρο, ριζοσπαστικό, ζείδωρο, αΐδιο φως τους. Ας απολαύσουμε το άρωμα, το χρώμα, τον πηλό, που ο πρωτομάστορας και τελευταίος των Μοϊκανών, μεγάλος δάσκαλος, Χρίστος Τσολάκης, πλάθει τον «ιδανικό δάσκαλό» του: «Τρεις οι κύριες ιδιότητες του Δασκάλου.

Να ξέρει το γνωστικό αντικείμενο, να διαθέτει παιδεία (κουλτούρα, καλλιέργεια), να αγαπά τα παιδιά. Αν αγαπά τα παιδιά και έχει παιδεία, ακόμα και κανένα παιδαγωγικό βιβλίο να μην έχει διαβάσει, θα κάνει "δουλειά"». Και, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της αγάπης, δεν παραλείπει να μας υπενθυμίσει, εύστοχα, πως και ο Παμμέγιστος Δάσκαλος, ο Χριστός, στην αγάπη στήριζε, κυρίως, τη διδασκαλία του. «Είναι αμαρτία να λειτουργείς χωρίς αγάπη στον έρωτα, τη δουλειά, τη ζωή την ίδια» υποστηρίζει ο εξίσου μεγάλος, χαλκέντερος δάσκαλος, ο Μανώλης Κριαράς.

ΥΓ.: Αλλο παιδεία, άλλο εκπαίδευση. Η παιδεία είναι ο καρπός της εκπαίδευσης, είναι η πνευματική και ηθική αγωγή. Η παιδεία δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των εγγραμμάτων. Αναρίθμητοι οι χωρίς παιδεία «εγγράμματοι».

Σχολείο

Καλύτερα καταρτισμένοι καθηγητές για να μένουν τα παιδιά στο σχολείο

European Union Parliament, 14-03-2011

clip_image0023

Τα κύρια σημεία

 • Συνέντευξη της προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΛκ, Doris Pack
 • "Αν οι δάσκαλοι δεν δώσουν αρκετή σημασία στις ικανότητες κάθε παιδιού, που φυσικά είναι διαφορετικές από παιδί σε παιδί, δεν θα τους δώσουν κίνητρο να μείνουν στο σχολείο"

Τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω του 10% μέχρι το 2020 έχει σα στόχο σχέδιο που παρουσίασε το Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για το θέμα δέχθηκε να μας μιλήσει η πρόεδρος της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και πρώην καθηγήτρια, Γερμανίδα ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Doris Pack, η οποία τόνισε ότι «για να είναι ανταγωνιστική στο μέλλον, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους απόφοιτους».

Σύμφωνα με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, "η ευκολότερη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση, η ενισχυτική διδασκαλία για όσους απέχουν αδικαιολόγητα από τα μαθήματα και τους αδύνατους μαθητές, και η δημιουργία σχολείων "δεύτερης ευκαιρίας" αναμένεται να μειώσει το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου στην ΕΕ κάτω από το 10% μέχρι το 2020. Θεωρούνται εν προκειμένω ότι εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο όσοι δεν έφθασαν μέχρι το λύκειο, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους το πολύ με τα 9 χρόνια δημοτικού και γυμνασίου.

Πάρα πολλά παιδιά εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Σε τι οφείλεται αυτό;

Υπάρχουν πολλά παιδιά στα οποία δεν δίδεται η ευκαιρία να έχουν καλή μόρφωση για καθαρά οικογενειακούς λόγους: πιο απλά δεν υπάρχει κανείς να τα υποχρεώσει να πάνε σχολείο και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ορισμένοι γονείς είναι άνεργοι ή αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα και αν το παιδί δεν έχει κάποιον να το φροντίσει πολύ γρήγορα χάνει κάθε κίνητρο να πάει σχολείο.

Από την άλλη πλευρά είμαι σίγουρη ότι δεν είναι όλα τα σχολεία ικανά να εντοπίσουν τις αδυναμίες των παιδιών. Έχω υπάρξει δασκάλα και πιστεύω ότι αν οι δάσκαλοι δεν δώσουν αρκετή σημασία στις ικανότητες κάθε παιδιού, που φυσικά είναι διαφορετικές από παιδί σε παιδί, δεν θα τους δώσουν κίνητρο να μείνουν στο σχολείο. Για παράδειγμα πολλά παιδιά πάσχουν από δυσλεξία. Δεν γράφουν τόσο καλά και δεν είναι ζήτημα ευφυΐας αλλά εντοπισμού των ειδικών ταλέντων που έχουν ώστε να μπορέσουν να τα εκμεταλλευθούν κατάλληλα.

Αν κανείς δεν πει σε ένα παιδί «ζωγραφίζεις πολύ καλά» δεν θα έχουν ποτέ τα ερεθίσματα που θα τους δώσουν αυτοπεποίθηση ακόμα και αν πρόκειται για κάτι πολύ περιορισμένο και συγκεκριμένο. Σήμερα περίπου το 15% των παιδιών εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο (σ.σ. χωρίς να φτάσει στο λύκειο). Στόχος μας είναι το 2020 το ποσοστό αυτό να έχει μειωθεί σε κάτω από 10%.

Τι συνέπειες έχει αυτό για την οικονομία αλλά και την ίδια την κοινωνία μας;

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από την αρχή. Αν τα παιδιά δεν μορφωθούν κατάλληλα τότε τα καταδικάζουμε να μείνουν ανεπάγγελτα, χωρίς γνώση και χωρίς τι θέληση να πετύχουν κάτι στην κοινωνία μας. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή από ότι τώρα στην εκπαίδευση των διδασκόντων Πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν κάθε παιδί με το σεβασμό που του αξίζει. Χρειαζόμαστε επίσης περισσότερους καθηγητές και μικρότερες τάξεις. Πολύ θετική μπορεί επίσης να είναι η παρουσία στο σχολείο κοινωνικού λειτουργού που δίνει σημασία στον αθλητισμό και άλλες δραστηριότητες. Κάνουμε ολοένα και λιγότερα παιδιά και είναι κρίμα να χάνουμε έτσι το 15% αυτών των παιδιών: για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε περισσότερους και καλύτερους καθηγητές.

Η παιδεία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το ΕΚ πώς μπορεί να βοηθήσει;

Με τη δαμόκλειο σπάθη της επικουρικότητας, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το Κοινοβούλιο μπορούν να υποχρεώσουν τις χώρες να δραστηριοποιηθούν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταθέτουμε προτάσεις. Συζητάμε έτσι με τη βοήθεια ειδικών στο Κοινοβούλιο και την ΕΕ γενικά και έχουμε θέσει το ερώτημα: τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί το ποσοστό εκείνων που εγκαταλείπουν το σχολείο από 15% σε 10%;

Το μέρος στο οποίο πρέπει να συζητηθεί αυτό είναι το Συμβούλιο Υπουργών όμως υποχρέωση δική μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να θέσουμε το θέμα. Είναι επίσης σημαντικό να συνεχίσουμε να το μελετάμε και να θέτουμε το ερώτημα της προόδου που έχει ή δεν έχει επιτευχθεί. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι συναντήσεις αυτές δεν είναι μόνο για να λέγονται όμορφα λόγια αλλά για να υπάρξει αποτέλεσμα, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Σχολείο

Superstar teachers
Top educators boost students’ earnings, living standards, study says

By Paul Massari, http://news.harvard.edu/gazette/

Harvard Staff Writer

Tuesday, February 21, 2012

605

Rose Lincoln/Harvard Staff Photographer

“If an elementary school student has an excellent teacher even for a single year, it boosts their income by an average of about 2 percent per year,” says Raj Chetty (left), professor of economics at Harvard’s Faculty of Arts and Sciences. Chetty was a co-author of the study with Harvard Kennedy School’s John Friedman.

As leaders in government and business search for ways to strengthen the U.S. recovery, new research from faculty at Harvard and Columbia indicates that elementary school teachers have an impact on how much their students earn as adults and, by extension, on the nation’s economy.

“If an elementary school student has an excellent teacher even for a single year, it boosts their income by an average of about 2 percent per year,” says Raj Chetty, professor of economics at Harvard’s Faculty of Arts and Sciences and a co-author of the study with Harvard Kennedy School’s John Friedman and Columbia Business School’s Jonah Rockoff. “To put that in perspective, if we can find a way to raise gross domestic product (GDP) by 2 percent, you’re talking about nearly ending the Great Recession every year. By economic standards, it’s a huge deal.”

Chetty, Friedman, and Rockoff’s research isolated the long-term impact of high value-added (HVA) teachers — those that do the best job of raising students’ scores on standardized tests. The trio looked at data from grades three to eight for 2.5 million children in one of the country’s largest school districts over a 20-year period (1989-2009). They then used other public records to track students after high school. Friedman says the data shows that HVA teachers have an impact on students that is positive, significant, and wide-ranging.

“We found that students who had an HVA teacher — in the top 5 percent — for even a single year, not only earned more as an adult, but also were more likely to go to college or to go to a higher-ranked college, and to live in a better neighborhood,” he says. “They were also less likely to become a teen parent. Across a broad spectrum of measures, they were doing considerably better as the result of having a HVA teacher in elementary school.”

To understand the study’s method, suppose that you could randomly assign some students to a teacher previously rated HVA, and other students to a teacher rated low value-added (LVA). Assuming the students were identical on average, you could compare the test scores of each group and draw some conclusions. If the kids in the class with an HVA teacher do better, you know there’s a cause-and-effect relationship. Chetty, Friedman, and Rockoff couldn’t perform this experiment with actual students, so they used a massive data set of nearly 20 million observations to find situations that were virtually identical.

Having a better teacher has roughly the same percentage impact on a student’s future earnings regardless of the quality of the student or income of her parents. Raj Chetty

“Effectively, we identified experiments in the data when students come into contact with HVA teachers, such as when they change grades, leave or enter the school system,” Chetty says. “By doing tests with the data set, we have direct empirical evidence that when a HVA teacher enters, test scores go up immediately, and when a HVA teacher leaves, test scores fall immediately.

Friedman says that the study’s findings are extremely robust, and apply both to rich and poor school districts. In fact, he says that teacher quality may be the key to improving underperforming schools — and living standards — in poor neighborhoods.

“We found large effects even for students in poor schools, and for students with poor scores,” he says. “Having a better teacher has roughly the same percentage impact on a student’s future earnings regardless of the quality of the student or income of her parents. For instance, a given teacher might raise earnings by $100 per year for someone who otherwise would earn $10K, but by $400 per year for someone who otherwise would earn $40K. The $400 is more money, but maybe the $100 is more important in terms of household well-being.”

While the impact of HVA teachers may be significant, Friedman cautions that scores of factors affect children, not the least of which are relationships with parents and peers. Moreover, while the new research may identify HVA teachers, it’s still not clear what constitutes good teaching. Despite volumes of research, there are no criteria that enable schools to identify good prospects, nor are there a set of best practices to guide teachers in the classroom.

“There’s been a lot of research on what exactly makes a good teacher,” Friedman says. “Frankly, it hasn’t been all that helpful. There’s one predictor of value-added, which is teacher experience. In the first couple of years, teachers’ value-added goes up quite a bit. Beside that, people who have more-advanced degrees, [have] higher SAT scores, graduated from a better college, are certified versus uncertified — none of these things are strong predictors of value-added.”

Caveats aside, Chetty, Friedman, and Rockoff’s research is making waves in the national media and in politics. New York Times columnist Nicholas Kristof made the study the focus of two recent columns. President Barack Obama gave the work a nod during his 2012 State of the Union Address. While Chetty is cautious about implications for policy makers, he’s also hopeful. He says it’s clear that improving the quality of teaching will have substantial returns for the economy and even decrease poverty. The question is how to go about it.

“More HVA teachers will improve student achievement and long-term outcomes,” Chetty says. “One way you could do it is by hiring more HVA teachers and possibly dismissing LVA teachers. Another is to raise the value-added of the teachers you actually have. I don’t feel comfortable saying that one way or the other is a better policy from the evidence we have. We need to do more research to figure out what actually works best in practice.”

Raj Chetty, John N. Friedman, and Jonah E. Rockoff’s working paper, “The Long-Term Impacts of Teachers: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood,” was published in December 2011 as part of the National Bureau of Economic Research Working Paper Series. The research was conducted with support from the National Science Foundation.

Σχολείο

Why teaching is the best job in the world – despite strikes and shrinking pensions

Not many jobs demand from you what teaching does, but just think of all those memories you’re collecting
• a former headteacher shares some of his

school trip

If you ever get to retire, your mind will be spinning with memories of your pupils who you taught, and whose lives you impacted upon. Photograph: Alamy

"When I retire, I want to have some memories…!"

So said "Tim" – the amiable character in Ricky Gervais’s The Office – when he tells "Gareth" (the "assistant to the assistant manager") that he want to leave his job, go back to university and find something important to do with his life.

Teaching is very hard work, but when you do retire (and that may be a very long way off) you can look forward to memories that people like "Tim" can only crave…

In 1979 I was doing Victorians with my class of ten-year olds. We decided to put on a Victorian Music Hall for the Christmas show. I was the Master of Ceremonies and donned a handle-bar mustache for the part. We ran the show to a packed house for three nights. Everyone laughed.

Twenty years later, I employed two young black guys who could sing and play the piano to gospel music. Within six weeks they had trained sixty kids to sing gospel. They performed a concert in the local church. Their voices nearly lifted the roof off it. Tears were streaming down my face.

Four years earlier I was sitting on a tube train being stared at by a young black man in a hood. He got up and stood over me. "You’re Mr Newland innit?"

I nodded. "Darren?"

"Yeh…" he said. He sniffed. "It was good ya kna..!"

Then the train stopped, the doors opened and he got off.

One day in 1986 I was teaching maths to a group of nine year olds struggling with long multiplication. In the middle of the session, a little boy with a speech impediment starts tugging at my shirt. I turn to him. He is nodding his head vigorously. His eyes and face are beaming. "I get it now! I get it now!" he is gasping with delight.

Seven years later I get an email. It read: "I’ve googled Mr Newland and got this email address. Are you the Mr Newland who used to teach me between 1980-82? You were my best teacher."

Fourteen years earlier, I am in the Lake District with thirty kids doing adventure sports. One girl who has never been out of Hackney gets lost but finds her way back by asking a farmer for a lift on his tractor. Another who has never seen a horse before, falls off one, but jumps straight back on it. And a boy wakes me up in the middle of the night to tell me: "Sir! I’ve just seen the stars!"

One day in 1984 a boy with learning difficulties is painting. It’s home-time and I ask him to pack-up. He says: "Can I stay here forever? I want to paint for the rest of my life!" Twenty-eight years later, he invites me to his one-man show at a gallery in west London.

Two years before that on a visit to a local museum, a girl notices an old photograph of a railway arch that’s near her house. It turns out to be the place where the first British pilot built and flew the first British aeroplane. We visit the site. It’s derelict. But we campaign to have it recognised. There’s a blue plaque there now.

Five years later, an eleven year-old girl in my class refuses to speak to me for three days. On Friday after school, I find a note tucked under the windshield wiper of my car: It reads: "Sorry about this week. I started. Being a woman."

Last year the same person contacted me to say: "I’ve been living in Australia but I’m home to see my mum. Can we meet for coffee? I’ve got a little boy now and I want him to meet my teacher."

Not many jobs demand from you what teaching does. But when you retire, you’ll have many more memories like this.

I promise.

• Alan Newland worked as a teacher and headteacher in Hackney & Tottenham for over 20 years. He has also trained teachers, worked at the DfE and the GTC where presents live & debates via social media with students & new teachers the professional, personal and ethical issues of entering the teaching profession. He runs newteacherstalk – a multi-award winning social media network.

Σχολείο

I love teaching but…

Teachers speak out in the first Guardian Teacher Network survey about how they really feel about their jobs, parents, paperwork, behaviour and the government

Wendy Berliner

Teacher survey infographic View larger picture

Weaker parenting skills, workplace bullying and more – the statistics behind the survey show the true picture of teaching today. Click to enlarge. Illustration: Michael Robinson.

The Guardian Teacher Network decided to mark its six month anniversary with a survey of teachers to find out what they thought of teaching and education today. So on August 25, 2011, we contacted our membership with a message that their opinion counted and inviting them to take part in an online survey. It took on average about ten minutes to complete and, at the end of it, we included a free text box so that they could add any thoughts they wanted to share.

There were all kinds of questions we were interested in answers to – questions like how much they enjoyed their job, did they feel respected, what their career plans were, did they get parent support, what was student behaviour like, was there a bullying problem for adults in schools, what they thought of the exam and test system, what hours they worked, what they thought of the pension changes and so on.

If we needed a measure of how engaged the GTN community is, we got it that day. It was like breaking down a dam wall. Within the first few hours of the email going out just after lunch, 638 teachers had filled it in and many of them had shared their thoughts at length in that free text box.

By the time we closed the survey last week, we had nearly 2000 completed surveys and more than 60,000 words of teacher voice. Reading through those comments gave me a privileged insight into how the teaching profession views itself – distressing at times but amazingly uplifting at others.

From Lands End to John O’ Groats, Belfast to Billericay, in page after page it quickly became clear that many felt disrespected, often bullied, fed up with governments that don’t trust them and despairing of the decline in parenting skills. But the love of the career shone through many of the replies there were just lot of caveats, not always but often.

So time and time again, the text boxes began: "I love teaching but …" or " This is the best job in the world but …" If there is a single message that sang out loud and clear from this inaugural Guardian Teacher Network survey it was a plea from teachers to be treated as professionals, rather than infantilised by short-termist governments and political philosophies.

Teachers who have come in from other professions spoke openly about the lack of trust in their professionalism. One former solicitor now questioning the sense of the switch said: "I have found that there is a profound lack of respect by senior staff and parents for the quality of work and quantity of work undertaken by teachers.

"I have never worked in a workplace where I have not been treated as a professional, as I have in this role. My every move is monitored and I am not trusted to do the job I have trained and gained qualifications to do. It has had a great impact on my self-confidence to do the job.

"As a solicitor I was trusted to do my job once I had the necessary qualifications and experience, why is this not the case in teaching?"

Cary Cooper, Professor of Organisational Psychology at Lancaster University, who has done major studies on work place stress, took a look at the results for us and said : " It is stressful to be in an occupation where you feel you have people looking over your shoulder and where you can be named an shamed. All those characteristics were there in teaching ten years ago but it is worse now because jobs in the public sector are no longer secure.

"Teachers want autonomy and respect – the people who go into have a real vocation; they don’t go into it for the money. We should train all our heads in engaging their staff in the decisions that affect their jobs and government needs to stop dictating top down to teachers and discuss ideas with teachers. They should then undertake systematic pilots of ideas which are then evaluated. They need to start treating teachers as adults and professionals."

The Guardian Teacher Network would like to begin that process by giving the floor to the professionals – the teachers. Here is what they have to say in an edited version of those text box comments which cover all the main themes that bubbled up over late August and September as teachers hammered their keyboards in response to our survey.

Σχολείο

Teacher training

Do teachers really need an MA in Education to teach? Here is what teachers in the Guardian Teacher Network survey have said

guardian.co.uk, Monday 3 October 2011

Training whiteboard

Photograph: Alamy

Teacher comment

I started a GTP training course in January 2005 and since then have had rapid promotion. I was enthusiastic and full of energy after 10 years in marketing failed to give me job satisfaction. Now I feel permanently exhausted. I fluctuate between wanting to be promoted, as being a middle leader seems so demoralising, and going part-time. The prospect of the new term has filled me with dread. I am weighed down already with the volume of admin, reports, analysis, teaching a new specification, etc. I feel that I should be concentrating on my teaching and creating engaging resources, however this seems to be at the bottom of my list of priorities.

Teacher comment

Teachers need to be better educated by which I mean they need to work at and think about teaching, engaging students in learning and keep up to date with research literature in their areas of interest. All teachers should have MAs and a large number should have EdDs. State level push for improved management in school has led to a production line approach, bureaucratized teachers, and in the process have missed what is important in education. Schools need to be freer yet accountable. The ‘league tables’ are destructive. Educational structure has moved BACK to be reproductive of social class. A shame.

Teacher comment

Teaching is a marvellous profession. However successive governments have eroded the creativity of teachers and imposed central diktats that have lead to many teachers being no more than bureaucrats there to discharge government targets and churn young people out with minimal knowledge that will aid them in the real world. We live in an ever global world, our neighbours and competitors are not just within the EU but Asia and Africa and students and teachers are at risk of being made redundant in a race to the top in both skills, jobs and knowledge. I agree teachers should be more rigorously tested to ensure quality in the profession and an aptitude to dispense knowledge; many professions today have psychometric testing and various interview centre tests to get the right candidates such as the civil service fast stream. I am against the imposition of an MA for teachers because a person’s ability to teach should not be dependent on masters level study when fees can be just as high as a bachelors degree and it opens the flood gets to greater educational demands on teachers who have already worked hard enough over three/four years of their degree. Teaching is a symbiotic relationship the state working with the teachers who work with the pupils and parents so an element of respect has to be granted to each party; with all sides understanding their rights and more importantly their responsibilities. Like many education watchers and professionals I want to see the right candidates in the job and teaching meaningful lessons that will both engage and educate young people, which is the purpose of a good education.

Teacher comment

The lack of promotional pathways and opportunities for older/experienced teachers I feel is having a major impact on the ability of some schools to progress. Having entered teaching late after a career in industry I find I am watching the same mistakes being made over and over again by young members of leadership teams who all want to put things right without taking everyone else along on the journey. The most successful teams get the balance between youth and experience right. Don’t remove targets but allow people time to adjust, develop and then deliver the changes that are needed to reach the targets set. You don’t climb Everest without the correct planning, resources and conditions.

Teacher comment

I changed careers to do a PGCE in Primary education, I’ve been disappointed by the lack of opportunities for employment and I’m now working as a supply teacher. My experience of working in schools has been disappointing, I’ve worked outside education and I’ve been shocked by the lack of professional and duty of care displayed by most of the SMT I’ve been in contact with. Bullying by other members of staff and parents has not been dealt with. SMT do not appear to be aware of any employment legislation and discriminate against older applicants – I sound bitter and I am!!

Teacher comment

Teachers are vastly better prepared through PGCE these days than in the past. Requiring an MA to enter the profession would possibly increase the respect which people outside of the profession have for those in it. I do believe that that in itself is true, that the *perception* that others have for teachers would change for the better, but I do not believe that the introduction of that requirement would actually lead to better teachers and teaching – which of course, is the most important issue, and what we should all be aiming for. Improving the quality of learning for our young people is far to complex a thing than to simply require ‘more intelligent’ trainees entering the system. Also, given the direction Higher Ed. funding is moving in, I would imagine only those wealthy enough to afford an extra year or two at university would actually make it to MA level anyway! It doesn’t follow directly that those (lucky?) people would automatically make the best teachers.

 1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: